Page 302 - NEIC_FINAL REPORT
P. 302

 ลําดับที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ภํายนอก ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนดกําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกําร นําส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
  12
 แบบแจ้งแผนกํารนําเข้ํามําในรําชอําณําจักร ซื้อ กลั่น ผลิต และจําหน่ํายซึ่งน้ํามัน เชื้อเพลิง ล่วงหน้ํา 3 เดือน (นพ.211-212)
 ธพ.
  D20 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารค้ําน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
  13
แจ้งแผนจัดหํา/จําหน่ําย LPG ล่วงหน้ํา 6 เดือน – (แบบรํายงํานที่1)
 ธพ.
 D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 ประกําศกรมธุรกิจ พลังงํานเรอื่ ง กํา หนด แบบและรํายกําร ข้อมูลปริมําณก๊ําซ ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ที่ใช้ไป และ ที่จําหน่ํายในแต่ละ เดือนพ.ศ. 2561 ประกําศ ณ วันที่ 29 มิ.ย.2561
 14
 แจ้งรํายละเอียดกํารจําหน่ําย ก๊ําซโซลีนธรรมชําติ (NGL)
 สํานักงําน นโยบํายและ แผนพลังงําน
 D15 / next
  หนังสือนําส่ง และ E-mail
   15
 รํายงํานกํารนําเข้ําและส่งออกน้ํามันดิบและ น้ํามันสําเร็จรูป ประจําสัปดําห์
 ผอ.สํานัก บริกํารธุรกิจ และกําร สํารองน้ํามัน เชื้อเพลิง ธพ.
  Mon
 E-mail
   16
 ข้อมูลปริมําณกํารจําหน่ํายน้ํามัน เบนซิน 91, 95 เตํา 1, 2, 5, น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และดีเซลประมง รํายสัปดําห์
 ผอ.สํานัก บริกํารธุรกิจ และกําร สํารองน้ํามัน เชื้อเพลิง ธพ.
  Mon
 E-mail
   17
 รํายงํานแผนและผลกํารผลิต กํารนําเข้ํา กํารจําหน่ําย กํารส่งออกและปริมําณ คงเหลือ LPG รํายสัปดําห์ (แบบรํายงํานที่ 4, 5)
 ผอ.สํานัก บริกํารธุรกิจ และกําร สํารองน้ํามัน เชื้อเพลิง ธพ.
  Tue
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 ประกําศกรธุรกิจ พลังงํานเรื่อง กําหนด แบบและรํายกําร ข้อมูลปริมําณก๊ําซ ปิโตรเลียมเหลว (LPG)ที่ใช้ไป และ ที่จําหน่ํายในแต่ละ เดือน พ.ศ. 2561 ประกําศ ณ วันที่ 29 มิ.ย.2561
 18 ข้อมูลปริมําณกํารจําหน่ํายน้ํามัน ธพ. Tue E-mail ดีเซลหมุนเร็ว บี10
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-151
   300   301   302   303   304