Page 301 - NEIC_FINAL REPORT
P. 301

สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงําน : Data Catalog
 ลําดับที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ภํายนอก ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนดกําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกําร นําส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
  1
 นพ. 201 แบบแจง้ ปรมิ ําณและสถํานทเี่ กบ็ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ ทนี่ ํา เขํา้ มําในรําชอําณําจกั ร ซอื้ กลนั่ ผลติ ไดม้ ํา จํา หนํา่ ย และทเี่ หลอื อยู่
 ธพ.
  D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
  2
นพ. 202 แบบแจ้งกํารนําน้ํามันเชื้อเพลิง เข้ํามําในรําชอําณําจักร
 ธพ.
 D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
 3
 นพ. 203 แบบแจ้งปริมําณกํารจัดซื้อน้ํามัน เชื้อเพลิงในรําชอําณําจักร
 ธพ.
 D15 / next
  หนังสือนําส่ง และ E-mail
  เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
  4
นพ. 204 แบบแจ้งปริมําณกํารจําหน่ําย น้ํามันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้ําน้ํามันตํามมําตรํา 7 และ มําตรํา 10
 ธพ.
 D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
 5
 นพ. 205 แบบแจ้งปริมําณกํารจําหน่ําย น้ํามันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้ําทั่วไปภํายใน รําชอําณําจักรจําแนกตํามประเภทธุรกิจ
 ธพ.
 D15 / next
  หนังสือนําส่ง และ E-mail
  เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
  6
 นพ. 206 แบบแจ้งปริมําณกํารจําหน่ําย น้ํามันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้ําทั่วไปภํายใน รําชอําณําจักรจําแนกตํามประเภทธุรกิจ ในจังหวัดต่ําง ๆ
 ธพ.
  D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
  7
นพ. 207 แบบแจ้งปริมําณกํารจําหน่ําย น้ํามันเชื้อเพลิงให้กลุ่มลูกค้ําทั่วไปภํายใน รําชอําณําจักร จําแนกตํามประเภท อุตสําหกรรม
 ธพ.
 D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
 8
 นพ.208 แบบแจ้งปริมําณกํารจําหน่ําย น้ํามันเชื้อเพลิงประเภทวัตถุดิบใน อุตสําหกรรมให้ผู้ผลิต อื่น ๆ
 ธพ.
 D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
 9
 นพ. 209 แบบแจ้งปริมําณน้ํามันเช้ือเพลิงที่ ส่งออกนอกรําชอําณําจักร
 ธพ.
 D15 / next
  หนังสือนําส่ง และ E-mail
  เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
  10
นพ. 210 แจ้งปริมําณและสถํานที่เก็บน้ํามัน สํารองตํามกฎหมํายคงเหลือรํายวัน
 ธพ.
 D15 / next
 หนังสือนําส่ง และ E-mail
 เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
 11
 รํายงํานข้อมูลกํารจัดหํา จําหน่ําย ยอดคง เหลือของน้ํามันเช้ือเพลิงเฉพําะส่วนที่ไม่เป็น ไปตํามที่ ธพ.กําหนด (ธพ.ค 413)
 ธพ.
 Quater/ D15/
  หนังสือนําส่ง และ E-mail
  เป็นไปตําม พ.ร.บ. กํารคํา้ นํา้ มนั เชอื้ เพลงิ พ.ศ. 2543
 2-150
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
   299   300   301   302   303