Page 300 - NEIC_FINAL REPORT
P. 300

ข้อมูลที่ สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
 ลําดับที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงํานภํายนอก ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนดกําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกํารนําส่งข้อมูล
 1 แจ้งรํายละเอียดกํารจําหน่ํายก๊ําซโซลีน ธรรมชําติ (NGL)
2 ปริมําณรําคํา และค่ํา Pipeline Tariff กําร จํา หนํา่ ยกํา๊ ซธรรมชําตใิ ห้ EGAT& IPP และ SPP
3 ปรมิ ําณกํารนํา เขํา้ กํา๊ ซธรรมชําตเิ หลว (LNG) คํา่ ใชจ้ ํา่ ยในกํารนํา เขํา้ และคํา่ บรกิ ํารผํา่ นสถํานี
4 รํายงํานสรุปกํารจัดหํา Spot LNG
5 ข้อมูลรําคําและปริมําณควํามต้องกํารใช้ ก๊ําซธรรมชําติ
สนพ.
สนพ.
ชธ., สนพ., สกพ.
ชธ., สนพ., สกพ.
สนพ., สกพ., ชธ.
D15 / next
รํายเดือน
รํายไตรมําส/ รํายปี
รํายเดือน
หนังสือนําส่ง และ E-mail
E-mail
หนังสือนําส่ง
หนังสือนําส่ง
E-mail หนังสือนําส่ง E-mail
   6
 ควํามก้ําวหน้ํากํารดําเนินธุรกิจ NGV - จํานวนสถํานีบริกํารสะสม
- จํานวนรถ NGV สะสม
- จํานวนรถขนส่งก๊ําซฯ สะสม
- ปริมําณจําหน่ํายก๊ําซฯ ประจําเดือน - ยอดจําหน่ํายก๊ําซฯ เฉลี่ย
- สถํานีบริกําร NGV รํายจังหวัด
 สนพ.
 รํายเดือน
  E-mail
 7 ยอดรถติดตั้งรํายวัน
- จํานวนรถติดต้ัง NGV เฉลี่ย
ข้อมูลที่ สนพ. ต้องกํารเพิ่มเติม ชื่อข้อมูล
ข้อมูลด้ํานก๊ําซธรรมชําติ (NG,LNG) โรงแยกก๊ําซ
ขุดเจําะ นําเข้ํา จําหน่ําย
สถํานีบริกําร CNG กํารใช้ก๊ําซธรรมชําติแยกรํายสําขํา ข้อมูลด้ํานน้ํามัน (น้ํามันดิบและปิโตรเลียม)
นําเข้ํา ผลิต จําหน่ําย ส่งออก สถํานีบริกํารน้ํามัน ข้อมูลรํายละเอียดกํารใช้น้ํามันจําก Blue Card ข้อมูลด้ําน LPG
สถํานีบริกําร LPG
สนพ.
รอบระยะเวลําทไ่ี ดร้ บั
รํายเดือน
E-mail
 แหล่งท่ีมําของข้อมูล
รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
       Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-149
   298   299   300   301   302