Page 28 - NEIC_FINAL REPORT
P. 28

 1-2
ข้นั ปฐมภม้ หิ รอื ทตุ ยิ ภม้ ไิ ดอ ยา่ งทนั ทว่ งท่ สามารถประมวลผู้ลและเผู้ยแพื่รข้่ อ มล้ ไดถ กำ้ ตอ ง รวดเรว็ และเปน็ ไปตามมาตรฐานสากำล คณะกำรรมกำารปฏริ ป้ ประเทศดา นพื่ลงั งานซึ่ง่ ถกำ้ แตง่ ตงั ตามพื่ระราชุบญั ญตั แิ ผู้นและข้นั ตอนกำารดาํา เนนิ กำารปฏริ ป้ ประเทศพื่.ศ.2560 ไดเ ลง็ เหน็ ถง่ ความสาํา คญั ดงั กำลา่ ว จ้ง่ ไดกำ าํา หนดใหม กำ่ ารจ้ดั ตงั ศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ข้น่ เพื่อื พื่ฒั นาระบบข้อ มล้ สารสนเทศพื่ลงั งานสาํา หรบั กำารเสรมิ สรา งศกำั ยภาพื่ กำารแข้ง่ ข้นั ข้องประเทศในระยะยาว รองรับกำารเปล่ยนแปลงท่เกำิดข้่นอย่างรวดเร็วและคาดกำารณ์ไดยากำในอนาคต โดยศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติกำําาหนดให ม่พื่ันธกำิจ้หลักำในกำารเป็นศ้นย์กำลางในกำารรวบรวม เชุือมโยง วิเคราะห์ และจ้ัดเกำ็บข้อม้ลดานพื่ลังงานข้องประเทศ เพื่ือนําาข้อม้ล ไปใชุในกำารบริหารจ้ัดกำารพื่ลังงานและกำารตัดสินใจ้เชุิงนโยบายไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่ พื่รอมทังเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลดานพื่ลังงาน เพื่ือสรางความเข้าใจ้ท่ถ้กำตองแกำ่ประชุาชุนและผู้้ม่ส่วนไดส่วนเส่ยในทุกำระดับไดอย่างทันท่วงท่ และกำารดําาเนินกำารดังกำล่าว ไดมอบหมายให สนพื่. เป็นหน่วยงานหลักำในกำารดําาเนินกำารเพื่ือจ้ัดตังศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติข้่นภายในกำระทรวง พื่ลังงานในลําาดับแรกำ
4) สนพื่. ในฐานะหน่วยงานหลักำท่ไดรับมอบหมายใหดําาเนินกำารในกำารจ้ัดตังศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ ไดเ ลง็ เหน็ ถง่ ความจ้าํา เปน็ ในกำารจ้ดั ทาํา แผู้นยทุ ธศาสตร์ (Strategic Plan) แผู้นทน่ าํา ทาง (Roadmap) และแผู้นปฏบิ ตั กำิ าร (Action Plan) เพื่ือใหกำารออกำแบบหรือพื่ัฒนาระบบข้อม้ลเป็นไปในทิศทางเด่ยวกำันทุกำหน่วยงาน หรือสามารถเชุือมโยงข้อม้ลและ เทคโนโลย่สารสนเทศพื่ลังงานแบบอัตโนมัติ รวมทังกำารเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลใหเป็นไปตามมาตรฐานสากำล โดยตองม่กำารสําารวจ้ เพื่ือจ้ัดทําาบัญชุ่ข้อม้ลดานพื่ลังงานท่ม่อย้่เดิมข้องหน่วยงานภายในกำระทรวงพื่ลังงาน หน่วยงานในกำําากำับ และหน่วยงานอืนๆ ทเ่ กำย่ วข้อ ง เพื่อื ใหเ หน็ ระบบฐานข้อ มล้ ในปจ้ั จ้บุ นั และเข้า ใจ้บรบิ ทข้องข้อ มล้ ดา นพื่ลงั งานในภาพื่รวม ซึ่ง่ จ้ะนาํา ไปสกำ่้ ารดาํา เนนิ กำาร เชุิงนโยบายในกำารสรางความร่วมมือระหว่างกำันไดอย่างเป็นร้ปธรรม อ่กำทังจ้ะสามารถนําาข้อม้ลดังกำล่าวไปออกำแบบโครงสราง พื่ืนฐานดานระบบเทคโนโลย่สารสนเทศเพื่ือรองรับกำารเป็นศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติในอนาคตไดอย่างเหมาะสม อันเป็นศ้นย์กำลางรวบรวมและเผู้ยแพื่ร่ข้อม้ลพื่ลังงานหลักำข้องประเทศท่สามารถเข้าถ่งไดอย่างสะดวกำ รวดเร็ว เข้าใจ้ง่าย มกำ่ ารปรบั ปรงุ ข้อ มล้ ใหท นั สมยั ตลอดเวลาและตอ่ เนือ ง เพื่อื ใหเ ปน็ ทย่ อมรบั ในทกำุ ภาคสว่ น มค่ วามนา่ เชุอื ถอื ทนั สมยั รวมถง่ ไดร บั กำารยอมรับในระดับสากำล สอดรับกำับกำารปฏิร้ปประเทศ Thailand 4.0 เพื่ือสรางฐานนวัตกำรรมในอนาคต
โดยกำารดําาเนินกำารโครงกำารวัตถุประสงค์ คือ
1) เพื่อื ศกำ่ ษาและรวบรวมข้อ มล้ ดา นพื่ลงั งานทม่ อ่ ยใ่้ นปจ้ั จ้บุ นั ข้องหนว่ ยงานในสงั กำดั และหนว่ ยงาน ในกำาํา กำบั ข้องกำระทรวง พื่ลังงาน และหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง พื่รอมทังศ่กำษากำฎหมาย กำฎระเบ่ยบหรืออําานาจ้หนาท่ท่เกำ่ยวข้องข้องหน่วยงานต่างๆ ในกำารเข้าถ่งหรือกำารไดมาซึ่่งข้อม้ลข้องแต่ละหน่วยงาน เพื่ือวางแนวทาง กำารพื่ัฒนากำารเชุือมโยงข้อม้ลและนําาเสนอแนวทาง กำารแกำไข้กำฎหมายท่ทําาใหเข้าถ่งและเชุือมโยงข้อม้ลได
ท่ปร่กำษาจ้ะดําาเนินกำารเพื่ือใหไดแผู้นท่หรือแผู้นผู้ังหรือแผู้นภาพื่ท่แสดงความเชุือมโยงข้องข้อม้ล ท่สําารวจ้ไดจ้ากำ หน่วยงานภายในกำระทรวงพื่ลังงาน หน่วยงานในกำําากำับข้องกำระทรวงพื่ลังงาน และหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้องกำับกำารจ้ัดเกำ็บ ข้อม้ลดานพื่ลังงาน ตลอดจ้นข้อกำําาหนดหรือข้อจ้ําากำัดทางกำฎหมายในกำารจ้ัดเกำ็บและกำารเข้าถ่งข้อม้ล รวมถ่งม่กำรอบ/แนวทาง/ ทิศทางกำารดําาเนินงานท่เหมาะสม ในกำารพื่ัฒนาและเตร่ยมความพื่รอมโครงสรางพื่ืนฐานดานเทคโนโลย่สารสนเทศ
2) เพื่อื ศกำ่ ษาและจ้ดั ทาํา แผู้นยทุ ธศาสตร์ (Strategic Plan) แผู้นทน่ าํา ทาง (Roadmap) และแผู้นปฏบิ ตั กำิ าร (Action Plan) กำารพื่ฒั นาเทคโนโลยส่ ารสนเทศและกำารสอื สารข้องศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ เพื่อื ใหเ กำดิ ประสทิ ธภิ าพื่ ประสทิ ธผู้ิ ล และ กำลวธิ ใ่ นกำารนาํา เทคโนโลยส่ ารสนเทศและกำารสือ สารมาสนบั สนนุ กำารปฏบิ ตั ภิ ารกำจ้ิ ตามพื่นั ธกำจ้ิ และวสิ ยั ทศั น์ พื่รอ มทงั สง่ เสรมิ กำารเชุือมโยงข้อม้ล รองรับกำารข้ับเคลือนเศรษฐกำิจ้ดิจ้ิทัลดานพื่ลังงาน
ทป่ รกำ่ ษาจ้ะดาํา เนนิ กำารเพื่อื ใหไ ดแ ผู้นยทุ ธศาสตรแ์ ละแผู้นปฏบิ ตั กำิ ารพื่ฒั นาดา นเทคโนโลยส่ ารสนเทศและกำารสอื สาร อยา่ งเปน็ ระบบ สามารถนาํา ไปใชุใ นกำารวางแผู้นดา นงบประมาณ เพื่อื ไมใ่ หเ กำดิ กำารตงั งบประมาณซึ่าํา ซึ่อ น และเกำดิ ประโยชุนส์ ง้ สดุ สามารถนาํา ไปพื่ฒั นาและเตรย่ มความพื่รอ มโครงสรา งพื่นื ฐานดา นเทคโนโลยส่ ารสนเทศ และกำารเชุอื มโยงข้อ มล้ พื่ลงั งานสาํา หรบั ศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติได
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   26   27   28   29   30