Page 27 - NEIC_FINAL REPORT
P. 27

บทท่่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาของโครงการ และ วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) กำารเปล่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้องสภาวกำารณ์และบริบททังภายในและภายนอกำประเทศ ทําาใหทิศทางกำารพื่ัฒนา เศรษฐกำิจ้และพื่ฤติกำรรมข้องผู้้บริโภคเปล่ยนแปลงไป และเทคโนโลย่จ้ัดเป็นสงิ สําาคัญในกำารยกำระดับคุณภาพื่ชุ่วิต อ่กำทังความ กำาวหนาทางวิทยาศาสตร์ยังคงส่งผู้ลต่อกำารใชุพื่ลังงาน เทคโนโลย่ใหม่ ๆ ม่บทบาทสําาคัญมากำข้่นในปัจ้จุ้บัน และส่งผู้ลกำระทบ มากำข้่น เชุ่น เทคโนโลย่ดานพื่ลังงานลมและพื่ลังงานแสงอาทิตย์ กำารพื่ัฒนาแหล่งนําามันและกำ๊าซึ่ธรรมชุาติ และรถยนต์ไฟฟ้า เปน็ ตน โดยภาคพื่ลงั งานเปน็ ปจ้ั จ้ยั เกำย่ วข้อ งทส่ าํา คญั ในกำารข้บั เคลอื นกำารพื่ฒั นาทางดา นเศรษฐกำจ้ิ และสงั คมกำบั ทกำุ ภาคสว่ น ซึ่ง่ กำระทรวงพื่ลงั งานและหนว่ ยงาน ทเ่ กำย่ วข้อ งไดม กำ่ ารปรบั ตวั เพื่อื ใหเ ทา่ ทนั โดยจ้ดั ทาํา แผู้นบร้ ณากำารพื่ลงั งานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB) ซึ่ง่ ประกำอบไปดว ย 5 แผู้นหลกำั คอื (1) แผู้นพื่ฒั นากำาํา ลงั ผู้ลติ ไฟฟา้ ข้องประเทศไทย (PDP) (2) แผู้นอนุรักำษ์พื่ลังงาน (EEP) (3) แผู้นพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนและพื่ลังงานทางเลือกำ (AEDP) (4) แผู้นบริหารจ้ัดกำารกำ๊าซึ่ ธรรมชุาติ (Gas Plan) และ (5) แผู้นบริหารจ้ัดกำารนําามันเชุือเพื่ลิง (Oil Plan) เพื่ือใหสามารถมองเห็นทิศทาง กำารพื่ัฒนา ข้องพื่ลังงานในทุกำมิติและสอดคลองกำับแผู้นพื่ัฒนาเศรษฐกำิจ้และสังคมแห่งชุาติ
2) ในกำระบวนกำารจ้ดั ทาํา แผู้น TIEB นอกำจ้ากำจ้าํา เปน็ ตอ งอาศยั ความรแ้ ละความเชุย่ วชุาญข้องคณะทาํา งานแลว ข้อ มล้ สถติ ิ ยอนหลังเกำ่ยวกำับกำารผู้ลิตพื่ลังงาน กำารจ้ัดหาพื่ลังงาน กำารใชุพื่ลังงาน และกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน จ้ัดเป็นส่วนสําาคัญท่ม่ผู้ลต่อกำาร พื่ยากำรณ์หรือกำารคาดกำารณ์กำารใชุ กำารผู้ลิต กำารจ้ัดหาและกำารอนุรักำษ์พื่ลังงาน ในอนาคตอ่กำดวย สําานักำงานนโยบายและ แผู้นพื่ลงั งาน (สนพื่.) ในฐานะเปน็ หนว่ ยงานหลกำั ทท่ าํา หนา ทใ่ นกำารศกำ่ ษา วเิ คราะหน์ โยบายและแผู้นกำารบรหิ ารและพื่ฒั นาพื่ลงั งาน ข้องประเทศเพื่ือเสนอต่อคณะกำรรมกำารนโยบายพื่ลังงานแห่งชุาติ ตามพื่ระราชุบัญญัติคณะกำรรมกำารนโยบายพื่ลังงานแห่งชุาติ พื่.ศ. 2535 ซึ่่งม่อําานาจ้หนาท่ในกำารเสนอนโยบายและแผู้นกำารบริหารและพื่ัฒนาพื่ลังงานข้องประเทศ โดย สนพื่. ม่หน่งใน พื่ันธกำิจ้หลักำ คือ กำารบริหารจ้ัดกำารเทคโนโลย่สารสนเทศและกำารสือสารดานพื่ลังงานข้องประเทศ และกำารดําาเนินงานท่ผู้่านมา สนพื่. ไดรับความอนุเคราะห์จ้ากำหน่วยงานในกำระทรวงพื่ลังงาน หน่วยงานในกำําากำับข้องกำระทรวงพื่ลังงาน และหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง ในกำารส่งต่อข้อม้ลดานพื่ลังงานระดับปฐมภ้มิและทุติยภ้มิ ซึ่่ง สนพื่. ทําาหนาท่รวบรวมข้อม้ลและนําามาวิเคราะห์เพื่ือ ใชุประกำอบกำารวางแผู้นและกำารติดตามกำารดําาเนินงานเชุิงนโยบาย รวมทังเผู้ยแพื่ร่สถิติ บทวิเคราะห์ และแนวโนมทิศทางข้อง กำารใชุพื่ลังงานในประเทศทังในระยะสันและระยะยาวแกำ่ประชุาชุน
3) กำารปฏบิ ตั งิ านตามภารกำจ้ิ อยา่ งตอ่ เนอื ง ทาํา ให สนพื่. เลง็ เหน็ จ้ดุ ออ่ นหรอื อปุ สรรคตา่ ง ๆ ทเ่ กำดิ ข้น่ เชุน่ ความเหลอื มลาํา ข้องชุว่ งเวลาในกำารจ้ดั เกำบ็ ข้อ มล้ กำารประมวลผู้ลเบอื งตน ตามพื่นั ธกำจ้ิ ข้องแตล่ ะหนว่ ยงานซึ่ง่ มม่ าตรฐานไมต่ รงกำนั ซึ่ง่ อาจ้จ้ะสง่ ผู้ล ต่อความผู้ิดพื่ลาดในกำารนําาข้อม้ลไปใชุต่อ เป็นตน ดังนัน กำารข้าดกำารบ้รณากำารข้อม้ลดานพื่ลังงานดังกำล่าว ส่งผู้ลโดยตรงต่อ กำารนาํา ข้อ มล้ มาประกำอบกำารตดั สนิ ใจ้เชุงิ นโยบาย ภาพื่ลกำั ษณแ์ ละความนา่ เชุอื ถอื ข้องกำระทรวงพื่ลงั งาน จ้ง่ มค่ วามจ้าํา เปน็ อยา่ งยงิ ในกำารเร่งพื่ัฒนาระบบส่งต่อข้อม้ลใหม่ประสิทธิภาพื่มากำข้่น รวมถ่งเทคโนโลย่สารสนเทศพื่ลังงานท่สามารถเชุือมโยงข้อม้ล
   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-1


   25   26   27   28   29