Page 23 - NEIC_FINAL REPORT
P. 23

 ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR) หัวข้อรายงาน หน้า
 (1) จ้ัดทําาเป็นร่างแบบกำารกำําากำับด้แลข้อม้ล (Data Governance) และจ้ดั ทาํา รา่ งแนวนโยบายและแนวปฏบิ ตั ใิ นกำารแลกำเปลย่ นข้อ มล้ ระหว่างหน่วยงาน/กำารเปิดเผู้ยข้อม้ลและกำารข้อใชุข้อม้ล ใหส อดคลอ งตามกำรอบกำารกำาํา กำบั ดแ้ ลข้อ มล้ (Data Governance Framework v.1.0) โดยข้ันตําาตองประกำอบดวย
 7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อม้ล นิยาม และกำฎเกำณฑ์ข้อม้ล และโครงสราง ธรรมาภิบาล
ภาคผู้นวกำ ฉ : ร่างค้่มือธรรมาภิบาล ข้อ มล้ พื่ลงั งานศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งาน แห่งชุาติ
  7-92
 - สภาพื่แวดลอมข้องกำารกำําากำับด้แลข้อม้ล (Data Governance Environment)
 7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อม้ล นิยาม และกำฎเกำณฑ์ข้อม้ล และโครงสราง ธรรมาภิบาล
ภาคผู้นวกำ ฉ : ร่างค้่มือธรรมาภิบาล ข้อ มล้ พื่ลงั งานศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งาน แห่งชุาติ
  7-92
 - กำารนยิ ามข้อ มล้ (Data Definition)
 7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อม้ล นิยาม และกำฎเกำณฑ์ข้อม้ล และโครงสราง ธรรมาภิบาล
ภาคผู้นวกำ ฉ : ร่างค้่มือธรรมาภิบาล ข้อม้ลพื่ลังงานศ้นย์สารสนเทศ พื่ลังงานแห่งชุาติ
 7-92
 - กำฎเกำณฑ์ข้อม้ล (Data Rules)
 7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อม้ล นิยาม และกำฎเกำณฑ์ข้อม้ล และโครงสราง ธรรมาภิบาล
ภาคผู้นวกำ ฉ : ร่างค้่มือธรรมาภิบาล ข้อม้ลพื่ลังงานศ้นย์สารสนเทศ พื่ลังงานแห่งชุาติ
  7-92
 -โครงสรา งข้องกำารกำาํา กำบั ดแ้ ลข้อ มล้ (DataGovernanceStructure)
 7.2 นโยบายธรรมาภิบาลข้อม้ล นิยาม และกำฎเกำณฑ์ข้อม้ล และโครงสราง ธรรมาภิบาล
ภาคผู้นวกำ ฉ : ร่างค้่มือธรรมาภิบาล ข้อม้ลพื่ลังงานศ้นย์สารสนเทศ พื่ลังงานแห่งชุาติ
  7-92
   

   21   22   23   24   25