Page 25 - NEIC_FINAL REPORT
P. 25

 ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR) หัวข้อรายงาน หน้า
 (2) จ้ัดประชุุมสือสารผู้ลกำารศ่กำษาและรับฟังความคิดเห็นร่วมกำับ หน่วยงาน ทังภาครัฐ ภาคเอกำชุนและ/หรือภาคประชุาสังคม ท่เกำ่ยวข้อง จ้ําานวนไม่นอยกำว่า 3 ครังโดยม่ผู้้เข้าร่วมประชุุมไม่ นอยกำว่า 300 คน
 9.4.3 งานจ้ัดประชุุมสัมมนา ภาคผู้นวกำ ฎ : สรุปงานประชุุมสัมมนา โครงกำาร
  9-45
 (3) จ้ดั หาวทิ ยากำรและ/หรอื บคุ ลากำรทม่ ค่ วามรค้ วามสามารถและ ประสบกำารณใ์นดานทเ่กำย่วข้องจ้าํานวนไมน่อยกำวา่ 1คนสาําหรบั กำารประชุุมในแต่ละครัง พื่รอมทังจ้ัดเตร่ยมค่าสมนาคุณวิทยากำร
ในอตั ราไมต่ าํา กำวา่ ทร่ าชุกำารกำาํา หนด
 ภาคผู้นวกำ ค : ประมวลกำิจ้กำรรม กำารประชุุม
ภาคผู้นวกำ ญ : อบรมเชุิงปฏิบัติกำาร ภาคผู้นวกำ ฎ : สรุปงานประชุุมสัมมนา โครงกำาร
   (4) จ้ดั เตรย่ มเอกำาสรสาํา หรบั กำารประชุมุ ใหเ พื่ย่ งพื่อและเหมาะสม ตามจ้ําานวนผู้้เข้าร่วมประชุุมในแต่ละครัง
 ภาคผู้นวกำ ค : ประมวลกำิจ้กำรรม กำารประชุุม
ภาคผู้นวกำ ญ : อบรมเชุิงปฏิบัติกำาร ภาคผู้นวกำ ฎ : สรุปงานประชุุมสัมมนา โครงกำาร
  (5) สรุปและประเมินผู้ลกำารประชุุมในแต่ละครัง
 9.1 กำารดําาเนินโครงกำาร
ภาคผู้นวกำ ค : ประมวลกำิจ้กำรรม กำารประชุุม
ภาคผู้นวกำ ญ : อบรมเชุิงปฏิบัติกำาร ภาคผู้นวกำ ฎ : สรุปงานประชุุมสัมมนา โครงกำาร
  9-1
   


   23   24   25   26   27