Page 21 - NEIC_FINAL REPORT
P. 21

 3.16
3.17 3.18
3.19
ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR)
หัวข้อรายงาน หน้า
 ศกำ่ ษาออกำแบบระบบทวนสอบข้อ มล้ ในถงั ข้อ มล้ ทงั หมด (Quality Assurance) ระบบ Data Cleansing และ Outlier Detection จ้ากำข้อม้ลดานพื่ลังงานท่สามารถใชุไดในปัจ้จุ้บัน
 5.3.4 ระบบทวนสอบข้อม้ล (Quality Assurance)
  5-64
 ศกำ่ ษาออกำแบบระบบDataIntegrationข้องข้อ มล้ ทผู้่ า่ นกำารจ้ดั วาง โครงสรา ง และระบบกำารปอ้ งกำนั ภยั ทางไซึ่เบอร์ (Cyber Security)
 6.8 กำารออกำแบบระบบความปลอดภยั สารสนเทศ
  6-56
 ศ่กำษาออกำแบบระบบกำารจ้ัดเกำ็บข้อม้ลข้นาดใหญ่ (Data Warehouse) ทังในส่วนข้องอุปกำรณ์ (Hardware) เครืองมือ (Equipment) กำารบรหิ ารจ้ดั กำารสถานท่ (Building and Facility Management) และซึ่อฟแวร์ (Software) ท่ม่ความเหมาะสม สามารถรองรบั กำารทาํา งานไดอ ยา่ งมป่ ระสทิ ธภิ าพื่สง้ สดุ ตลอดระยะ เวลาโครงกำาร โดยจ้ะตองพื่ิจ้ารณาคัดเลือกำกำารใชุงานระบบ ทม่ ม่ าตรฐานกำารเชุอื มตอ่ ความปลอดภยั เปน็ ทย่ อมรบั ในระดบั สากำล
 6.4 กำารออกำแบบพื่ืนท่ทางกำายภาพื่ 6.5 กำารออกำแบบระบบระบบประมวลผู้ล และ Data Warehouse
6.6 กำารออกำแบบระบบเครือข้่าย
  6-29 6-34
6-52
 ศกำ่ ษาออกำแบบแนวทางกำารบร้ ณากำารข้อ มล้ รว่ มกำนั ในศน้ ยส์ ารสนเทศ พื่ลงั งานแหง่ ชุาตกำิ บั ทงั ข้องหนว่ ยงานในสงั กำดั กำระทรวงพื่ลงั งาน และ หนว่ยงานในกำาํากำบัหรอืหนว่ยงานอนื ๆทเ่กำย่วข้องอยา่งเปน็ระบบจ้ะทาํา ใหง า่ ยตอ่ กำารนาํา มาวเิ คราะหข้์ อ มล้ วจ้ิ ยั ข้อ มล้ อยา่ งเปน็ ระบบหลกำั เพื่อื จ้ะกำอ่ใหเกำดิความสามารถในกำารวเิคราะหข้์อมล้เชุงิลกำ่ (DataAnalytics) ข้องข้อ มล้ ในศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ เพื่อื ทจ้่ ะนาํา ไปสกำ่้ ารสรา ง เครอื งมอื นาํา เสนอข้อ มล้ สาํา หรบั ผู้บ้ รหิ ารทจ้่ ะเข้า ถง่ ภาพื่รวมข้องข้อ มล้ ภายใตแ ผู้นพื่ลงั งานข้องประเทศ และวางนโยบายทเ่ จ้าะลกำ่ และม่ ประสทิ ธผู้ิ ลมากำข้น่
 6.7 กำารออกำแบบระบบเชุือมโยง ระหว่างหน่วยงาน
  6-53
 ศกำ่ ษาออกำแบบ Platform และออกำแบบสถาปตั ยกำรรมดา นข้อ มล้ สารสนเทศ (Data Architecture) ทส่ ามารถรองรบั กำารเชุอื มตอ่ ศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งานแหง่ ชุาติ กำบั ระบบคลงั ข้อ มล้ ข้นาดใหญข้่ อง ภาครฐั (Nation Data Repository) และสามารถเชุอื มโยงและทาํา งาน รว่ มกำบั Platform ข้องหนว่ ยงานภายนอกำในแตล่ ะกำระทรวงทเ่ กำย่ ว ข้อ งกำนั เพื่อื สามารถตอ่ ยอดกำารทาํา งานแบบบร้ ณากำารใหส อดคลอ ง กำบั นโยบายกำารข้บั เคลอื นตามแนวทางยทุ ธศาสตรชุ์ าติ20ปีนโยบาย Thailand 4.0 และแผู้นปฏริ ป้ ประเทศดา นพื่ลงั งาน ระบบดงั กำลา่ ว ทงั หมดจ้ะตอ งครอบคลมุ อยา่ งนอ ยกำารทาํา งานในดา นตา่ ง ๆ ประกำอบ ดว ยความสามารถเข้า ถง่ ภาพื่รวมข้องข้อ มล้ ทงั แบบfixedreportและ interactive dashboard กำารวเิ คราะหเ์ ชุงิ ลกำ่ ชุนั สง้ (Data Analytics) กำารวางแผู้นระบบชุว่ ยกำารตดั สนิ ใจ้ (Decision Making) กำารคาด กำารณ์ (Prediction) ระบบปญั ญาประดษิ ฐ์ (Artificial Intelligence) ในกำารบรหิ ารจ้ดั กำารแผู้นพื่ลงั งานข้องประเทศในทกำุ สถานกำารณท์ ่ เปลย่ นแปลงไปแบบ Near Real Time (NRT)
 5.2 หลักำกำารในกำารออกำแบบพื่ัฒนา กำารจ้ัดเกำ็บข้อม้ลข้องศ้นย์สารสนเทศ พื่ลังงานแห่งชุาติโดยใชุสถาปัตยกำรรม ข้อม้ลข้นาดใหญ่ 5.3กำารออกำแบบโครงสรา งสถาปตั ยกำรรม ข้อ มล้
บทท่ 6 กำารออกำแบบโครงสรา งพื่นื ฐาน ทางเทคโนโลย่
  5-23
5-33 6-1
   3.20


   19   20   21   22   23