Page 24 - NEIC_FINAL REPORT
P. 24

 ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR) หัวข้อรายงาน หน้า
 - กำระบวนกำารกำําากำับด้แลข้อม้ล (Data Governance Process)
 7.2 นโยบายธรรมาภบิ าลข้อ มล้ นยิ าม และกำฎเกำณฑ์ข้อม้ล และโครงสราง ธรรมาภบิ าล
ภาคผู้นวกำ ฉ : ร่างค้่มือธรรมาภิบาล ข้อม้ลพื่ลังงานศ้นย์สารสนเทศ พื่ลงั งานแหง่ ชุาติ
  7-92
 (2) จ้ัดอบรมสัมมนาเพื่ือสรางความร้ความเข้าใจ้แกำ่เจ้าข้องข้อม้ล และผู้้ใชุข้อม้ลในศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติและหน่วยงาน ทเ่ กำย่ วข้อ ง และเพื่อื ประชุาสมั พื่นั ธใ์ หม กำ่ ารใชุง านเครอื งมอื ในกำาร เข้าถ่งและวิเคราะห์ข้อม้ลแบบทันสมัยมากำข้่น
 9.3.4 งานศ่กำษาและออกำแบบ Data Governance
ภาคผู้นวกำ ญ: กำารอบรมสัมมนา เชุิงปฏิบัติกำาร เรืองกำารดําาเนินงานภาย ใตธรรมาภิบาลข้อม้ล (Data Gover- nance)
  9-38
 ดําาเนินกำารจ้ัดประชุาสัมพื่ันธ์โครงกำารอย่างต่อเนือง ตังแต่ กำารเริมโครงกำาร ระหว่างดําาเนินโครงกำาร จ้นเสร็จ้สินโครงกำาร ในรป้ แบบสอื ผู้สมผู้สานทท่ นั สมยั สามารถเข้า ถง่ กำลมุ่ เปา้ หมายและ ภาคประชุาชุนไดอย่างครอบคลุมรวมทังสรุปผู้ลกำารดําาเนินงาน ปญั หาอปุ สรรคทเ่ กำดิ ข้น่ พื่รอ มทัง จ้ดั ทาํา ข้อ เสนอแนะและแนวทาง กำารแกำไข้ เพื่ือใชุในกำารข้ยายผู้ลต่อไป
 9.4.1 งานจ้ัดทําาสือประชุาสัมพื่ันธ์ ภาคผู้นวกำฏ:หวั ข้อ กำารประชุาสมั พื่นั ธ์
  9-39
  3.24
3.25 กำารจ้ัดประชุุม
 (1) จ้ดั ประชุมุ กำลมุ่ ยอ่ ยกำบั หนว่ ยงาน ทัง ภาครฐั ภาคเอกำชุน และ/ หรือภาคประชุาสังคมท่เกำ่ยวข้องตามข้อบเข้ตกำารดําาเนินงาน รวมถ่งคณะกำรรมกำารตรวจ้รับพื่ัสดุในงานจ้างท่ปร่กำษาและ คณะกำรรมกำารกำาํา กำบั โครงกำารศกำ่ ษา(SteeringCommittee)จ้าํา นวน รวมไมน่ อ ยกำวา่ 30 ครงั โดยมผู้่ เ้ ข้า รว่ มประชุมุ ไมน่ อ ยกำวา่ 1,500 คน หรือตามท่ สนพื่. เห็นสมควร ทังน่สนับสนุนค่าใชุจ้่ายในกำาร ดําาเนินงาน และค่าเบ่ยประชุุมแกำ่คณะกำรรมกำารกำําากำับ โครงกำารศกำ่ ษา(SteeringCommittee)ทกำุ ครัง โดยสนพื่.จ้ะเปน็ ผู้้กำําาหนดรายชุือคณะกำรรมกำาร และจ้ัดประชุุม ณ สถานท่ตาม ท่ สนพื่. เห็นสมควร
  9.4.2 งานจ้ัดประชุุมกำลุ่มย่อย (TOR ข้อ 3.25)
ภาคผู้นวกำ ค : ประมวลกำิจ้กำรรม กำารประชุุม
ภาคผู้นวกำ ฎ : สรุปงานประชุุมสัมมนา โครงกำาร
  9-41
    22   23   24   25   26