Page 22 - NEIC_FINAL REPORT
P. 22

 3.21
ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR) หัวข้อรายงาน หน้า
 พื่ัฒนาระบบตนแบบ (Prototype) ท่ชุ่วยในกำารเชุือมโยงข้อม้ล โดยอัตโนมัติ กำารวิเคราะห์ข้อม้ลเชุิงล่กำ และสรุปภาพื่รวมข้อง ข้อม้ลดานพื่ลังงานในหลายมิติ เพื่ือสะทอนผู้ลกำารดําาเนินงาน และสนับสนุนทางเลือกำในกำารตัดสินใจ้ และกำารวางนโยบายและ แผู้นดา นพื่ลงั งาน จ้ากำข้อ มล้ ผู้ลกำารศกำ่ ษาและออกำแบบสถาปตั ยกำรรม องค์กำรดานข้อม้ลสารสนเทศ (Enterprise Architecture: EA) ร่วมกำันในศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติกำับหน่วยงานในสังกำัด กำระทรวงพื่ลังงาน และหน่วยงานในกำําากำับหรือหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง โดยพื่ัฒนาระบบตนแบบในกำารเชุือมโยงข้อม้ล สารสนเทศเบืองตน พื่รอมทังจ้ัดทําาข้อม้ลสารสนเทศ ตามท่ สนพื่. กำําาหนด จ้ําานวนอย่างนอย 1 ตนแบบ และสามารถเผู้ยแพื่ร่ ตอ่ สาธารณชุน หรอื ใหบ รกำิ ารข้อ มล้ สารสนเทศดงั กำลา่ วแกำผู้่ บ้ รหิ าร เจ้าหนาท่ หน่วยงานต่าง ๆ ท่เกำ่ยวข้องได
  5.4 ระบบตน แบบสาธติ
  5-94
 ศกำ่ ษาข้อ มล้ ดา นพื่ลงั งานเพื่อื กำารบรกำิ ารข้องภาครฐั (Open Data) ทส่ ามารถเข้า ถง่ Platform ทส่ ามารถใชุป ระโยชุนจ้์ ากำกำารบรหิ าร จ้ัดกำารข้อม้ลข้องรัฐไดอย่างม่ประสิทธิภาพื่มากำข้่น เนืองจ้ากำเห็น วงจ้รข้องธุรกำรรมในทุกำดานเต็มวงจ้ร รวมถ่งกำารใชุพื่ลังงาน ซึ่่งอาจ้จ้ะเป็นข้อม้ลสําาคัญท่จ้ะชุ่วยสนับสนุนสรางโอกำาสทาง ธุรกำิจ้โดยกำารนําาข้อม้ลสถิติข้องธุรกำรรมต่าง ๆ ไปต่อยอดพื่ัฒนา เพื่อื เพื่มิ ศกำั ยภาพื่ธรุ กำจ้ิ ใหแ กำผู้่ ป้ ระกำอบกำารซึ่ง่ ชุว่ ยใหเ กำดิ กำารแข้ง่ ข้นั ในตลาดภาคเอกำชุนดว ยและสามารถชุว่ ยในกำารตดั สนิ ใจ้กำารลงทนุ ทางธุรกำิจ้ทังในประเทศและต่างประเทศ เรมิ กำารดําาเนินงานดวย กำารศกำ่ ษากำรอบแนวทางกำารจ้ดั ทาํา คลงั ข้อ มล้ ข้นาดใหญข้่ องภาครฐั เพื่ือใหทราบถ่งแนวทางและวิธ่กำารความร่วมมือกำับรัฐบาล และ กำําาหนดแนวทางกำารศ่กำษาและกำารประชุุมระดมความคิดเห็น ในส่วนข้องข้อม้ลดานพื่ลังงานกำับกำระทรวงดิจ้ิทัลเพื่ือเศรษฐกำิจ้ และสังคม (กำระทรวง DE) โดยสําานักำงานสถิติแห่งชุาติ และ สาํา นกำั งานพื่ฒั นารฐั บาลดจ้ิ ทิ ลั (องคกำ์ ารมหาชุน) เพื่อื สรา งแนวทาง กำารทําางานและรองรับกำฎระเบ่ยบในกำารแลกำเปล่ยนข้อม้ลอย่าง ปลอดภัยและสมบ้รณ์
 7.3 กำารออกำแบบกำารเปิดเผู้ยข้อม้ล ภาครัฐดานพื่ลังงาน
 7-121
 ศ่กำษาและออกำแบบแนวทางกำารร่างแบบธรรมาภิบาลข้องกำาร เข้าถ่งข้อม้ล และกำารข้อสิทธิ์ในกำารเข้าถ่งและใชุข้อม้ลภายใน ศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ เนืองดวยมาตรฐานและ รป้ แบบกำารใชุข้ อ มล้ ข้องแตล่ ะกำรมแตกำตา่ งกำนั ตอ งมกำ่ ารเสรมิ สรา ง มาตรฐานกำารแบ่งปันและเปิดเผู้ยข้อม้ลท่เหมาะสม
 บทท่ 7 ธรรมาภบิ าลข้อ มล้ ดา นพื่ลงั งาน
  7-1
  3.22
 3.23


   20   21   22   23   24