Page 222 - NEIC_FINAL REPORT
P. 222

3.2 มูลค่ํากํารส่งออก
ข้อมูล
มูลค่ํากํารส่งออกถ่ําน มูลค่ํากํารส่งออกเอทํานอล
3.3 มูลค่ํากํารใช้ ข้อมูล
มูลค่ํากํารใช้พลังงําน จํากฟืน
มูลค่ํากํารใช้พลังงําน จํากถ่ําน
มูลค่ํากํารใช้พลังงําน จํากแกลบ
มลู คํา่ กํารใชพ้ ลงั งําน จํากกํากออ้ ย
มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขํา เกษตรกรรม
มลู คํา่ กํารใชพ้ ลงั งํานสําขําเหมอื งแร่
มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขํา อุตสําหกรรม กํารผลิต
มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขํากําร ก่อสร้ําง
มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขําบ้ํานที่ อยู่อําศัย
มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขําธุรกิจ กํารค้ํา
4. รําคํา
รํายละเอียด
มูลค่ํากํารส่งออกถ่ําน มูลค่ํากํารส่งออก เอทํานอล
รํายละเอียด
มูลค่ํากํารใช้พลังงําน จํากฟืน
มูลค่ํากํารใช้พลังงําน จํากถ่ําน
มูลค่ํากํารใช้พลังงําน จํากแกลบ
มลู คํา่ กํารใชพ้ ลงั งําน จํากกํากออ้ ย
มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขํา เกษตรกรรม
มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขําเหมือง แร่ จํา แนกตํามประเภทผลติ ภณั ฑ์
มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขํา อุตสําหกรรมกํารผลิตผลิตภัณฑ์
มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขํากําร ก่อสร้ําง
มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขําบ้ํานท่ี อยู่อําศัย
มุลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขําธุรกิจ กํารค้ํา
รํายละเอียด
ควํามถี่ของข้อมูล รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายปี รํายงํานประจําปี รํายปี รํายงํานประจําปี
หมํายเหตุ
หมํายเหตุ
        มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขํากําร ขนส่ง
 มูลค่ํากํารใช้พลังงํานสําขํากําร ขนส่ง จําแนกตํามวิธีกํารขนส่ง และประเภทผลิตภัณฑ์
 รํายปี
 รํายงํานประจําปี
  ข้อมูล
ควํามถี่ของข้อมูล
รํายปี รํายปี รํายปี รํายปี รํายปี
รํายปี
รํายปี
รํายปี
รํายปี
รํายปี
ควํามถี่ของข้อมูล
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี รํายงํานประจําปี รํายงํานประจําปี รํายงํานประจําปี รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
หมํายเหตุ
 รําคําเฉลี่ยของพลังงํานที่นําเข้ํา
 รําคําเฉลี่ยของพลังงํานท่ีนําเข้ํา จําแนกตํามประเภท
 รํายปี
 รํายงํานพลังงําน ของประเทศไทย (รํายปี)
  2-80
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   220   221   222   223   224