Page 221 - NEIC_FINAL REPORT
P. 221

 ข้อมูล
รํายละเอียด ควํามถ่ีของข้อมูล
ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขําเหมือง รํายปี แร่
ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํา รํายปี อุตสําหกรรมกํารผลิต
ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขําบ้ํานที่ รํายปี อยู่อําศัย
ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขําธุรกิจ รํายปี กํารค้ํา
ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํากําร รํายปี ขนส่ง จําแนกตํามวิธีกํารขนส่ง
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
หมํายเหตุ
 ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํา เหมืองแร่
ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํา อุตสําหกรรมกํารผลิต
ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํา บ้ํานท่ีอยู่อําศัย
ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํา ธุรกิจกํารค้ํา
ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํา กํารขนส่ง
 ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํา กํารก่อสร้ําง
 ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํากําร ก่อสร้ํางจําแนกตํามประเภท ผลิตภัณฑ์
 รํายปี
 รํายงํานประจําปี
   2.3 กํารส่งออก
2.3.1 กํารส่งออกพลังงํานหมุนเวียน
ข้อมูล รํายละเอียด
ปริมําณกํารส่งออกถ่ําน ปริมําณกํารส่งออกถ่ําน 2.3.2 กํารส่งออกพลังงํานเชื้อเพลิงชีวภําพ
ควํามถ่ีของข้อมูล
รํายปี
ควํามถ่ีของข้อมูล
หมํายเหตุ
หมํายเหตุ
หมํายเหตุ
  ข้อมูล
ปริมําณกํารส่งออก เอทํานอล
3. มูลค่ําพลังงําน
3.1 มูลค่ํากํารนําเข้ํา
ข้อมูล
มูลค่ํากํารนําเข้ําฟืน
มูลค่ํากํารนําเข้ําถ่ําน
รํายละเอียด
ปริมําณกํารส่งออก เอทํานอล
รํายละเอียด
มูลค่ํากํารนําเข้ําฟืน จําแนกตําม ประเทศ
มูลค่ํากํารนําเข้ําถ่ําน จําแนกตําม ประเทศ
รํายปี รํายงํานประจําปี
  ควํามถี่ของข้อมูล
รํายปี
รํายปี
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-79

   219   220   221   222   223