Page 220 - NEIC_FINAL REPORT
P. 220

1.1.4 กํารผลิตพลังงํานอ่ืน
ข้อมูล รํายละเอียด
ปริมําณกํารผลิตพลังงํานอื่น ปริมําณกํารผลิตพลังงํานอื่น
1.2 กํารนําเข้ํา
1.2.1 กํารนําเข้ําพลังงํานหมุนเวียน
ควํามถี่ของข้อมูล
รํายปี
ควํามถี่ของข้อมูล
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี รํายงํานประจําปี รํายงํานประจําปี รํายงํานประจําปี
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี
หมํายเหตุ
หมํายเหตุ
    ข้อมูล
ปริมําณกํารนําเข้ําฟืน
ปริมําณกํารนําเข้ําถ่ําน
รํายละเอียด
 2. กํารใช้พลังงําน
2.1 กํารใช้ตํามประเภทพลังงําน
2.1.1 กํารใช้พลังงํานเชิงพําณิชย์
ข้อมูล รํายละเอียด
ควํามถี่ของข้อมูล
หมํายเหตุ
หมํายเหตุ
ปริมําณกํารนําเข้ําฟืน จําแนกตําม รํายปี ประเทศ
ปรมิ ําณกํารนํา เขํา้ ถํา่ น จํา แนกตําม รํายปี ประเทศ
    จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้ําใช้ จํา นวนครวั เรอื นทมี่ ไี ฟฟํา้ ใช้ จํา แนก รํายปี ตํามเขตกํารปกครองภําคและจงั หวดั
 2.1.2 กํารใช้พลังงํานทดแทนและหมุนเวียน ข้อมูล รํายละเอียด
ปริมําณกํารใช้พลังงํานจํากฟืน ปริมําณกํารใช้พลังงํานจํากฟืน
ปรมิ ําณกํารใชพ้ ลงั งํานจํากถํา่ น ปริมําณกํารใช้พลังงํานจํากถ่ําน
ปรมิ ําณกํารใชพ้ ลงั งํานจํากแกลบ ปริมําณกํารใช้พลังงํานจํากแกลบ
ปริมําณกํารใช้พลังงํานจําก ปรมิ ําณกํารใชพ้ ลงั งํานจํากกํากออ้ ย กํากอ้อย
2.2 กํารใช้ตํามสําขําเศรษฐกิจ
ข้อมูล รํายละเอียด
ควํามถ่ีของข้อมูล
รํายปี รํายปี รํายปี รํายปี
ควํามถ่ีของข้อมูล
หมํายเหตุ
        ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํา ปริมําณกํารใช้พลังงํานสําขํา รํายปี เกษตรกรรม เกษตรกรรม
  2-78
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   218   219   220   221   222