Page 223 - NEIC_FINAL REPORT
P. 223

5. ตัวช้ีวัดด้ํานพลังงําน
ข้อมูล
รํายละเอียด
ควํามถ่ีของ รูปแบบ ข้อมูล วิธีกํารเผยแพร่
หมํายเหตุ
 อัตรําร้อยละของมูลค่ํากํารนําเข้ํา พลังงํานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ
 อัตรําร้อยละของมูลค่ํากํารนําเข้ํา พลังงํานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ จําแนกเป็นรํายปี
 รํายปี
 รํายงํานพลังงําน ของประเทศไทย (รํายปี)
   อัตรําร้อยละของมูลค่ํากํารนําเข้ํา พลังงํานต่อกํารนําเข้ําสินค้ํา
อัตรําร้อยละของมูลค่ํากํารนําเข้ํา พลังงํานต่อกํารนําเข้ําของสินค้ํา จําแนกเป็นรํายปี
 รํายปี
รํายงํานพลังงําน ของประเทศไทย (รํายปี)
  อัตรําร้อยละของมูลค่ํากํารนําเข้ํา พลังงํานต่อกํารส่งออกสินค้ํา
 อัตรําร้อยละของมูลค่ํากํารนําเข้ํา พลังงํานต่อกํารส่ง ออกสินค้ําจําแนก เป็นรํายปี
 รํายปี
 รํายงํานพลังงําน ของประเทศไทย (รํายปี)
   สัดส่วนกํารจัดหําพลังงํานขั้นต้น ท้ังหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ
สัดส่วนกํารจัดหําพลังงํานขั้นต้น ทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน ประเทศ จําแนกเป็นรํายปี
 รํายปี
รํายงํานพลังงําน ของประเทศไทย (รํายปี)
  สัดส่วนกํารจัดหําพลังงํานขั้นต้น ทั้งหมดต่อประชํากร
 สัดส่วนกํารจัดหําพลังงํานขั้นต้น ทั้งหมดต่อประชํากร จําแนกเป็น รํายปี
 รํายปี
 รํายงํานพลังงําน ของประเทศไทย (รํายปี)
 สัดส่วนกํารใช้พลังงํานขั้นสุดท้ําย ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
 สัดส่วนกํารใช้พลังงํานข้ันสุดท้ํายต่อ ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมในประเทศ จํา แนก เป็นรํายปี
 รํายปี
 รํายงํานพลังงําน ของประเทศไทย (รํายปี)
   สัดส่วนกํารใช้พลังงํานขั้นสุดท้ํายต่อ ผลติ ภณั ฑม์ วลรวมในประเทศ จํา แนก ตํามกํารใช้พลังงํานสําขําเศรษฐกิจ เป็นรํายปี
 รํายปี
รํายงํานพลังงําน ของประเทศไทย (รํายปี)
  สัดส่วนกํารใช้พลังงํานขั้นสุดท้ําย ต่อประชํากร
 สัดส่วนกํารใช้พลังงํานขั้นสุดท้ํายต่อ ประชํากร จําแนกเป็นรํายปี
 รํายปี
 รํายงํานพลังงําน ของประเทศไทย (รํายปี)
  6. มลพิษทํางอํากําศ ข้อมูล
รํายละเอียด
ควํามถี่ของ รูปแบบ ข้อมูล วิธีกํารเผยแพร่
หมํายเหตุ
 กํารปล่อยมลพิษทํางอํากําศ
 ปรมิ ําณกํารปลอ่ ยมลพษิ ทํางอํากําศ จํากกํารใชพ้ ลงั งําน จํา แนกตํามชนดิ ของก๊ําซและสําขําเศรษฐกิจ
 รํายปี
 รํายงํานพลังงําน ของประเทศไทย (รํายปี)
  Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-81
   221   222   223   224   225