Page 224 - NEIC_FINAL REPORT
P. 224

 2-82
6) กรมธุรกิจพลังงาน
• หน้าที่และภารกิจ
1. กําหนด ควบคุม และพัฒนํามําตรฐํานคุณภําพน้ํามันเชื้อเพลิง
2. กํากับ ดูแล กํารค้ําและกํารสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
3. กํากับ ดูแล โรงกลั่นน้ํามันให้ปฏิบัติตํามสัญญําและข้อตกลง
4. ตรวจสอบ ทดสอบ และรับรองมําตรฐํานคุณภําพ และควํามปลอดภัยด้ํานน้ํามันเชื้อเพลิง
5. กําหนด ควบคุม และพัฒนํามําตรฐํานกํารประกอบกิจกํารน้ํามันเชื้อเพลิงด้ํานควํามปลอดภัย และส่ิงแวดล้อม
6. ศึกษํา วิจัย และพัฒนําข้อมูลและองค์ควํามรู้ด้ํานกํารใช้น้ํามันเชื้อเพลิงรวมท้ังเผยแพร่และเสริมสร้ํางควํามรู้แก่
ผู้ประกอบกํารและผู้บริโภค
7. เตรยี มควํามพรอ้ มและปฏบิ ตั กิ ํารดํา้ นพลงั งํานในภําวะวกิ ฤตและภยั พบิ ตั ทิ มี่ ผี ลตอ่ ธรุ กจิ พลงั งํานตํามทกี่ ฎหมํายกําหนด
ให้เป็นอํานําจหน้ําที่ หรือควํามรับผิดชอบของกรม
8. ปฏิบัติกํารอ่ืนใดตํามท่ีกฎหมํายกําหนดให้เป็นอํานําจหนํา้ ที่ของกรม หรือตํามท่ีรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมอบหมําย
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
- ข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงําน (กรมฯ) ที่มีเผยแพร่ใน internet แต่ละหน่วยงํานที่เก่ียวข้องก็จะทําข้อมูลแล้วส่งลง เว็บไซต์ โดยศูนย์สํารสนเทศจะทํากํารเผยแพร่ให้ ซึ่งหํากต้องกํารเชื่อมตรงก็สํามํารถทําได้
- ขณะนี้กรมฯ กําลังดําเนินกํารพัฒนําฐํานข้อมูลทเี่ ป็นตัวหลัก คําดวํา่ อีกประมําณ 6 เดือนจึงจะเสร็จ ในส่วน Data dictionary Data set ทํางกรมฯ สํามํารถให้ได้เป็น concept แต่หํากต้องกํารข้อมูลต้องมําคุยกันว่ําจะให้ได้ในระดับใด
- ระบบฐํานข้อมูลที่จัดทําเสร็จมี 2 -3 ระบบ เช่น ระบบสํารองน้ํามัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้ค้ํามําตรํา 7 กังวลมําก เพรําะเป็นควํามลับทํางกํารค้ํา และไม่อยํากให้เปิดเผย
- ตํามแบบสอบถํามของ สนพ. หัวข้อ 3.1, 3.3 และ 3.5 ข้อมูลใน 3 หัวข้อนี้ทํางกองบริกํารธุรกิจและ กํารสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง ได้ตอบไว้ให้ละเอียดและครบถ้วนแล้ว รวมทั้งฐํานข้อมูลที่กําลังพัฒนําใกล้เสร็จในเรื่องคลังน้ํามันที่ เป็นระบบสถํานที่เก็บและปริมําณน้ํามันสํารองทั้งตํามกฎหมํายและคงเหลือ แต่ยังไม่ได้ระบุว่ําเป็นรํายวัน รํายเดือน อําจจะ เป็นเฟสต่อไป
- ตํามแบบสอบถําม สนพ. หัวข้อ 3.2 ข้อมูลสถํานีบริกํารแบ่งเป็น 2 ส่วน
• ขอ้ มลู ความปลอดภยั จะแบง่ ตํามเชอื้ เพลงิ 3 ชนดิ กํา๊ ซธรรมชําติ น้ํามนั และกํา๊ ซปโิ ตรเลยี มเหลว ขอ้ มลู ทงั้ 3 ชนดิ นจี้ ะแบง่ เปน็
ส่วนกลํางและส่วนภูมิภําค (จังหวัด) ส่วนกลํางจะมีข้อมูลเฉพําะของส่วนกลํางท่ี update ทุกปี ข้อมูลของภูมิภําคจะต้องตําม ข้อมูลจํากแต่ละจังหวัด ซ่ึงต้องประสํานไปยังภูมิภําคอีกที เนื่องจํากกรมฯ ได้ให้อํานําจไปทํางผู้ว่ํารําชกํารจังหวัด และผู้ว่ําฯ มอบอํานําจให้พลังงํานจังหวัดเป็นคนกํากับดูแล ข้อมูลตํา่ งจังหวัดไม่กลับมํารวมท่ีส่วนกลําง ต้องตํามจํากภมู ิภําคเอง
• ข้อมูลสถานีบริการที่จะต้องออกใบอนุญําต เป็นผู้คํา้ น้ํามัน กรมฯ มขี ้อมูลทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ และต่ํางจังหวัด
- ตํามแบบสอบถําม สนพ. หัวข้อ 3.4 กรมฯ ได้กรอกรํายละเอียดข้อมูลตํามที่มีเผยแพร่แล้ว กํารจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ
Excel และขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่ไว้แล้ว
- ขอ้ มลู ทมี่ กี ํารเกบ็ เปน็ รํายวนั ไดแ้ ก่ ขอ้ มลู ปรมิ ําณนํา้ มนั คงเหลอื รํายวนั จดั เกบ็ ในระบบฐํานขอ้ มลู ในขณะนอี้ ยใู่ นชว่ ง
พัฒนําระบบใหม่ คําดว่ําถ้ําแล้วเสร็จจะให้ผู้ค้ํารํายงํานเข้ําระบบใหม่
- แบบฟอร์ม นพ. 201- 209 ทํางกรมฯ เก็บข้อมูลทุก field แต่เลือก query เฉพําะรํายงํานที่ต้องกําร ในกํารนําเข้ํา
ข้อมูลจะ import ไฟล์ตําม format ของ Excel ทั้งหมดเข้ําเก็บในฐํานข้อมูล
- จํานวนแบบฟอร์ม นพ. สําหรับผู้ค้ําตํามมําตรํา 7 จะมีแบบฟอร์ม นพ. จํานวน 9 นพ. ผู้ค้ํามําตรํา 10 มีแบบฟอร์ม
นพ. 9 นพ. แบบฟอร์มแผน 3 นพ. รวม 21 นพ. เป็นสถิติปริมําณกํารผลิต กํารนําเข้ํา จําหนํา่ ย ส่งออก ของผู้ค้ําน้ํามันตํามมําตรํา 7 และมําตรํา 10 ส่วนปริมําณกํารจําหนํา่ ยรํายวัน มีอีกแบบฟอร์มหนึ่งนอกเหนือจําก ฟอร์ม นพ. ผู้คํา้ ส่งให้ทุกวันอังคําร เวลํา 14.00 น. เก็บในรูปแบบ Excel file ไมม่ ีฐํานข้อมูล เป็นข้อมูลเบื้องต้นทใี่ ช้ในกํารบริหํารจัดกํารเสนอผบู้ ริหําร (ข้อมูลเฉพําะ
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   222   223   224   225   226