Page 219 - NEIC_FINAL REPORT
P. 219

สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
1. กํารจัดหําพลังงําน 1.1 กํารผลิตพลังงําน
ข้อมูล รํายละเอียด
ปริมําณกํารผลิตพลังงํานข้ัน ปริมําณกํารผลิตพลังงํานภํายใน ต้นภํายในประเทศ ประเทศ จําแนกตํามเชื้อเพลิง
1.1.2 กํารผลิตพลังงํานทดแทนและหมุนเวียน
ควํามถ่ีของข้อมูล
รํายปี
ควํามถี่ของ ข้อมูล
รํายปี รํายปี
รํายปี
รํายปี
รํายปี
รํายปี
รํายปี
รํายปี
รํายปี
ควํามถี่ของข้อมูล
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานพลงั งํานของ ประเทศไทย (รํายป)ี
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รูปแบบ วิธีกํารเผยแพร่
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
รํายงํานประจําปี
หมํายเหตุ
หมํายเหตุ
    ข้อมูล
ปรมิ ําณกํารผลติ ไฟฟํา้ พลงั นํา้
ปริมําณกํารผลิตไฟฟ้ําพลัง ควํามร้อนใต้พิภพ
ปริมําณกํารผลิตไฟฟ้ํา พลังงํานแสงอําทิตย์
ปริมําณกํารผลิตไฟฟ้ํา พลังงํานลม
ปรมิ ําณกํารผลติ พลงั งํานจําก ฟืน
ปรมิ ําณกํารผลติ พลงั งํานจําก แกลบ
ปรมิ ําณกํารผลติ พลงั งํานจําก กํากอ้อย
ปรมิ ําณกํารผลติ พลงั งํานจําก วัสดุเหลือใช้ทํางกํารเกษตร
ปรมิ ําณกํารผลติ พลงั งํานจําก ขยะ
รํายละเอียด
ปริมําณกํารผลิตไฟฟ้ําพลังน้ํา
ปริมําณกํารผลิตไฟฟ้ําพลังควํามร้อน ใต้พิภพ
ปริมําณกํารผลิตไฟฟ้ําพลังงํานแสง อําทิตย์
ปริมําณกํารผลิตไฟฟ้ําพลังงํานลม
ปริมําณกํารผลิตพลังงํานจํากฟืน
ปริมําณกํารผลิตพลังงํานจํากแกลบ
ปรมิ ําณกํารผลติ พลงั งํานจํากกํากออ้ ย
ปริมําณกํารผลิตพลังงํานจํากวัสดุ เหลือใช้ทํางกํารเกษตร
ปริมําณกํารผลิตพลังงํานจํากขยะ
          1.1.3 กํารผลิตเชื้อเพลิงชีวภําพ
ข้อมูล รํายละเอียด
หมํายเหตุ
  ปริมําณกํารผลิต ปริมําณกํารผลิตก๊ําซชีวภําพ รํายปี ก๊ําซชีวภําพ
 ปริมําณกํารผลิต เอทํานอล ปริมําณกํารผลิตเอทํานอล
ปริมําณกํารผลิตไบโอแก๊ส ปริมําณกํารผลิตไบโอแก๊ส
รํายปี
รํายปี
   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-77


   217   218   219   220   221