Page 20 - NEIC_FINAL REPORT
P. 20

 ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR) หัวข้อรายงาน หน้า
 ศ่กำษากำารวางระบบกำารเชุือมโยงข้อม้ล (Mapping) ข้ามถังข้อม้ล ดา นพื่ลงั งานข้องหนว่ ยงานในสงั กำดั กำระทรวงพื่ลงั งาน และ หนว่ ย งานในกำําากำับหรือหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง โดยศ่กำษาระบบ จ้ัดเกำ็บรายงานผู้ล และกำารแบ่งปันข้อม้ลข้องแต่ละหน่วยงาน เพื่อื สรา งมาตรฐานและรป้ แบบกำารจ้ดั เกำบ็ ข้อ มล้ รว่ มและเชุอื มโยง กำบั ระบบรายงาน โดยรวมข้องหนว่ ยงานในสงั กำดั กำระทรวงพื่ลงั งาน และหน่วยงานในกำําากำับหรือหน่วยงาน อืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง รวมถ่ง กำารใหนิยามข้องข้อม้ล ตัวอย่างเชุ่น กำารจ้ัดกำลุ่มประเภทธุรกำิจ้ ใหส อดคลอ งกำนั ทงั หมด และกำารเชุอื มตอ่ ศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งาน แห่งชุาติกำับคลังข้อม้ลข้องชุาติ เป็นตน
 5.3.1 กำารวางระบบกำารเชุอื มโยงข้อ มล้ (Data Mapping)
ภาคผู้นวกำ ฆ : ตารางชุุดข้อม้ลเพื่ือ เชุือมโยงข้อม้ล แผู้นภ้มิ Data Flow Diagrams และ Workflows ภาคผู้นวกำ ค: ประมวลกำิจ้กำรรม กำารประชุมุ
ภาคผู้นวกำ ชุ : Enterprise Relationship Diagram (ERD) และ Data Structure
  5-33
 ศ่กำษาออกำแบบโครงสรางข้องข้อม้ล (Data Structure) เครืองมือ ในกำารดําาเนินงานแบบ Automation กำําาหนดมาตรฐานร้ปแบบ ตังแต่ข้ันตอนในกำารเกำ็บข้อม้ล (Data Acquisition) กำารเข้าถ่ง ข้อม้ลจ้นถ่งกำารนําาข้อม้ลไปใชุประโยชุน์ข้องแต่ละหน่วยงาน ทร่ บั ผู้ดิ ชุอบกำารข้บั เคลอื นแผู้นพื่ลงั งานทงั ข้องหนว่ ยงานในสงั กำดั กำระทรวงพื่ลังงาน และหน่วยงานในกำําากำับหรือหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง โดยจ้ัดกำารประชุุมเพื่ือระดมความคิดเห็นจ้ากำมุมมอง ข้องผู้้เกำ็บ และผู้้ใชุข้อม้ลทังหมดท่เกำ่ยวข้อง รายงานผู้ลและ แนวทางท่เหมาะสมในกำารสรางมาตรฐานใหม่ร่วมกำัน
 5.2 หลักำกำารในกำารออกำแบบพื่ัฒนา กำารจ้ัดเกำ็บข้อม้ลข้องศ้นย์สารสนเทศ พื่ลังงานแห่งชุาติโดยใชุสถาปัตยกำรรม ข้อม้ลข้นาดใหญ่ (Big Data Archi- tecture)
5.3.2 กำารออกำแบบโครงสรางข้อม้ล (Data Structure)
ภาคผู้นวกำ ชุ : Enterprise Relationship Diagram (ERD) และ Data Structure
  5-23
5-39
 ศ่กำษาออกำแบบระบบ IT Infrastructure เพื่ือกำารรองรับข้อม้ล ดานพื่ลังงานจ้ากำหน่วยงานในสังกำัดกำระทรวงพื่ลังงาน และ หน่วยงานในกำําากำับ หรือหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้องท่เชุือมโยง ระบบร่วมกำัน ทังภาครัฐ รัฐวิสาหกำิจ้ หรือภาคเอกำชุนท่ม่ความ หลากำหลายรป้ แบบ ปรมิ าณ และความตอ งกำารใชุข้ อ มล้ ทแ่ ตกำตา่ ง กำันภายใตแผู้นพื่ลังงานข้องประเทศไทย
 บทท่ 6 กำารออกำแบบโครงสรา งพื่นื ฐาน ทางเทคโนโลย่
  6-1
 ศกำ่ ษาออกำแบบMetadataและBusinessUseCasesDiagram เพื่ือใหสอดคลองกำับความตองกำารข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงาน แห่งชุาติ รวมทังกำําาหนดกำรอบออกำแบบโครงสรางพื่ืนฐาน ระบบ ไหลเวย่ นข้องข้อ มล้ ข้นาดใหญ่(BigData)และกำารวเิคราะหพื่์ ฒั นา เครืองมือสําาหรับกำารจ้ัดกำารข้อม้ล (Data Management Tool) ท่จ้ะชุ่วยลดข้ันตอนและความยุ่งยากำในกำารบริหารจ้ัดกำารข้อม้ล ข้นาดใหญ่ในอนาคต
 4.3.4 ผู้งั กำารไหล ข้องกำระบวนกำารหลกำั และกำระบวนกำารย่อย 5.3.3กำารออกำแบบโครงสรา งมาตรฐาน ข้อม้ลอภิพื่ันธุ์ (Metadata)
6.5 กำารออกำแบบระบบระบบ ประมวลผู้ล และ Data Warehouse ภาคผู้นวกำ ง : ทะเบ่ยนข้อม้ล (Data Catalog)MetaDataและพื่จ้นานกำุ รม ข้อม้ล (Data Dictionary)
  4-25 5-57 6-34
 3.12
 3.13
 3.14
3.15
    18   19   20   21   22