Page 215 - NEIC_FINAL REPORT
P. 215

- ผกย. อยํากได้ระบบที่ AI เข้ํามําช่วย ซ่ึงเห็นว่ํากํารใช้ระบบ Excel แสดงผลเป็นกํารแสดงข้อมูลแบบเก่ํา ถ้ําเป็น AI อําจจะแสดงผลไม่ถูกต้องนัก แต่ยังแสดงทิศทํางได้
- ผกย. ต้องกํารข้อมูลแผนพลังงํานทํางสถิติเพื่อนําไปสู่กํารวิเครําะห์ อําจจะเป็นข้อมูลด้ําน demand และ supply ซ่ึงศูนย์ฯ อําจมีข้อมูลอยู่แล้ว แต่อยํากจะดึงข้อมูลมําเพื่อแสดงให้เห็นว่ํา ทิศทํางของ สนพ. จะเดินไปอย่ํางไร ถ้ําด้ํานกํารวิเครําะห์ทํางเศรษฐศําสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะวิเครําะห์ด้วย SWOT แต่ไม่เคยเอําสถิติมําวิเครําะห์ ซง่ึ จะทําให้รู้ว่ําจริงๆ แลว้ base line อยตู่ รงไหน ขอ้ มลู ในเวบ็ ไซตบ์ ํางอยํา่ งกม็ คี วํามสําคญั สําหรบั กํารวเิ ครําะหซ์ งึ่ อยํากฝํากไวส้ ําหรบั กํารนําเขํา้ ขอ้ มลู เพอื่ ใชป้ ระโยชนใ์ นกํารทําแผนพฒั นําประเทศวํา่ จะมที ศิ ทํางไปไดอ้ ยํา่ งไร อําจจะเอําขอ้ มลู ทมี่ อี ยกู่ อ่ น (ในภําพขอ้ มลู ทเี่ ปดิ เผยได)้ ส่วนใดท่ีเรํายังไม่มีก็ค่อยเพิ่มเอําได้
• กลุ่มนโยบายพลังงาน
- หนย. เป็นกลุ่มที่ทํางํานด้ํานนโยบําย จัดประชุม กพช. กับ กบง. ข้อมูลที่มีอยู่จะเป็นเร่ืองเอกสํารวําระ กํารประชุม มติกํารประชุม ซ่ึงกํารเก็บแต่ก่อนจะเก็บเป็นไฟล์ word ต่อมําได้พัฒนํากํารเก็บเป็นฐํานข้อมูล ซ่ึงสํามํารถค้นหํา โดยผ่ํานแอปพลิเคชัน เก็บข้อมูลไว้บน Cloud (ท่ีปรึกษําดําเนินกําร และเช่ํา Cloud ให้) ส่วนเนื้อหําอนื่ สแกน pdf เก็บไว้ จะมี ทงั้ ทเี่ กบ็ ในกลมุ่ เอง และที่ ศท. จะเกบ็ ขอ้ มลู ไวใ้ ห้ และขอ้ มลู จะอยใู่ น Intranet ไมเ่ ปดิ เผย เพรําะบํางสว่ นจะยงั อยใู่ นชนั้ ควํามลบั ไม่เผยแพร่ออกภํายนอก หํากพิจํารณําแล้ว ข้อมูลทํางกลุ่มจะไม่เป็นเชิงตัวเลข เป็นชั้นเอกสําร (ดิบ) และสํามํารถจัดเก็บข้อมูล กํารประชมุ ในสว่ น ทมี่ ฐี ํานะเปน็ ฝํา่ ยเลขําฯ กรรมกํารเทํา่ นนั้ และอําศยั แผนยทุ ธศําสตรพ์ ลงั งําน 5 ดํา้ น พรอ้ มทง้ั กรอบ “มน่ั คง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” ในกํารดําเนินกํารจัดเก็บและจัดทําแผนฯ
- กํารจัดเก็บฐํานข้อมูลบน cloud จะสอดคล้องกับแผนยุทธ์ศําสตร์ทั้ง 5 ด้ําน โดยมี keyword เป็นตัวกําหนด แต่จะให้บุคคลภํายนอกได้เห็นแต่ส่วนที่เป็นมติกํารประชุมท่ีต้องกําร หรือสํามํารถเปิดเผยได้ ส่วนรํายละเอียดวําระกํารประชุม จะไม่เปิดเผย ซึ่งรวบรวมไว้ต้ังแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน จะยังไม่ย้อนหลังเพรําะเอกสํารมีเยอะ แต่พยํายํามคีย์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อ ให้ข้อมูลสมบูรณ์ เพรําะต้องใช้บุคลํากรของ สนพ. เป็นคนคีย์ข้อมูลเท่ํานั้น
- ที่ปรึกษํามีควํามเป็นห่วงเรื่อง พ.ร.บ. Digital ในกํารใช้ cloud เก็บข้อมูลท่ีเป็นของรัฐ แต่กํารเช่ํา cloud เปน็ ของเอกชน ทําง กย. ชแี้ จงวํา่ กํารเชํา่ cloud ในชว่ งเวลํานเี้ ปน็ เพยี งกํารเช่ําเพ่ือจดั เกบ็ ฐํานขอ้ มลู ในชว่ งทท่ี ําระบบใหเ้ ทํา่ นน้ั หํากสําเร็จแล้ว ก็อําจจะโอนถ่ํายข้อมูลฝํากไว้ท่ี ศท.
- ท่ีปรึกษํา นําเสนอ ระบบของ RIA ในกํารจัดทําฐํานข้อมูลเพื่อสํามํารถดึงมําวิเครําะห์ข้อมูลได้
• กลุ่มติดตามและประเมินผล
- กํารจัดเก็บฐํานข้อมูลบน cloud ท่ีคล้ํายคลึงกับกลุ่มนโยบํายฯ ซึ่งต้องติดตํามและประเมินผลด้วยเพรําะ เป็นตัวชี้วัด และกลุ่มนี้ต้องกํารข้อมูลเชิงสถิติเพื่อใช้ในกํารวิเครําะห์ข้อมูลที่เป็นภําพควํามต่อเนอื่ งจํากกลุม่ นโยบํายด้วย
- มคี วํามสนใจในเรอ่ื งกํารจดั ทํา ขอ้ มลู ระบบ RIA ทท่ี ํางทปี่ รกึ ษําไดน้ ํา เสนอ เพอ่ื อยํากเหน็ วํา่ กํารวเิ ครําะหข์ อ้ มลู อยํา่ งไรจะทํา ใหเ้ หน็ ควํามคมุ้ คํา่ ทํางเศรษฐศําสตรท์ ํางดํา้ นกํารเงนิ เพรําะ ก.พลงั งํานเปน็ หนว่ ยงํานทํางเศรษฐกจิ แตเ่ วลํารํายงํานผล จะไม่มีข้อมูลที่สะท้อนภําพรวมทํางเศรษฐกิจเท่ําไหร่
- ปัญหําเรื่องกํารรํายงําน FBT มันคือ กํารรํายงํานตัวเลข ทํางด้ํานพลังงํานตัวที่รับผิดชอบ FBT ตัวเลขไม่รู้ว่ํา ใครจัดเก็บข้อมูล ไม่มีดําต้ํา และเป็นผู้รํายงําน
ความเห็นเพิ่มเติม
- เรื่องข้อมูล AI น่ําจะนํามําใช้ในเร่ืองของ policy ซ่ึงเท่ําที่จะเสนอมําอําจจะไม่ได้มีแค่ตัวเลขอย่ํางเดียว
- ผกย. ในส่วนของ สนพ. คงหลีกเลี่ยงหน้ําที่กํารวํางแผนนโยบํายไม่ได้ แม้ว่ํากํารเปลี่ยนผ่ํานของแต่ละยุค แต่ละสมัยจะ เปล่ียนแปลงไป โดยที่ผ่ํานมํา อํานําจหน้ําที่ของ สนพ. อําจจะไม่มีมํากนักในกํารบังคับให้ใครทําอะไรคงไม่ได้แล้ว เพรําะไม่มี อํานําจหน้ําที่เหมือนแต่ก่อน เนื่องจํากหน่วยงํานแยกย่อยไป
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-73


   213   214   215   216   217