Page 217 - NEIC_FINAL REPORT
P. 217

5) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน • หน้าท่ีและภารกิจ
อํา นําจหนํา้ ทขี่ องกรมพฒั นําพลงั งํานทดแทนและอนรุ กั ษพ์ ลงั งําน ตํามประกําศกฎกระทรวงแบง่ สว่ นรําชกํารกรมพฒั นํา พลังงํานทดแทนและอนุรักษ์พลังงําน พ.ศ. 2545 มีภํารกิจเกี่ยวกับกํารส่งเสริมประสิทธิภําพกํารใช้พลังงําน กํากับกํารอนุรักษ์ พลงั งําน จดั หําแหลง่ พลงั งําน พฒั นําทํางเลอื กกํารใชพ้ ลงั งํานแบบผสมผสําน และเผยแพรเ่ ทคโนโลยดี ํา้ นพลงั งํานอยํา่ งเปน็ ระบบ ต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบควํามต้องกํารของทุกภําคส่วนอย่ํางเพียงพอ ด้วยต้นทุนท่ีเอื้อต่อกํารพัฒนําประเทศและกํารมีคุณภําพ ชีวิตที่ดีของประชําชน โดยให้มีอํานําจหน้ําที่ดังต่อไปน้ี
1. ส่งเสริม สนับสนุนและกํากับกํารอนรุ ักษ์พลังงําน
2. วิจัย ค้นคว้ํา และพัฒนําพลังงํานทดแทน
3. กํา หนดระเบยี บ มําตรฐําน และเผยแพรถ่ ํา่ ยทอดเทคโนโลยกี ํารผลติ กํารแปรรปู กํารสง่ กํารใช้ และกํารอนรุ กั ษพ์ ลงั งําน 4. ติดตํามประเมินผลกํารพัฒนําพลังงํานทดแทนและอนุรักษ์พลังงําน
5. ปฏบิ ตั กิ ํารอนื่ ใดตํามทก่ี ฎหมํายกํา หนดใหเ้ ปน็ อํา นําจหนํา้ ทข่ี องกรมหรอื ตํามทก่ี ระทรวงหรอื คณะรฐั มนตรมี อบหมําย
อํา นําจหนํา้ ทขี่ องกรมพฒั นําพลงั งํานทดแทนและอนรุ กั ษพ์ ลงั งําน ตํามพระรําชบญั ญตั กิ ํารสง่ เสรมิ กํารอนรุ กั ษพ์ ลงั งําน พ.ศ. 2535 มีอํานําจหน้ําที่ตํามพระรําชบัญญัติกํารส่งเสริมกํารอนุรักษ์พลังงําน พ.ศ.2535 ดังต่อไปนี้
“กํากับดูแล และอํานวยควํามสะดวกให้โรงงําน/อําคํารขนําดใหญ่ท่ีกําหนดให้เป็นโรงงํานควบคุม/อําคํารควบคุม ตํามพระรําชกฤษฎีกํา สํามํารถปฏิบัติตํามพระรําชบัญญัติกํารส่งเสริมกํารอนุรักษ์พลังงําน พระรําชกฤษฎีกํา กฎกระทรวงและ ประกําศกระทรวง ได้อย่ํางครบถ้วน และมีประสิทธิภําพ”
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
- พพ. จะจัดเก็บข้อมูลจํากส่วนที่ พพ. มี หรือจัดทําเอง ในส่วนที่ พพ. นํามําจํากหน่วยงํานอื่นแล้วมําวิเครําะห์ใหม่ จะ จัดเก็บต่ํางหํากมีกํารแยกส่วน
- พพ. มีระบบกํารจัดฐํานข้อมูลหลักๆ อยู่ 4 ระบบ
o ระบบท่ี 1 ข้อมูลสถิติพลังงําน มีเรื่องอนุรักษ์พลังงํานและพลังงํานทดแทน ซ่ึงเป็นภํารกิจหลัก เป็นเล่มรํายงําน
3 เลม่ อนรุ กั ษพ์ ลงั งําน พลงั งํานทดแทน และระบบบําลํานซ์ ในรํายงํานจะเปน็ สถติ ทิ จ่ี ะมสี ว่ นของกํารใช้ กํารผลติ ประสทิ ธภิ ําพ status ซึ่งเป็นสถิติท้ังหมด
o ระบบท่ี 2 เปน็ เรอ่ื งกํารตดิ ตํามตวั ชวี้ ดั DSS - Decision Support System เกบ็ ขอ้ มลู ภํารกจิ ตํา่ ง ๆ ทตี่ อ้ งรํายงําน เป็นตัวช้ีวัดของกรม เช่น สัดส่วนกํารใช้พลังงํานทดแทน ประสิทธิภําพอนุรักษ์พลังงําน เรื่องกํารเบิกจ่ํายงบประมําณ
o ระบบที่ 3 เป็นระบบ Data Warehouse (DW) เป็นกํารรวบรวมข้อมูล data ของแต่ละกองในกรม เก็บไว้ใน ระบบกลําง ข้อมูลส่วนน้ีให้ได้ เนื่องจํากได้กรองมําแล้วเพ่ือใช้งําน
o ระบบท่ี4เปน็ สว่ นขององคค์ วํามรู้KnowledgeCenterทรี่ วบรวมขอ้ มลู ตํา่ งๆเรอื่ งพลงั งํานทดแทนดํา้ นเทคโนโลยี success case หรือข้อมูลอ้ํางอิงต่ําง ๆ
- พพ. มีกํารจัดเก็บข้อมูลย่อยๆ ในแต่ละฐําน แต่ละกอง เป็น project base
- พพ. จะเก็บเป็นข้อมูลดิบประเภท data ต่ําง ๆ ส่วนข้อมูลท่ีจะส่งได้จะเป็น data link ให้ทํางศูนย์ฯ ซ่ึงเป็นข้อมูลใน ส่วนของกํารวิเครําะห์แล้ว
- พพ. มี big data ในภําคขนสง่ กํา ลงั ออกแบบตวั ระบบอยู่ วตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ ใชใ้ นกํารตดิ ตํามแผนปฏบิ ตั กิ ํารในภําคขนสง่ และใช้ในกําร forecast เรื่องขนส่งด้วย พยํายํามจะรวมศูนย์สํารสนเทศท่ีเป็นเรื่องของกํารขนส่งพลังงํานทํางน้ํา ทํางอํากําศ ทํางบก เขํา้ มํารวมในระบบตรงนี้ ซงึ่ เมอ่ื สํา เรจ็ จะเปน็ สว่ นหนงึ่ ทจี่ ะเขํา้ ไปสขู่ อ้ มลู big data ใหญไ่ ด้ แตย่ งั อยใู่ นชว่ งกํารเขํา้ ขอ้ มลู จํากหน่วยงํานต่ําง ๆ เพื่อมําออกแบบตัวระบบ สุดท้ํายจะได้ตัว plat form เร่ืองกํารติดตําม เรื่องกําร forecast ในอนําคต
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-75

   215   216   217   218   219