Page 216 - NEIC_FINAL REPORT
P. 216

แหล่งข้อมูลและการให้ข้อมูล
- ผกย. : ตอนนี้ในส่วนของงบลงทุนจะผ่ํานทําง สกพ. และนําข้อมูลส่วนกํารประชุม กพช. กบง. มําวิเครําะห์ ส่วนข้อมูล ท่ีต้องดําเนินกํารตํามตัว KPI กน็ ําข้อมูลที่ ศท. แล้วนํามําปรับ
- ผกย. : หน่วยงํานภํายนอกที่ขอใช้ข้อมูล ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลในเชิงนโยบําย เช่น นโยบําย EV จะมีกํารส่งเสริมอย่ํางไร หรือทิศทํางของ prosumer เป็นอย่ํางไร ต่ํางชําติก็ขอดูทิศทํางนโยบํายของเรําเหมือนกัน
ประเด็นความต้องการข้อมูล
ผกย. มคี วํามตอ้ งกํารขอ้ มลู ทํางสถติ ิ หรอื ขอ้ มลู อนื่ ๆ ทมี่ คี วํามเกยี่ วขอ้ งกบั กรอบนโยบํายยทุ ธศําสตรพ์ ลงั งํานทไี่ ดด้ ํา เนนิ กํารอยู่ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงวิเครําะห์ในกํารทําแผนยุทธศําสตร์ต่อไป หรือวิเครําะห์ภําพกํารดําเนินกํารทําแผนยุทธศําสตร์ได้ว่ํา ไดด้ ํา เนนิ กํารในสว่ นใดไปแลว้ บํา้ ง เพอ่ื กํา หนด balance ของแผนใหด้ ํา เนนิ กํารไดค้ รบถว้ น และครอบคลมุ ทงั้ ยงั มคี วํามตอ้ งกําร ในเรื่องนโยบํายต่ํางประเทศ หรือข้อมูลพลังงําน จํากต่ํางประเทศ เพื่อจะได้นํามําปรับปรุงหรือพัฒนํานโยบํายให้เทียบเคียง ต่ํางประเทศ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
• แนะนําเรื่องกําหนดข้อบังคับจําก พ.ร.ก. ขําดแคลนน้ํามัน ในฐํานะเจ้ําพนักงํานที่สํามํารถขอข้อมูลได้ โดยอําจจะ ออกเป็นคําสั่งนํายกฯ เพื่อจัดตั้งศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ ฝํากศึกษําขอบเขตด้วย (เนื่องจํากไม่ไดร้ ับข้อมูลทํางพลังงําน จํากโรงกลน่ั เป็นต้น)
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม ข้อมูลที่ใช้งานของกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
 ช่ือข้อมูล
แผนปฏิบัติรําชกํารของ สนพ. แผนปฏิรูปประเทศด้ํานพลังงําน โครงกํารเร่งด่วน (Policy Quick Start) คําของบประมําณรํายจ่ํายประจําปี แผนกํารใช้จ่ํายงบประมําณรํายจ่ํายประจําปี ผลกํารเบิกจ่ํายงบประมําณ เงินนอกงบประมําณ ข้อเสนองบลงทุนประจําปีของรัฐวิสําหกิจ
รํายงํานควํามกํา้ วหนํา้ กํารดํา เนนิ งํานและกําร เบิกจ่ํายลงทุน
กํารปรับปรุงงบลงทุนของรัฐวิสําหกิจ
ควํามร่วมมือด้ํานพลังงํานในกรอบอําเซียน
รอบระยะเวลําที่ ต้องกําร
รํายปี รํายเดือน รํายเดือน รํายปี
รํายปี รํายเดือน รํายปี/รํายเดือน รํายปี
รํายเดือน
รํายไตรมําส
รํายปี
แหล่งท่ีมําของข้อมูล
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานักงํานเลขํานุกํารกรม
สํานัก/ศูนย์/กอง
กฟผ./กฟผ. อินเตอร์/ DCAP/ PTT
กฟผ./กฟผ. อินเตอร์/ DCAP/ PTT
กฟผ./กฟผ. อินเตอร์/ DCAP/ PTT
กํารประชุม SOME/AMEM
รูปแบบข้อมูลที่ได้รับ
word/Excel word/Excel word/power point word/Excel
Excel
Excel
Excel word/Excel/hard copy
hard copy
Excel/hard copy
power point
             2-74
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   214   215   216   217   218