Page 213 - NEIC_FINAL REPORT
P. 213

เป็น map ไปเลย จะได้บอกได้ว่ําเพรําะอะไรเรําถึงทํา เรําถึงไม่ทํา เพรําะเป็นควํามซ้ําซ้อนของชํายขอบ ด้วยเงินกองทุนฯ มันสํามํารถสนับสนุนได้ไหม
o ต้องกํารแผนที่ศักยภําพที่แสดงจุดในกํารสนับสนุนพลังงํานในจุดต่ํางๆ
o ข้อมูลcapacityของสํายส่งสํายจําหน่ํายที่เป็นภําพอย่ํางต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- กํารใชข้ อ้ มลู ควรมคี วํามระมดั ระวงั ตอ้ งไตรต่ รองขอ้ กฎหมํายทเี่ กย่ี วขอ้ งใหด้ เี พอ่ื จะไมถ่ กู ฟอ้ งรอ้ ง ซงึ่ ศนู ยฯ์ ตอ้ งรบั ผดิ ชอบ ข้อมูล อีกทั้งเมื่อข้อมูลที่ได้มําเป็นส่วนกลํางจะกลํายเป็นข้อมูลที่ออกจํากศูนย์ฯ หํากมีกํารนําข้อมูลน้ันมําใช้ร่วมกัน หรือมีกําร เผยแพร่ออกไป ทํางหน่วยงํานเจ้ําของข้อมูลจะอนุญําตให้ทําได้หรือไม่ จึงควรมีกํารไตร่ตรองและดูแลอย่ํางรอบคอบ
- ให้เพิ่มเติมศึกษําหําข้อมูลพลังงํานจําก กระทรวงอุตสําหกรรม กระทรวงมหําดไทย หรือ หน่วยงํานอื่น ๆ ด้วยว่ําปัจจุบัน มีกํารพัฒนําด้ํานเทคโนโลยีและอุตสําหกรรมมํากขึ้น เช่น รถไฟฟ้ํา (EV) มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ํา เป็นต้น
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม
ไม่ได้รับกํารตอบกลับจํากหน่วยงําน
4) สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน • หน้าที่และภารกิจ
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
1. ศกึ ษํา และกําหนดกรอบนโยบํายพลงั งํานมหภําค รวมถงึ ควํามเชอื่ มโยงของกําร บรหิ ํารจดั กํารเพอ่ื ใหพ้ ลงั งํานมเี พยี งพอ ต่อกํารพัฒนําทํางเศรษฐกิจและสังคม
2. ศึกษํา วิเครําะห์แผนงํานโครงกํารพัฒนําพลังงํานของส่วนรําชกํารและรัฐวิสําหกิจ และประสํานนโยบํายกํารพัฒนํา และกํารลงทุนนของรัฐวิสําหกิจ
3. ศกึ ษํา วเิ ครําะห์ จดั ทําแผนยทุ ธศําสตร์ และแผนปฏบิ ตั ริ ําชกํารใหส้ อดคลอ้ งกบั กํารพฒั นําคณุ ภําพกํารบรหิ ํารจดั กําร
ภําครัฐ
4. ศกึ ษําวเิครําะห์จดั ทําแผนงบประมําณใหส้ อดคลอ้ งกบั ปฏทิ นิ สํานกั งบประมําณและนโยบํายกํารจดั สรรงบประมําณ
ตํามมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังจัดทําแผนกํารปฏิบัติงํานและกํารใช้จ่ํายงบประมําณรํายจ่ํายประจําปีของสํานักงํานนโยบํายและ แผนพลังงําน
5. เร่งรัด ติดตํามและรํายงํานกํารดําเนินงํานตํามแผนยุทธศําสตร์ แผนปฏิบัติรําชกําร และแผนงบประมําณ
6. ศึกษํา วิเครําะห์ และพัฒนําแนวทํางควํามร่วมมือด้ํานนโยบํายและแผนพลังงํานระหว่ํางประเทศ ทั้งกรอบทวิภําค พหุภําคีและองค์กรระหว่ํางประเทศ รวมท้ังประสําน ขับเคลื่อนและผลักดันควํามร่วมมือด้ํานนโยบํายและแผนพลังงํานตําม แนวทํางกรอบควํามร่วมมือระหว่ํางประเทศ
7. ประสํานและสนับสนุนกํารดําเนินงํานเกย่ี วกับงํานประชุมกํารเจรจําระหว่ํางประเทศในส่วนที่เกยี่ วข้องกับสํานักงําน นโยบํายและแผนพลังงําน
8. ปฏิบัติงํานร่วมกันหรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอน่ื ที่เกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมําย
กลุ่มนโยบายพลังงาน
1. ปฏบิ ตั งิ ํานในฐํานะฝํา่ ยเลขํานกุ ํารของคณะกรรมกํารดํา้ นนโยบํายพลงั งํานไดแ้ ก่คณะกรรมกํารนโยบํายพลงั งํานแหง่ ชําติ คณะกรรมกํารบริหํารนโยบํายพลังงําน
2. ประสําน รวบรวม วิเครําะห์ข้อมูลด้ํานนโยบําย แผน และมําตรกํารพลังงําน เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมกํารด้ําน นโยบํายพลังงําน
3. ศกึ ษํา วเิ ครําะห์ ประสํานกํารนํา เรอื่ ง นโยบําย แผน และมําตรกํารพลงั งําน ทผี่ ํา่ นควํามเหน็ ชอบจํากคณะกรรมกํารดํา้ น นโยบํายพลงั งําน เสนอตอ่ คณะรฐั มนตรี เพอ่ื กํา หนดเปน็ นโยบํายพลงั งํานของประเทศ และใหห้ นว่ ยงํานทเี่ กยี่ วขอ้ งรบั ไปปฏบิ ตั ิ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-71
   211   212   213   214   215