Page 214 - NEIC_FINAL REPORT
P. 214

 2-72
4 . ศ กึ ษ ํา ว เิ ค ร ํา ะ ห ์ จ ดั ท ํา ข อ้ เ ส น อ แ น ะ เ พ อื ่ ผ ล กั ด นั ก ํา ร ด ํา เ น นิ ง ํา น น โ ย บ ํา ย แ ผ น แ ล ะ ม ํา ต ร ก ํา ร พ ล งั ง ํา น ใ ห บ้ ร ร ล ผุ ล ใ น ท ํา ง ป ฏ บิ ตั ิ
5. ศกึ ษํารวบรวมพฒั นําระบบขอ้ มลู นโยบํายแผนและมําตรกํารพลงั งํานเพอื่ เผยแพร่และใชเ้ปน็ ขอ้ มลู อํา้ งองิ แกห่ นว่ ยงําน ที่เกี่ยวข้อง สําหรับกํารบริหํารจัดกํารนโยบํายด้ํานพลังงําน
6. ปฏิบัติงํานร่วมกัน หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอน่ื ทเ่ี กี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมําย
กลุ่มติดตามและประเมินผล
1. กําหนดแนวทําง ติดตํามและประเมินผลนโยบําย แผนและมําตรกํารดํา้ นพลังงํานของประเทศ
2. ศึกษํา วิเครําะห์และพัฒนําดัชนีชี้วัดผลนโยบํายและแผนด้ํานพลังงําน เพ่ือนํามําใช้ในกํารติดตํามประเมินผลระดับ ควํามสําเร็จด้ํานพลังงําน
3. พัฒนําระบบและกลไกสําหรับติดตํามประเมินผลนโยบําย แผนและมําตรกํารดํา้ นพลังงําน
4. ตดิ ตําม และประเมนิ ผลนโยบําย แผนและมําตรกํารดํา้ นพลงั งําน เพอ่ื เสนอแนะแนวทํางกํารพฒั นํานโยบําย แผนและ มําตรกํารพลังงํานของประเทศ
5. ศึกษํา วิเครําะห์และติดตํามกํารลงทุนและกํารดําเนินงํานด้ํานพลังงํานของประเทศ ท้ังในส่วนรําชกํารรัฐวิสําหกิจ และหน่วยงํานอิสระ ภํายใต้กระทรวงพลังงํานเพอื่ จัดทําข้อเสนอแนะกํารพัฒนําและกํารลงทุนดํา้ นพลังงํานของประเทศ
6. จัดทํารํายงํานและเผยแพร่กํารติดตํามและประเมินผลดํา้ นนโยบําย แผน และมําตรกํารพลังงํานของประเทศ
7. ติดตํามและประเมินควํามคุม้ ค่ําในกํารปฏิบัติงํานของสํานักงํานนโยบํายและแผนพลังงําน
8. ปฏิบัติงํานร่วมกัน หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอนื่ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมําย
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์ ข้อมูลการจัดเก็บ
• กลมุ่ ยทุ ธศาสตรแ์ ละแผนงาน ขอ้ มลู ของกลมุ่ จะแบง่ เปน็ 3-4 ดํา้ น เรอื่ งงบประมําณ แผนฯ ตํา่ งประเทศและเรอื่ ง ของรฐั วสิ ําหกจิ เปน็ สว่ นของตวั เลขจะเปน็ เรอื่ งของงบประมําณรํายปี ตดิ ตํามงบประมําณ กํารใชจ้ ํา่ ยงบประมําณเปน็ ไปตํามแผน หรือไม่ เพื่อรํายงํานสํานักงบประมําณ ซึ่งมีกํารรํายงํานทเี่ ป็นทั้งตํามแบบฟอร์มและไม่ตํามฟอร์ม ต้องคิดฟอร์มขึ้นมําเอง ข้อมูล คอ่ นขํา้ งเยอะจงึ อยํากไดข้ อ้ มลู ทสี่ ํามํารถสบื คน้ ไดโ้ ดยทไี่ มต่ อ้ งไปตํามสบื คน้ แบบ Manual อยํากไดล้ กั ษณะแบบตํา่ งประเทศทมี่ ี กํารจัดเก็บข้อมูลลงไปในฐํานข้อมูลสืบค้น เพื่อสะดวกต่อคนทจ่ี ะมําทํางํานต่อในภํายหลัง รูปแบบกํารจัดส่งข้อมูลเข้ํามํามีควําม หลํากหลํายในส่วนของนํามสกุลไฟล์ ซึ่งเห็นว่ําไฟล์ ppt. ท่ีใช้ในกํารบรรยํายต่ําง ๆ มีประโยชน์มําก และมีข้อมูลเยอะมําก แต่ไม่มีกํารรวมศูนย์
- แผนระยะสนั้ และระยะยําว เป็นกํารรวบรวมงํานทัง้ หลํายไปจัดทําแผนยุทธศําสตร์
- งํานทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั รฐั วสิ ําหกจิ สง่ งํานเขํา้ มําเพอ่ื ใหจ้ ดั รวบรวมเสนอทํางกระทรวงในเรอ่ื งของงบกํารลงทนุ ข้อมูลจะเป็นข้อมูลงบประมําณ ทท่ี ําง ยธ. มีหน้ําที่แค่รวบรวมและพิจํารณําผ่ํานเท่ํานนั้
- ควํามสมั พนั ธร์ ะหวํา่ งประเทศ ดเู รอื่ งกรอบควํามรว่ มมอื ตํา่ ง ๆ ซง่ึ จะเปน็ เอกสํารประชมุ ตํา่ ง ๆ อยํากใหจ้ ดั platform เพื่อสะดวกในกํารสืบค้น
- ผกย. กล่ําวเสริมถึงว่ําหํากอยํากจะเห็นกรอบกํารลงทุน ต้องพัฒนําฐํานข้อมูลของทําง กย. ขึ้นมําก่อน ซึ่งก็ได้ให้ทํางกลุ่มยุทธศําสตร์ได้ทําฐํานข้อมูลขึ้นมํา อย่ํางเช่น กฟผ. จะไปลงทุนต่ํางประเทศ มีเหตุผลที่เหมําะสมหรือไม่ ก่อนจะเสนอผ่ํานไปยังสภําพัฒน์ฯ ในฐํานะท่ี สนพ.เป็นหน่วยนโยบํายก็ต้องมีควํามเห็นประกอบ แต่ยังไม่มีฐํานข้อมูลนี้ จึงอยํากได้ฐํานข้อมูลที่ลิงค์มําจํากหน่วยงํานอนื่ เพื่อตอบสิ่งที่อยํากได้ในกํารใช้วิเครําะห์ข้อมูลต่ํางๆ
- ที่ปรึกษําได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของศูนย์ฯ สํามํารถเพ่ิมเร่ืองเครื่องมือ หรือโปรแกรมกํารค้นหําข้อมูล โดยกํารตงั้ โจทยเ์ พอ่ื วเิ ครําะห์ policy ดว้ ยกํารใชเ้ ครอื่ ง RPA เอํามํารวบรวมขอ้ มลู เพอื่ ใหส้ ํามํารถนําขอ้ มลู นนั้ มําวเิ ครําะห์ policy ได้ โดยจะมกี ํารเขยี นโปรแกรมขนึ้ มําชว่ ยอํา่ นบทควํามและขอ้ มลู ตํา่ งๆเกบ็ เปน็ libraryเปน็ คําๆไว้ควํามยํากคอื กํารพฒั นําภําษําไทยนนั้ ยังไม่สมบูรณ์นัก เพรําะว่ํากํารใช้งํานน้อย
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   212   213   214   215   216