Page 212 - NEIC_FINAL REPORT
P. 212

 2-70
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
ที่ปรึกษําต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้งํานข้อมูลด้ํานไฟฟ้ําว่ํามีควํามต้องกํารใช้ข้อมูลอะไรนั้น มีควํามซ้ําซ้อนทํางด้ํานข้อมูลกับ สกพ. หรือไม่อย่ํางไร มีกํารถ่ํายโอนข้อมูลอย่ํางไร เพื่อเป็นพื้นฐํานในกํารออกแบบกํารเก็บข้อมูล Big data ของศูนย์สํารสนเทศ พลังงํานแห่งชําติ
- กํารได้มําซึ่งข้อมูล ระหว่ําง สนพ. กับ สกพ. เป็นกํารให้ข้อมูลกันด้วยกํารมี พ.ร.บ. รองรับเรื่องกํารส่งต่อข้อมูลทําให้ กํารไดม้ ําซงึ่ ขอ้ มลู มคี วํามคลอ่ งตวั หํากแตก่ ํารไดม้ ําซงึ่ ขอ้ มลู จํากหนว่ ยงํานอนื่ ๆ ยงั ไมส่ ํามํารถทํา ไดเ้ ตม็ ที่ ตอ้ งอําศยั ควํามรว่ มมอื
เท่ํานั้น
- กํารได้มําซ่ึงข้อมูล primary data มีข้อจํากัดทํางด้ํานกฎหมําย ปัจจุบันจึงได้เพียง secondary data จึงเห็นว่ําควร
ทําข้อตกลงถึงรูปแบบของข้อมูลและประโยชน์ที่หน่วยงํานจะได้รับจํากกํารส่งข้อมูลให้แก่ สนพ.
- ปัญหําปัจจุบันคือ ข้อมูลกํารไฟฟ้ําท่ีได้มําเป็นเอกสําร (paper) หํากได้ข้อมูลเป็น real time มําจะช่วยให้สํามํารถ
ตอบคําถํามผู้บริหํารได้เร็ว และตรงประเด็นขึ้น - ควํามต้องกํารข้อมูลไฟฟ้ํา
1) กลุ่มรําคํา ต้องกํารข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ซึ่ง ปัจจุบัน กฟผ. ส่งเล่ม FT มําให้ซึ่งมีแต่ข้อมูลรําคําเชื้อเพลิงและรําคํา รับซื้อจําก IPP และ SPP ซึ่งเรําต้องนํามําดําเนินกํารประเมินค่ําไฟเอง
o ข้อมูลแผนกํารลงทุนข้อมูลvsppไม่มีข้อมูลเลยได้ข้อมูลจํากกํารไฟฟ้ําฝ่ํายผลิตแต่ได้ไม่ครบถ้วน o ข้อมูลกํารจําหน่ํายไฟฟ้ําปัจจุบันไม่มีข้อมูลส่วนนี้
o ข้อมูลpowerflowที่ได้โดยตรงจํากกฟผ.ซึ่งปัจจุบันได้รับจํากสกพ.
o วิธีกํารคํานวนค่ําไฟฟ้ําของกฟผ.-สูตรกํารคํานวน/กํารประหยัดพลังงําน
- ท่ีปรึกษํา กฟผ. ต้องกํารข้อมูลดิบ (primary data) ที่ยังไม่ผ่ํานกําร process เพื่อนําไปวิเครําะห์ ในแบบอื่น ๆ ได้
2) กลุ่มส่งเสริมฯ ต้องกําร o templateกลําง
- ข้อมูลจําก IPP / SPP / VSPP ทั้งหมด
- อยํากได้ตํารํางกํารเข้ําออก (dispatch) และกํารผลิตของแต่ละรําย รวมทั้ง IPS (ขํายตรงไม่ผ่ําน กฟผ.)
- อยํากได้ Plant Factor (PF) ของโรงไฟฟ้ํารวมทั้งของเอกชน
o ข้อมูลกํารไฟฟ้ําทุกกํารไฟฟ้ําให้เป็น real time เพื่อที่ว่ําจะเป็นควํามสะดวกในกํารที่ผู้บริหํารจะสํามํารถขอดู ข้อมูลได้ และระบุได้ว่ําข้อมูลเป็นของใคร ได้ข้อมูล ณ วันไหน และข้อมูลน้ีขอให้เป็นข้อมูลที่มําจํากแหล่งเดียวกัน เพรําะไม่ว่ํา จะเป็นใครจะนําข้อมูลไปใช้ จะได้เป็นข้อมูลตัวเดียวกัน ส่วนตัวใดที่จะเป็นตัวเล่นก็ให้ log in เข้ําไปของแต่ละหน่วยงําน
o PPTส่วนกลํางที่จะสํามํารถนําข้อมูลไปใช้ได้เลย
o มีกํารตรวจสอบควํามถูกต้องของข้อมูลโดยศูนย์สํารสนเทศฯเป็นผู้ดูแลข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ o ต้องกํารข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนจริงเช่ือถือได้และสํามํารถใช้ได้เลยอัพเดทที่สุด
o ข้อมูลจํากsupplierเพื่อจะสํามํารถนํามําวิเครําะห์ข้อมูลสถํานกํารณ์ได้
o สํามํารถย้อนตรวจสอบควํามถูกต้องของข้อมูลโดยรู้ถึงว่ําใครนําข้อมูลไปใช้ใครกรอกข้อมูลอะไร
3) กลุ่มจัดหําฯ ได้ข้อมูลจํากในกํารประชุมเป็นคร้ังๆ ซ่ึงเป็นกํารประสํานข้อมูลมําจํากกลุ่มรําคําฯ และกลุ่มส่งเสริมฯ o ต้องกํารข้อมูลศักยภําพREจํากพพ.เพื่อนํามําวิเครําะห์
o ต้องกํารข้อมูลพลังงํานongridและoffgridเพ่ือนํามําสร้ํางมําตรกํารส่งเสริมเช่นบํางจุดเป็นส่วนของพื้นที่ป่ํา
กใ็ สจ่ ดุ มําสก์ ไปเลย เพอ่ื เวลําทหี่ นว่ ยงํานกระทรวงมหําดไทย มําดเู รอ่ื งนจ้ี ะไดท้ รําบวํา่ จดุ ไหนทเี่ รําสนบั สนนุ ถกู ตอ้ ง บกุ รกุ ปํา่ ไหม
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   210   211   212   213   214