Page 211 - NEIC_FINAL REPORT
P. 211

2. ศึกษํา วิเครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายมําตรฐํานคุณภําพบริกําร
3. ศึกษํา วิเครําะห์ และเสนอแนะแผนและมําตรกํารรองรับสภําวะวิกฤตด้ํานพลังงํานไฟฟ้ํา และนโยบํายลดควํามต้องกําร ไฟฟ้ําสูงสุด (Peak Cut)
4. ศึกษํา วิเครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายกํารพัฒนําระบบไฟฟ้ําของประเทศ เพื่อรองรับกํารเข้ําสู่ประชําคมเศรษฐกิจ อําเซียน
5. ศกึ ษํา วเิ ครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายกํารจดั ใหม้ บี รกิ ํารพลงั งํานอยํา่ งทว่ั ถงึ และใหม้ บี รกิ ํารพลงั งํานสํา หรบั ผดู้ อ้ ยโอกําส
6. วิเครําะห์ และเสนอแนะควํามเห็นต่อกํารจัดทํางบประมําณประจําปี กํารเบิกจ่ํายงบประมําณ และแผนบริหํารหนี้ของ รัฐวิสําหกิจไฟฟ้ําภํายใต้กระทรวงพลังงําน
7. ติดตําม ประเมินผล และรํายงํานผลกํารกํากับดูแลรําคําไฟฟ้ําและคุณภําพบริกํารให้สอดคล้องกับนโยบํายและแนวทําง กํารกําหนดรําคําไฟฟ้ํา และมําตรฐํานคุณภําพบริกําร
8. พิจํารณําข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบํายรําคําไฟฟ้ํา และคุณภําพบริกําร
9. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมําย
กลุ่มส่งเสริมกิจการไฟฟ้า
1. ศกึ ษํา รวบรวม วเิ ครําะหเ์ สนอแนะนโยบํายเกย่ี วกบั โครงสรํา้ งกจิ กํารไฟฟํา้ ใหส้ อดคลอ้ งกบั สถํานกํารณแ์ ละเทคโนโลยใี นปจั จบุ นั
2. ศกึ ษํา รวบรวม วเิ ครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายกํารสง่ เสรมิ บทบําทกํารประกอบกจิ กํารไฟฟํา้ ของภําครฐั และภําคเอกชน (IPP, SPP, VSPP) และกํารส่งเสริมกํารผลิตไฟฟ้ําจํากพลังงํานหมุนเวียน ให้สอดคล้องกับสถํานกํารณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 3. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายกํารส่งเสริมกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ําท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีพลิกโฉม
(Disruptive Technology)
4. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายกํารส่งเสริมบทบําทของชุมชนโรงไฟฟ้ําประชํารัฐให้มีส่วนร่วมในกําร
ประกอบกิจกํารไฟฟ้ําเพื่อควํามมั่นคงของระบบไฟฟ้ําแบบกระจํายศูนย์
5. ศึกษํา จัดทําข้อเสนอแนะในกํารเพิ่มสัดส่วนกํารผลิตไฟฟ้ําจํากภําคเอกชนในแผนพัฒนํากําลังผลิตไฟฟ้ําของประเทศ
(PDP) และแผนพัฒนําพลังงํานทดแทนและพลังงํานทํางเลือก (AEDP)
6. ศึกษําวิเครําะห์จัดทําข้อเสนอแนะเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียกํารต่ออํายุสัญญําโครงกํารโรงไฟฟ้ําเอกชน(IPP,SPP)
ภํายหลังส้ินสุดสัญญํา
7. ให้คําปรึกษํา และแนะนําผู้ประกอบกํารภําคเอกชนที่สนใจเข้ํามําผลิตไฟฟ้ํา
8. พิจํารณําข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบํายกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ํา
9. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมําย
กลุ่มจัดหาพลังงานไฟฟ้า
1. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์และเสนอแนะนโยบํายและแผนพัฒนําพลังงํานด้ํานไฟฟ้ําของประเทศ
2. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์และเสนอแนะนโยบํายกํารจัดหําพลังํานไฟฟ้ํา นโยบํายกํารรับซ้ือไฟฟ้ําจํากประเทศเพื่อนบ้ําน นโยบํายกํารกระจํายแหล่งและชนิดเช้ือเพลิงในกํารผลิตไฟฟ้ํา และนโยบํายในกํารป้องกันและแก้ไขกํารขําดแคลนพลังงําน เพื่อให้กํารจัดหําไฟฟ้ํา มีประสิทธิภําพ มีควํามมั่นคง มีกํารให้บริกํารไฟฟ้ําอย่ํางทั่วถึง และเพียงพอต่อควํามต้องกํารไฟฟ้ํา
3. พิจํารณําเสนอควํามเห็นต่อแผนพัฒนํากําลังผลิตไฟฟ้ําแผนกํารขยํายระบบโครงข่ํายไฟฟ้ําและแผนกํารลงทุนในกิจกําร ไฟฟ้ํา รวมท้ังแผนแม่บทกํารพัฒนําระบบโครงข่ํายสมําร์ทกริดของประเทศไทย
4. ศกึ ษํา และวเิ ครําะห์ สถํานกํารณพ์ ลงั งําน เพอ่ื ใชใ้ นกํารวํางแผนกํารจดั หําไฟฟํา้ ของประเทศใหม้ กี ํารใหบ้ รกิ ํารไฟฟํา้ อยํา่ ง ท่ัวถึง และเพียงพอต่อควํามต้องกํารในประเทศ
5. ติดตําม ประเมินผล และรํายงํานผลกํารกํากับดูแลตํามนโยบํายกํารจัดหําพลังงํานไฟฟ้ํา
6. พิจํารณําข้อร้องเรียนเก่ียวกับนโยบํายกํารจัดหําพลังงํานไฟฟ้ําของประเทศ
7. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมําย
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-69
 


   209   210   211   212   213