Page 210 - NEIC_FINAL REPORT
P. 210

 จํานวนโรงงําน/กําลังกํารผลิต
ข้อมูลที่ต้องกํารเพิ่มเติม
พื้นที่เพําะปลูกอ้อย
พื้นที่เพําะปลูกมันสําปะหลัง
ไบโอดีเซล
เมื่อต้องกํารใช้ ข้อมูลล่ําสุด
พพ.
กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงเกษตรฯ
Email (Telephone)
   ชื่อข้อมูล
 รอบระยะ เวลําที่ ต้องกําร
 แหล่งที่มําของข้อมูล
 รูปแบบข้อมูลที่ ได้รับ
  หมํายเหตุ
 รําคําขํายเอทํานอลของผู้ผลิต
  1 เดือน
 กรมสรรพสํามิต
  Excel by Email
 ข อ้ ม ลู ท ไี ่ ด ม้ ํา ส น พ . น ํา ม ํา คํานวณฉล่ียถ่วงน้ําหนัก ไมส่ ํามํารถเผยแพรไ่ ด้
 รําคําซื้อเอทํานอลของผู้ค้ําน้ํามัน รําคํากํากน้ําตําล (ส่งออก) รําคํากํากน้ําตําลในประเทศ
รําคําเอทํานอลต่ํางประเทศ - บรําซิล
- ตลําดชิคําโก
- ฟิลิปปินส์
รําคํามันสําปะหลัง
ปริมําณกํารผลิตมันสําปะหลัง
จํานวนโรงงําน กําลังกํารผลิต
ข้อมูลท่ีต้องกํารเพ่ิมเติม พื้นท่ีเพําะปลูกอ้อย พื้นที่เพําะปลูกมันสําปะหลัง
3 เดือน 1 เดือน รํายปี
รํายวัน รํายเดือน รํายเดือน รํายวัน/รําย
เดือน รํายปี
เมื่อต้องกํารใช้ ข้อมูลล่ําสุด
ผู้ค้ําน้ํามัน กรมศุลกํากร
สํานักงํานอ้อยและ น้ําตําลทรําย
Platt’s Platt’s Platt’s กรมกํารค้ําภํายใน
สํานักงํานเศรษฐกิจ กํารเกษตร
พพ.
กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงเกษตรฯ
ตัวเลขรําคําซื้อ Excel Telephone
Excel Excel Excel Website
Website
Email (Telephone)
เฉลี่ยจํากผู้ซื้อ
       3) สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองนโยบายไฟฟ้า
• หน้าที่และภารกิจ
กลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบริการ
1. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายและแนวทํางกํารกําหนดโครงสร้ํางอัตรําค่ําไฟฟ้ํา สูตรกํารปรับอัตรํา
คํา่ ไฟฟํา้ อตั โนมตั ิ (Ft) แนวทํางกํารชดเชยรํายไดร้ ะหวํา่ งกํารไฟฟํา้ และกํารปรบั ปรงุ ประสทิ ธภิ ําพในกจิ กํารไฟฟํา้ ใหส้ อดคลอ้ งกบั นโยบํายและแผนกํารบริหํารและพัฒนําพลังงํานด้ํานไฟฟ้ํา
 2-68
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย


   208   209   210   211   212