Page 209 - NEIC_FINAL REPORT
P. 209

• อยํากได้ข้อมูลที่แยกเป็นรํายเชื้อเพลิง ข้อมูลทไี่ ด้จําก พพ. มีเพียงแคค่ ่ําสรุป ktoe ซงึ่ เป็นควํามยํากในกํารกําหนด แผนระยะยําว
• ต้องกํารข้อมูลเชิงเกษตรที่ support น้ํามันแต่ละประเภท เช่น จะส่งเสริมเอทํานอล กต็ ้องกํารปริมําณกํากน้ําตําล มันสําปะหลัง ข้อมูลน้ําตําลส่งออก จํากหน่วยงํานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น
• อยํากไดภ้ ําพสดุ ทํา้ ยเปน็ Value Chain อยํากไดท้ กุ ผลติ ภณั ฑ์ อํา้ งองิ จํากกํารที่ กองนโยบํายปโิ ตรเลยี มแยกเปน็ 3 กลมุ่ กลุ่มน้ํามัน-แอลพีจีเช้ือเพลิงชีวภําพให้เห็น process เชิงปริมําณจนถึงหน่วยสุดท้ําย / กลุ่มก๊ําซธรรมชําติ – อยํากเห็นภําพแก๊ส เข้ําโรงแยกไปปิโตรเคมี มําเป็น LPG ให้เห็น flow ในเชิงปริมําณ line ไปทํางไหนจะช่วยในกํารวิเครําะห์ ซง่ึ ส่ิงเหล่ํานี้ยังขําดอยู่ Format เดียวกับเชื้อเพลิงชีวภําพ อยํากได้ภําพของ flow ภําพไอเดียสูงสุดที่ต้องกํารเห็นใน Value chain คือภําพตั้งแต่เริ่ม กระบวนกําร รําคํา/ปริมําณ ยิ่งถ้ําเป็น real time จะดีมําก ตอนนี้แม้ว่ํากํารขอข้อมูลภํายในกระทรวงเดียวกัน ก็ยังคงติดปัญหํา เรื่องกํารประสํานงําน (รอกํารแถลงข่ําวก่อน)
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
- กํารใชข้ อ้ มลู ควรมคี วํามระมดั ระวงั ตอ้ งไตรต่ รองขอ้ กฎหมํายทเี่ กย่ี วขอ้ งใหด้ เี พอ่ื จะไมถ่ กู ฟอ้ งรอ้ ง ซงึ่ ศนู ยฯ์ ตอ้ งรบั ผดิ ชอบ ข้อมูล อีกทั้งเมื่อข้อมูลที่ได้มําเป็นส่วนกลํางจะกลํายเป็นข้อมูลที่ออกจํากศูนย์ฯ หํากมีกํารนําข้อมูลน้ันมําใช้ร่วมกัน หรือมี กํารเผยแพร่ออกไป ทํางหน่วยงํานเจ้ําของข้อมูลจะอนุญําตให้ทําได้หรือไม่ จึงควรมีกํารไตร่ตรองและดูแลอย่ํางรอบคอบ
- ให้เพิ่มเติมศึกษําหําข้อมูลพลังงํานจําก กระทรวงอุตสําหกรรม กระทรวงมหําดไทย หรือ หน่วยงํานอ่ืน ๆ ด้วยว่ําปัจจุบัน มีกํารพัฒนําด้ํานเทคโนโลยีและอุตสําหกรรมมํากขึ้น เช่น รถไฟฟ้ํา (EV) มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้ํา เป็นต้น
• รายละเอียดผลแบบสอบถาม ข้อมูลที่ใช้งานของกลุ่มเช้ือเพลิงชีวภาพ เอทานอล
 ช่ือข้อมูล
รําคําซื้อเอทํานอลของผู้ค้ําน้ํามัน รําคํากํากน้ําตําล (ส่งออก) รําคํากํากน้ําตําลในประเทศ
รําคําเอทํานอลต่ํางประเทศ - บรําซิล
- ตลําดชิคําโก
- ฟิลิปปินส์
รําคํามันสําปะหลัง ปริมําณกํารผลิตมันสําปะหลัง
รอบระยะเวลําที่ แหล่งท่ีมําของข้อมูล รูปแบบข้อมูลท่ี
หมํายเหตุ
ต้องกําร
3เดือน 1 เดือน รํายปี
รํายวัน รํายเดือน รํายเดือน
ได้รับ
 รําคําขํายเอทํานอลของผู้ผลิต
  1 เดือน
  กรมสรรพสํามิต
  Excel by Email
   ข อ้ ม ลู ท ไี ่ ด ม้ ํา ส น พ . น ํา ม ํา คํานวณฉล่ียถ่วงน้ําหนัก ไมส่ ํามํารถเผยแพรไ่ ด้
 ผู้ค้ําน้ํามัน กรมศุลกํากร
สํานักงํานอ้อยและ น้ําตําลทรําย
Platt’s Platt’s Platt’s
ตัวเลขรําคําซ้ือ เฉลี่ยจํากผู้ซ้ือ Excel
Telephone
Excel Excel Excel
       รํายวัน/รํายเดือน กรมกํารค้ําภํายใน Website
รํายปี สํานักงํานเศรษฐกิจ Website กํารเกษตร
   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-67
   207   208   209   210   211