Page 208 - NEIC_FINAL REPORT
P. 208

 2-66
• โจทยท์ ไ่ี ดร้ บั จํากผบู้ รหิ ําร หรอื แนวโนม้ ของพลงั งํานในแตล่ ะชว่ งเวลําจะไมเ่ หมอื นกนั จงึ ไมส่ ํามํารถนํา ขอ้ มลู platform เดิมมําใช้ได้เลย ทําเพียงได้แคต่ ่อยอดข้อมูลออกไป ตํามปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้ํามําในแต่ละครงั้
• กํารเก็บข้อมูลของกองนโยบํายปิโตรเลียม คือ กํารเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นใน Excel ในแต่ละวัน ทํากําร transfer ข้อมูล ไปไว้ใน database
• ขอ้ มลู ทํางกองฯ ไดพ้ ฒั นําระบบไปแลว้ บํางสว่ น แตไ่ มม่ รี ปู แบบรํายงํานทจ่ี ะนําเสนอ อยํากเหน็ ภําพรวมของปโิ ตรเลยี ม เพรําะโครงสร้ําง ไม่ใช่มีเพียงน้ํามันเทํา่ น้ัน ยังมีเอทํานอล ไบโอดีเซลมําผสม LPG มําจํากก๊ําซธรรมชําติ ควรจะต้องมีกําร link ทุกเชื้อเพลิง
• กํารได้มําซึ่งข้อมูลรําคําน้ํามันต่ําง ๆ ทํางสํานักงํานได้ซ้ือ Platt’s สนพ. ซึ่งมีสูตรกํารคํานวณ LPG ซึ่งได้คิดสูตร กํารคํานวณเอง ข้อมูลเอทํานอล ไบโอดีเซล ไม่มี ซึ่งอําจจะอําศัยข้อมูลดิบของหน่วยงํานอ่ืนบ้ําง ส่วนที่ขําดคือก๊ําซธรรมชําติ ที่ได้จําก ปตท. ทั้งหมด ทํางกองจึงอยํากมีข้อมูลเอง โดยไมต่ ้องรอให้ ปตท. ส่งข้อมูลดิบ และ infrastructure มําให้
• ต้องกํารข้อมูลประเภทที่เกี่ยวข้องกับกํารนํามําวิเครําะห์รําคําน้ํามัน เช่น เอทํานอล ที่ต้องกํารเรื่อง รําคํากํากน้ําตําล มันสําปะหลัง
• ในกํารวิเครําะห์วิกฤตน้ํามันในหลํายๆ คร้ัง ท่ีมีผลจํากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในต่ํางประเทศ ทําให้ต้องสร้ํางข้อมูล กํารวิเครําะห์ใหม่ตลอด อําจจะมีฐํานเดิมเล็กน้อย แต่เพรําะนโยบํายเปลี่ยน วิธีกํารแต่ละยุคก็เปล่ียน แนวทํางนโยบํายของ ผู้บริหํารก็เปลยี่ น
• ภําพรวมโครงสร้ํางรําคําผู้ที่มสี ิทธิกําหนด คือ คณะกรรมกําร กบง. โดย สนพ. เป็นผู้ดูกรอบ ในกํารนําเสนอส่วนตํา่ ง แล้วจึงจะไปปรับกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
• แผนวกิ ฤตกบั กํารใชเ้ งนิ กองทนุ น้ํามนั ยทุ ธศําสตรบ์ รหิ ํารควํามเส่ียงของกองทนุ กํารกยู้ มื เงนิ ตอ้ งไปดว้ ยกนั เวลําวําง นโยบํายเรื่องรําคํา โครงสร้ําง คือ เป็นเครื่องมือเดียวของกระทรวง
• โครงสร้ํางพื้นฐํานพลังงําน เก่ียวกับประเภทท่อน้ํามัน โรงแยกแก๊ส เวลําต้องกํารข้อมูลจึงจะขอ ถ้ําในช่วงเวลํา จะวิเครําะห์เรื่องใด ก็จะดูข้อมูลเก่ําก่อน แล้วค่อย update ใหม่ แตย่ ังไม่เป็นข้อมูลในฐําน database
• ข้อมูลดํา้ นสถํานีบริกํารน้ํามัน สนพ. ไม่ได้จัดเก็บ เนื่องจํากสํามํารถดึงข้อมูลจํากหน่วยงํานอนื่ ๆ ได้ เช่น ข้อมูล NGV ได้ข้อมูลจําก ปตท.
• อยํากได้ check list ของ infrastructure ของโรงไฟฟํา้
• โครงสร้ํางพื้นฐํานท่ีเป็นนโยบํายบํางอย่ํางไม่ได้ออกโดย สนพ. เช่น NGV ข้อมูลได้จําก ปตท. ณ วันหน่ึงที่ต้องย้อน กลับไปตรวจสอบ ต้องทําด้วยกํารวิเครําะห์เชิงลึก ซ่ึงจะเปลยี่ นไปเรื่อย และดูว่ําจําเป็นหรือไม่ เช่นหํากต้องกํารจะ forecast เรื่องแก๊ส ต้องดูยอดกํารใช้ก๊ําซธรรมชําติ จํานวนรถ NGV จะดูเร่ืองจํานวนรถจดทะเบียนสะสม ทะเบียนประจําปี จํานวนสถํานี บริกําร แล้วนํามําวิเครําะห์ว่ําองค์ประกอบมันเป็นแบบน้ี infrastructure เป็นอย่ํางไร
• ส่วนข้อมูลที่ใช้ในกํารตรวจสอบย้อนกลับ จะเป็นตัวเลขของกรมธุรกิจพลังงําน ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของรําคํา กลไก ที่เป็นเชิงปริมําณ
• หํากมีเคร่ืองมือในกํารวิเครําะห์ที่ดี จํากข้อมูลที่นํามําสนับสนุนในกํารวิเครําะห์ได้ จะทําให้สํามํารถส่งต่อควํามรแู้ ละ ถ่ํายทอดไปยังบุคคลอื่นได้
• ข้อมูลท่ีต้องทรําบก่อนเข้ําข้อมูล ปตท. คือ เรื่อง PRISM ของ ปตท. เป็นเรื่องรําคําตลําดโลกอย่ํางเดียว ไม่ได้ดูเชิง data ซ่ึง ปตท. จะออกงําน PRISM จะเป็นงําน phase ซึ่ง ปตท. ใช้กลไกยังไง ปตท. ก็ไม่ได้ run PDP แต่เป็นทําง EGAT ส่วนเร่ือง LPG รัฐเป็นผู้ดําเนินกํารเองและมีเครื่องมือที่ดี แตส่ ิ่งที่ขําดคือกลุ่มก๊ําซ ปตท. ซงึ่ เป็นเรื่องภํายใน
• ขอ้ มลู แกส๊ นํา้ มนั ตอ้ งกํารขอ้ มลู สว่ นนเี้ พอื่ ใชใ้ นมมุ ของ สนพ. เพอื่ จะใชใ้ นระยะทที่ ํา ใหก้ ําร forecast จะใชใ้ นระยะยําว จําเป็นว่ําข้อมูลที่ได้จะ real time บทบําทของ สนพ. ต้องมองภําพระยะยําว database จะพยํากรณ์ภําพอนําคตของรําคํา น้ํามันได้ เพ่ือใช้ในกําร monitor กํารขําย ตัวอย่ําง เช่น รําคําน้ํามันพรงุ่ น้ี สนพ.จะต้องรู้ รู้จํากแหล่งตํา่ ง ๆ ว่ําพรุ่งนี้จะขํายกัน อย่ํางไร หํากมีข้อมูลใดที่เรําจะไปเชื่อมต่อมําได้จะดีมําก
• ข้อมูลที่ทําง regulator ได้ สนพ. ก็ต้องกํารเห็นด้วยเพื่อมองภําพพยํากรณ์เชิงนโยบําย
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   206   207   208   209   210