Page 19 - NEIC_FINAL REPORT
P. 19

 ขอบเขตการดําาเนินงาน (TOR) หัวข้อรายงาน หน้า
- ปัญหา อุปสรรค ข้อด่/ข้อเส่ย และจ้ัดทําาข้อเสนอแนะ 2.4 ปญั หา อปุ สรรคและข้อ เสนอแนะ 2-324 3.9
  จ้ดั ทาํา แผู้นปฏบิ ตั กำิ าร (Action Plan) ข้องศน้ ยส์ ารสนเทศพื่ลงั งาน แหง่ ชุาติ เพื่อื ใหเ กำดิ ประสทิ ธภิ าพื่ ประสทิ ธผู้ิ ล และกำลวธิ ใ่ นกำารนาํา เทคโนโลย่สารสนเทศและกำารสือสารมาสนับสนุนกำารปฏิบัติ ภารกำิจ้ข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ ตามพื่ันธกำิจ้ และ วิสัยทัศน์ รองรับกำารข้ับเคลือนเศรษฐกำิจ้ดิจ้ิทัลดานพื่ลังงาน
 บทท่ 8 แผู้นกำารดําาเนินงาน
  8-1
 (1) จ้ดั ทาํา แผู้นปฏบิ ตั กำิ าร ซึ่ง่ ระบโุ ครงกำารพื่ฒั นาระบบเทคโนโลย่ สารสนเทศและกำารสือสารท่ควรดําาเนินกำารพื่รอมจ้ัดลําาดับ ความสาํา คญั โครงกำาร
 8.2 แผู้นปฏิบัติกำาร (Action Plan)
  8-9
 (2) จ้ัดทําาแผู้นกำารลงทุนและแผู้นงบประมาณรายจ้่าย เพื่ือกำาร ดําาเนินงานตามแผู้นปฏิบัติกำาร
 8.2 แผู้นปฏิบัติกำาร (Action Plan) ภาคผู้นวกำซึ่:แผู้นงาน/โครงกำารทค่ วร ดําาเนินกำาร พื่รอมรายละเอ่ยดเสนอ ข้องบประมาณ แผู้นกำารลงทุน และ แผู้นงบประมาณรายจ้่าย
 8-9
 ออกำแบบและจ้ดั ทาํา ผู้งั กำารไหล(WorkFlow)ข้องกำระบวนกำารหลกำั / กำระบวนกำารย่อยท่สําาคัญข้องกำารดําาเนินงานและกำารบริหาร จ้ัดกำารข้อม้ลดานพื่ลังงานข้องศ้นย์สารสนเทศพื่ลังงานแห่งชุาติ
 4.3.4 ผู้งั กำารไหล ข้องกำระบวนกำารหลกำั และกำระบวนกำารย่อย
ภาคผู้นวกำ ฆ : ตารางชุุดข้อม้ล เพื่อื เชุอื มโยงข้อ มล้ แผู้นภม้ ิDataFlow Diagrams และ Workflows
  4-25
 ศ่กำษาแผู้นข้อม้ล รายละเอ่ยดถ่งข้อม้ล มาตรฐาน ร้ปแบบ กำารจ้ัดเกำ็บข้อม้ล โครงสรางข้องข้อม้ลตามมาตรฐานคําาอธิบาย ประกำอบข้อ มล้ (MetaData)และกำารไหลข้องข้อ มล้ (DataFlow) สราง Entity Relationship Diagram (ERD) เพื่ือเชุือมโยงข้อม้ล ข้องหน่วยงานในสังกำัดกำระทรวงพื่ลังงานและหน่วยงานในกำําากำับ หรือหน่วยงานอืน ๆ ท่เกำ่ยวข้อง เพื่ือนําามาพื่ัฒนาแนวทางกำาร เชุือมโยงและกำารจ้ัดกำารข้อม้ลดานพื่ลังงานทังหมด
 2.1.2 กำระบวนกำารทําางานในปัจ้จุ้บัน 4.3.4 ผู้งั กำารไหล ข้องกำระบวนกำารหลกำั และกำระบวนกำารย่อย
5.3.2 กำารออกำแบบโครงสรางข้อม้ล (Data Structure) 5.3.3กำารออกำแบบโครงสรา งมาตรฐาน คาํา อธบิ ายประกำอบข้อ มล้ (Meta Data) ภาคผู้นวกำ ฆ : ตารางชุุดข้อม้ลเพื่ือ เชุือมโยงข้อม้ล แผู้นภ้มิ Data Flow Diagrams และ Workflows ภาคผู้นวกำ ง : ทะเบ่ยนข้อม้ล (Data Catalog)MetaDataและพื่จ้นานกำุ รม ข้อ มล้ (Data Dictionary)
ภาคผู้นวกำ ชุ : Enterprise Relationship Diagram (ERD) และ Data Structure
  2-8 4-25
5-39 5-57
   3.10
3.11
    17   18   19   20   21