Page 207 - NEIC_FINAL REPORT
P. 207

2) สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองนโยบายปิโตรเลียม • หน้าท่ีและภารกิจ
1. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ เสนอแนะนโยบําย จัดทําแผนกํารบริหํารและพัฒนํา รวมท้ังมําตรกํารทํางด้ํานน้ํามันและ ก๊ําชปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
2. ประสําน สนับสนุนควํามร่วมมือด้ํานนโยบํายและแผนบริหํารจัดกํารกับหน่วยงํานหรือองค์กรต่ําง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทั้งในและต่ํางประเทศ
3. ส่งเสริมให้เกิดกํารแข่งขันในธุรกิจทํางด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
4. ศกึ ษํา วเิ ครําะหข์ อ้ มลู เสนอแนะนโยบํายและวํางแผนโครงสรํา้ งพนื้ ฐํานดํา้ นนํา้ มนั กํา๊ ซปโิ ตรเลยี มเหลว กํา๊ ซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
5. ติดตําม ประเมินผล และรํายงํานผลกํารดําเนินงํานตํามนโยบํายและแผน รวมท้ังแผนยุทธศําสตร์กํารบริหํารจัดกําร ด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเช้ือเพลิงชีวภําพ
6. ติดตําม วิเครําะห์ ประเมินผล เพื่อจัดทํารํายงํานสถํานกํารณ์และแนวโน้มรําคําน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเช้ือเพลิงชีวภําพ ทงั้ ในประเทศและต่ํางประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบํายและแผนบริหํารจัดกํารด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
7. ศกึ ษํารวบรวมวเิครําะห์และเสนอแนะแผนและมําตรกํารเพอ่ื รองรบั วกิ ฤตเพอื่ แกไ้ขและปอ้ งกนั ภําวะกํารขําดแคลน ด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
8. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ ติดตําม เสนอแนะนโยบํายและมําตรกํารที่เกี่ยวข้องกับกํารกําหนดโครงสร้ํางรําคําน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิงชีวภําพ
9. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ พัฒนําข้อมูลและองค์ควํามรู้ด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเชื้อเพลิง ชีวภําพ รวมทั้งเผยแพร่ และสร้ํางควํามรู้แก่ผู้ประกอบกํารและผู้บริโภค
10. พิจํารณําข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบํายด้ํานน้ํามัน ก๊ําซปิโตรเลียมเหลว ก๊ําซธรรมชําติ และเช้ือเพลิงชีวภําพ 11. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมําย
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
กองนโยบํายปิโตรเลียมมีภํารกิจ 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มน้ํามันและก๊ําชปิโตรเลียมเหลว ส่วนนี้จะเป็นข้อมูลหลัก คือ น้ํามัน กับ LPG (2) ก๊ําซธรรมชําติ (3) เชื้อเพลิงชีวภําพ ซงึ่ แต่ละกลุ่มมีภํารกิจทแี่ ตกต่ํางกัน
ข้อมูลทก่ี องนโยบํายปิโตรเลียมต้องกํารจํากหน่วยงํานภํายนอก ที่เกี่ยวข้องในกํารกําหนดภําพนโยบํายและ ภําพอนําคต ของพลังงําน ข้อมูลของน้ํามัน กับ LPG ส่วนใหญ่แล้ว แบ่งเป็นสองส่วนที่เก็บไว้ในรูปแบบ Excel อีกส่วนหน่ึงเก็บไว้ในฐํานของ database จะเป็นเรื่องของรําคํา ซ่ึงกํารจัดต้ังสํานักงํานกองทุนน้ํามันเช้ือเพลิง จะแบ่งส่วนงํานนอ้ี อกไป ในเรื่องของโครงสรํา้ ง รําคํา เปน็ รําคําตงั้ แตร่ ําคําหนํา้ โรงกลนั่ ภําษี กองทนุ จนถงึ รําคําขํายปลกี สว่ นอนื่ ๆ ยงั ไมไ่ ดม้ กี ํารทําขอ้ มลู ในรปู ของ database แตอ่ ยใู่ นรปู ของ Excel สงิ่ ทข่ี ําด คอื ภําพบทวเิ ครําะหเ์ ชอื่ มโยง เชงิ ปรมิ ําณกบั เชงิ รําคํา งํานสว่ นใหญจ่ ะมโี จทยเ์ ขํา้ มําใหว้ เิ ครําะห์ เป็นครั้ง ๆ ไม่มีโปรแกรมสําเร็จรูปช่วยวิเครําะห์ ต้องใช้ทักษะส่วนตัวในกํารคิด scenario หรือ ทําภําพจําลองให้เป็นเหมือน Value Chain สิ่งที่อยํากได้คือข้อมูลเชิงปริมําณ เชิงรําคํา เชิงกองทุน เหมือนใช้ manual ในกํารทําข้อมูล
• โจทยท์ ต่ี อ้ งวเิ ครําะหจ์ ะเปน็ โจทยเ์ ชงิ ลกึ ปจั จบุ นั ไดน้ ํา Tableau มําชว่ ยในกํารวเิ ครําะหก์ ํารตลําด ออกรํายงําน 2 รํายงําน ไม่เพียงพอ และต้องใช้ควํามเช่ียวชําญของบุคลํากร ยังไม่มีโปรแกรมสําเร็จรูปที่สํามํารถนํามําทดแทนได้เนื่องจํากสูตรมีควําม ซับซ้อนและมีควํามผันผวน ไม่นิ่ง ทําให้ไม่สํามํารถเขียนเป็นโปรเกรมได้ ซึ่งเป็นข้อจํากัด
• รําคําหน้ําโรงกลั่น ยอดตัวเลขจะได้จํากกํารหํารือ ยังไม่มีกํารเขียนเป็นโปรแกรมสําเร็จรูป อํานวยควํามสะดวกทจ่ี ะ สํามํารถแสดงเป็นรูปแบบรํายงําน หรือรูปกรําฟ ที่ทําให้คนเข้ําใจง่ํายๆ
• ข้อมูลกํารวิเครําะห์ของกองนโยบํายปิโตรเลียม อําศัยควํามชํานําญของบุคลํากรทเี่ ช่ียวชําญในแต่ละดํา้ น
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-65
 


   205   206   207   208   209