Page 194 - NEIC_FINAL REPORT
P. 194

2) ข้อเสนอแนะด้ํานกํารพัฒนําบุคลํากร
กํารจัดตั้งศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ มีภํารกิจหลักในกํารจัดกํารข้อมูลสํารสนเทศด้ํานพลังงํานท่ีมีข้อมูล
จํานวนมําก ปริมําณขนําดใหญ่ ข้อมูลท่ีหลํากหลําย และต้องปรับปรุงให้มีควํามทันสมัยอยู่ตลอดเวลํา เพื่อใช้กําหนดนโยบําย ด้ํานพลังงํานได้อย่ํางมีประสิทธิภําพ จําเป็นต้องอําศัยบุคลํากรที่มีทักษะควํามรู้ ควํามเชี่ยวชําญเฉพําะด้ําน ในหลํายๆ ด้ําน เช่น วิศวกรรม วิทยําศําสตร์ เศรษฐศําสตร์ เทคโนโลยีสํารสนเทศ หรือกฎหมําย เป็นต้น โดยเฉพําะในปัจจุบันตําแหน่งท่ีมี ควํามต้องกํารในตลําดแรงงํานสูง และมีควํามจําเป็นในกํารพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติโดยตรง ประกอบด้วย
• นักวิทยําศําสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
• วิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
• ผู้เชี่ยวชําญด้ํานวิเครําะห์ข้อมูลขนําดใหญ่ (Big Data Expert)
• ผู้เชี่ยวชําญด้ํานวิเครําะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics Expert)
• ผู้เชี่ยวชําญด้ํานโครงสร้ํางพื้นฐํานสํารสนเทศ (IT Infrastructure Expert)
• ผู้เชี่ยวชําญด้ํานกฎหมํายดิจิทัล (Digital Law Expert)
อย่ํางไรก็ดี ปัจจุบันข้ํารําชกํารพลเรือนที่พร้อมจะทํางํานในด้ํานข้อมูลสํารสนเทศยังมีอยู่อย่ํางจํากัด และมี
ควํามขําดแคลนแรงงํานในด้ํานนี้ ดังนั้นเพื่อรองรับกํารจัดตั้งศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ ในระยะเริ่มต้นของกํารพัฒนํา ศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติให้บรรลุควํามสําเร็จนั้น อําจจําเป็นต้องอําศัยกํารโอนย้ําย จ้ํางงํานบุคลํากรภําครัฐฯท่ีทํางําน อยู่ในหน่วยงํานที่เกี่ยวข้องด้ํานพลังงําน และประกอบกับกํารจ้ํางที่ปรึกษําภํายนอก (Outsource) จํากภําคเอกชนในตําแหน่ง ท่ีสําคัญ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มงําน ได้แก่
1)กลุ่มผบู้ริหํารระดับสูงของส่วนรําชกํารที่มีควํามเป็นผู้นําด้ํานดิจิทัลภําครัฐผู้ซงึ่สํามํารถกระตนุ้และผลักดันให้ เกิดกํารเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบําย รวมถึงรูปแบบและกระบวนกํารทํางํานของศูนย์ฯ
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงํานด้ํานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialists) ผู้ซึ่งมีทักษะทีเ่ หมําะสมกับกํารทํางํานของ ศูนย์ฯ ทั้งในรูปแบบ In-house และกํารจ้ํางที่ปรึกษําภํายนอก (Outsource)
ในระยะยําว เพอ่ื เตรยี มควํามพรอ้ มในดํา้ นบคุ ลํากร กํารจดั ตงั้ ศนู ยส์ ํารสนเทศพลงั งํานแหง่ ชําติ จําเปน็ ตอ้ งประสําน ควํามร่วมมือกับสถําบันกํารศึกษํา เพื่อออกแบบหลักสูตร อบรมด้ํานกํารจัดกํารข้อมูลพลังงํานทเี่ หมําะสมให้กับบุคลํากรของรัฐ ท่ีเก่ียวข้องและบัณฑิตจบใหมท่ ่ีสนใจงํานของศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะตรงกับควํามต้องกํารของ ศูนย์ฯ โดยอําจจะประสํานควํามร่วมมือในกํารผลิตบุคลํากรด้ํานข้อมูลสํารสนเทศกับสถําบันส่งเสริมกํารวิเครําะห์และบริหําร ข้อมูลขนําดใหญ่ภําครัฐ (Government Big Data Institute: GBDI) ซึ่งจัดต้ังขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหน่วยงํานภําครัฐและสถําบันกํารศึกษํา20แห่งเพื่อกํารพัฒนําบุคลํากรเพอื่ใช้ประโยชน์ข้อมูลภําครัฐสร้ํางเครือข่ําย พัฒนําบุคลํากรด้ํานกํารวิเครําะห์ข้อมูล แก้ปัญหํากํารขําดแคลนบุคลํากรที่มีควํามเชี่ยวชําญโดยตรงทํางดํา้ นกํารบริหํารจัดกําร ระบบข้อมูลขนําดใหญ่ (Big Data) เช่น Data Science, Data Engineer, Data Analytics Expert เป็นต้น หรือผู้เชี่ยวชําญ ที่มีส่วนกํารสนับสนุนในกํารขับเคลอื่ นนโยบํายรัฐบําลดิจิทัลตํามแผนยุทธศําสตร์ชําติ20ปีเช่นผเู้ชี่ยวชําญด้ํานกฎหมํายดิจิทัล เป็นต้น
 2-52
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   192   193   194   195   196