Page 196 - NEIC_FINAL REPORT
P. 196

7. ธนําคํารแห่งประเทศไทย
8. กองพัฒนําอุตสําหกรรมป้องกันประเทศและพลังงํานทหําร 9. กรมสรรพสํามิต
10. กรมกํารค้ําภํายใน
11. สํานักงํานเศรษฐกิจกํารเกษตร
12. กรมควบคุมมลพิษ
13. สํานักงํานนโยบํายและแผนกํารขนส่งและจรําจร
14. กรมโรงงํานอุตสําหกรรม
15.สถําบันวิจัยพลังงําน จุฬําลงกรณ์มหําวิทยําลัย
16. กรมชลประทําน
17. กรมเจ้ําท่ํา
18.สภําอุตสําหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มโรงกลั่น)
19. กรมพัฒนําธุรกิจกํารค้ํา
20. กรมทรัพยํากรธรณี
21. กรมส่งเสริมกํารปกครองส่วนท้องถิ่น
22. สํานักงํานเศรษฐกิจอุตสําหกรรม
23. สํานักงํานสถิติแห่งชําติ
การจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน
กํารออกแบบสอบถําม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกํารศึกษําและรวบรวมข้อมูลในแต่ละหน่วยงํานโดยมีกํารออกแบบ รูปแบบของ แบบสอบถํามดังต่อไปนี้
1. จัดทําในรูปแบบ Excel File เพื่อสะดวกในกํารตอบแบบสอบถํามของผู้ให้ข้อมูลแต่ละหน่วยงําน
2. ออกแบบรูปแบบกํารตอบให้สัมพันธ์กับกรอบกํารกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ของ DGA 3. จัดแบ่งหัวข้อท่ีสอบถํามให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ต้องกําร โดยแบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อหน่วยงําน
2 หน้ําที่และภํารกิจ
3. งํานสถิติข้อมูลที่เผยแพร่
4. ข้อมูลท่ี สนพ. ใช้งําน ณ ปัจจุบัน
5. ข้อมูลที่ต้องกํารแลกเปล่ียนเพ่ิมเติม
6. ชุดข้อมูลที่ใช้ประจําภํายใน (เช่นข้อมูลใน Intranet) 7. IT Infrastructure
8. ชื่อผู้ให้ข้อมูล
9. หมํายเลขโทรศัพท์
 2-54
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   194   195   196   197   198