Page 193 - NEIC_FINAL REPORT
P. 193

 ประเด็นกํารพิจํารณํา ส่วนรําชกําร หน่วยบริกํารรูปแบบ SDU องค์กํารมหําชน
   ข้อเสียต่อกํารนํามําใช้ เป็นรูปแบบองค์กรของ ศูนย์สํารสนเทศพลังงําน แห่งชําติ
   กํารทํางํานไม่เป็นอิสระ ไม่ คลอ่ งตวั อําจถกู มองวํา่ นํา เสนอ ข้อมูลไม่เป็นกลําง เนื่องจําก อําจมกี ํารเมอื งแทรกแซงอตั รํา ผลตอบแทนบุคลํากรอําจไม่ จูงใจบุคลํากรด้ําน IT ที่มีควําม ต้องกํารของแรงงํานสูง
   ไม่เป็นนิติบุคคล ดังนั้นกําร ดํา เนนิ กํารใด ๆ ตอ้ งดํา เนนิ กําร ในอํานําจของปลัดกระทรวง หรืออธิบดีของส่วนรําชกํารเจ้ํา สังกัด ส่วนรําชกํารเจ้ําสังกัด ไม่สํามํารถตั้งงบประมําณเพื่อ อุดหนุนหน่วยบริกํารรูปแบบ พิเศษได้แต่สํามํารถตั้งเป็นงบ ประมําณสําหรับค่ําตอบแทน หรือค่ําบริกํารในกํารใช้บริกําร ของหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษ ได้ อําจถกู มองวํา่ นํา เสนอขอ้ มลู ไม่เป็นกลําง เนื่องจํากอําจมี กํารเมืองแทรกแซง อัตรําผล ตอบแทนบุคลํากรอําจไม่จูงใจ บุคลํากรด้ําน IT ที่มีควําม ต้องกํารของแรงงํานสูง
   กํารดําเนินกํารขอจัดตั้งอําจ ทําได้ยํากในปัจจุบัน
 จํากข้อมูลข้ํางต้นทํางที่ปรึกษํามีควํามเห็นว่ํา รูปแบบโครงสร้ํางองค์กรที่เหมําะสมที่สุด คือ องค์กํารมหําชน เนื่องจําก มีควํามเป็นอิสระ มีควํามคล่องตัวในกํารทํางําน ทั้งยังสํามํารถกําหนดค่ําตอบแทนบุคลํากรให้มีควํามเหมําะสม สํามํารถดึงดูด ผู้ที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถมําทํางํานในภํารกิจท่ีสํา คัญด้ํานกํารจัดกําร สังเครําะห์ และวิเครําะห์ข้อมูลด้ํานพลังงํานได้อย่ํางมี ประสิทธิภําพ มีธรรมําภิบําลและควํามโปร่งใส
อย่ํางไรก็ดีหํากกํารจัดตั้งเป็นองค์กํารมหําชน ไม่สํามํารถทําได้อันเน่ืองมําจํากข้อจํากัดด้ํานงบประมําณของภําครัฐ หรือ นโยบํายในกํารจํากัดจํานวนองค์กํารมหําชน ทํางท่ีปรึกษํามีควํามเห็นว่ํา เร่ิมจัดตั้งศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ โดยกําร ดํา เนนิ กํารจดั ตงั้ หนว่ ยงํานภํายในและคดั เลอื กบคุ ลํากรของ สํา นกั งํานนโยบํายและแผนพลงั งําน มําเรมิ่ ทํา งํานไปพลํางกอ่ นจนกวํา่ จะมีควํามพร้อมในกํารเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กํารมหําชน เช่นเดียวกับกํารพัฒนํารูปแบบองค์กรในกรณีของ สถําบันสํารสนเทศ ทรัพยํากรน้ํา (องค์กํารมหําชน)
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-51

   191   192   193   194   195