Page 195 - NEIC_FINAL REPORT
P. 195

2.2 การวิเคราะห์สถานะสถาปัตยกรรมองค์กรด้านข้อมูลปัจจุบัน
กํารจะเข้ําใจถึงสถําปัตยกรรมองค์กรด้ํานข้อมูลนั้น ต้องเข้ําใจถึงกํารรวบรวมข้อมูลขององค์กรจํากหน่วยงําน ที่เกี่ยวข้อง กํารจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งช่องว่ํางของข้อมูลที่มีกํารจัดเก็บเป็นสิ่งสําคัญ ที่ปรึกษําจึงได้ดําเนินกํารทบทวนข้อมูลและ รวบรวมข้อมูลด้ํานพลังงํานจํากกํารสัมภําษณ์หน่วยงํานที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. และจัดเป็นบทวิเครําะห์ข้อมูลท่ีดําเนินกํารจัดเก็บ อีกทั้งช่องว่ํางของข้อมูลดังหัวข้อต่อไปนี้
2.2.1 แผนการการศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูลด้านพลังงาน
ดําเนินกํารศึกษําทบทวน และรวบรวมข้อมูลด้ํานพลังงํานของหน่วยงํานในสังกัดและหน่วยงํานในกํากับของ กระทรวงพลังงําน และหน่วยงํานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยใช้กรอบกํารศึกษําของคณะอนุกรรมําธิกํารขับเคล่ือนกํารปฏิรูป กํารบริหําร และกํารกํากับกิจกํารพลังงํานและทรัพยํากรปิโตรเลียม ในคณะกรรมําธิกํารขับเคลื่อนกํารปฏิรูปประเทศ ด้ํานพลังงําน สภําขับเคล่ือนกํารปฏิรูปประเทศ ได้มีมติแต่งตั้งคณะทํางํานพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติข้ึน ซึ่งคณะทํางํานประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงํานด้ํานพลังงํานทั้งหมด 29 หน่วยงําน ซึ่งคณะท่ีปรึกษําได้ทํากํารศึกษํา และทบทวน หน่วยงํานที่จําเป็นในกํารรวบรวมข้อมูลในกํารศึกษํานี้ ประกอบด้วย
- หน่วยงํานในสังกัดกระทรวงพลังงําน จํานวน 9 หน่วยงําน
- หน่วยงํานในประเทศนอกสังกัดกระทรวงพลังงําน จํานวน 23 หน่วยงําน โดยมีรํายละเอียดแต่ละหน่วยงํานดังต่อไปนี้
• หน่วยงํานในสังกัดกระทรวงพลังงําน รวม 9 หน่วยงําน ประกอบด้วย
1. ส่วนรําชกําร 5 กรม
1.1 สํานักงํานนโยบํายและแผนพลังงําน
1.1.1 กองนโยบํายอนุรักษ์พลังงํานและพลังงํานทดแทน 1.1.2 กองนโยบํายปิโตรเลียม
1.1.3 กองนโยบํายไฟฟ้ํา
1.1.4 กองยุทธศําสตร์และแผนงําน
1.2 กรมพัฒนําพลังงํานทดแทนและอนรุ ักษ์พลังงําน
1.3 กรมธุรกิจพลังงําน
1.4 กรมเช้ือเพลิงธรรมชําติ
1.5 กองยุทธศําสตร์และแผนงําน สํานักงํานปลัดกระทรวงพลังงําน
2. องค์กรในกํากับกระทรวงพลังงําน 1 แห่ง 2.1 สํานักงํานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
3. รัฐวิสําหกิจและบริษัทมหําชนในกํากับดูแล 2 แห่ง 3.1 กํารไฟฟํา้ ฝ่ํายผลิตแห่งประเทศไทย
3.2 บรษิ ัท ปตท. จํากัด (มหําชน)
4. องค์กรอิสระ 1 แห่ง
4.1 สํานักงํานคณะกรรมกํารกํากับกิจกํารพลังงําน
• หน่วยงํานนอกสังกัดกระทรวงพลังงําน 23 หน่วยงําน ประกอบด้วย 1. กํารไฟฟ้ํานครหลวง
2. กํารไฟฟ้ําส่วนภูมิภําค
3. กรมกํารขนส่งทํางบก
4. กรมศุลกํากร
5. กรมอุตสําหกรรมพื้นฐํานและกํารเหมืองแร่
6. สํานักงํานสภําพัฒนํากํารเศรษฐกิจและสังคมแห่งชําติ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-53

   193   194   195   196   197