Page 192 - NEIC_FINAL REPORT
P. 192

 ประเด็นกํารพิจํารณํา ส่วนรําชกําร หน่วยบริกํารรูปแบบ SDU องค์กํารมหําชน
 กํารบริหํารงํานภํายใน
   ใช้ระบบกํารบริหํารงําน บุคลํากร และ งบประมําณ ที่องค์กรกลํางกําหนด
   มีระบบบริหํารงําน บุคลํากร และ งบประมําณที่กําหนด ขนึ้ เอง มงุ่ เนน้ ประสทิ ธภิ ําพกําร ดําเนนิ งํานสํามํารถเรยี กเกบ็ คํา่ บริกํารจํากหน่วยงํานต้นสังกัด หน่วยงําน/ผู้รับบริกําร
   มรี ะบบกํารบรหิ ํารงํานบคุ ลํากร และงบประมําณที่กําหนด ขึ้นเอง มุ่งผลสัมฤทธิกําร ดําเนินงําน
   ข้อดีต่อกํารนํามําใช้เป็น รูปแบบองค์กรของศูนย์ สํารสนเทศพลังงํานแห่ง ชําติ
  มีงบประมําณสนับสนุนจําก รัฐบําลอย่ํางต่อเนื่องเหมือน หน่วยงํานรําชกํารทั่วไป
  กํารทํางํานมีควํามเป็นอิสระ สํามํารถกําหนดระเบียบวิธี กํารบริหํารจัดกํารที่จะทําให้ กํารทํางํานเกิดควํามคล่องตัว โดยไม่ต้องยึดกับระเบียบที่ใช้ อยู่ในส่วนรําชกํารตํามปกติ บุคลํากรมีสถํานะเป็นพนักงําน ของหน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษ ไดร้ บั กํารยกเวน้ หรอื ผอ่ นคลําย กฎระเบียบ เพื่อให้เกิดอิสระ ควํามคล่องตัวทํางกํารบริหําร จัดกําร
  กํารทํางํานเป็นอิสระ สํามํารถ บริหํารกิจกํารได้ด้วยตนเอง ในรูปของคณะกรรมกําร ในรูปของกํารตัดสินใจร่วมกัน และไม่อยู่ภํายใต้อํานําจของ รัฐมนตรี บุคลํากรขององค์กําร มหําชน จึงมีฐํานะเป็นพนักงําน ของรัฐประเภทหนึ่ง และไม่อยู่ ภํายใต้บังคับพระรําชบัญญัติ ระเบียบข้ํารําชกํารพลเรือน จึงมีอิสระเต็มท่ีในกํารบริหําร งํานบุคคลในรูปแบบของกําร ออกขอ้ บงั คบั วํา่ ดว้ ยกํารบรหิ ําร งํานบุคคล รํายได้ขององค์กําร มหําชน ไม่เป็นรํายได้ที่ต้อง นําส่งกระทรวงกํารคลังรวมทั้ง ได้เงินงบประมําณจํากรัฐ ในรูปของเงินอุดหนุน และ คณะกรรมกํารเปน็ ผมู้ อี ํา นําจเตม็ ในกํารวํางระเบยี บขอ้ บงั คบั ตํา่ งๆ
  2-50
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
   190   191   192   193   194