Page 191 - NEIC_FINAL REPORT
P. 191

กํารปฏิรูปด้ํานพลังงํานได้เสนอรูปแบบกํารจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้ํานพลังงํานโดยอําศัยต้นแบบของ US-EIA เป็นต้นแบบในกําร วํางระบบโครงสรํา้ งหนว่ ยงําน ซง่ึ US-EIA มคี วํามเปน็ อสิ ระในกํารดําเนนิ งําน ถงึ แมจ้ ะเปน็ หนว่ ยงํานของรฐั ภํายใต้ Department of Energy (DOE) กล่ําวคือ มีกํารกําหนดพันธกิจในกํารให้บริกํารแก่กลุ่มเป้ําหมํายท่ีชัดเจน มีรูปแบบกํารนําเสนอข้อมูลทเ่ี ข้ําใจ ได้ง่ําย สอดคล้องกับควํามต้องกํารของกลุ่มเป้ําหมําย มีควํามทันสมัย อีกทั้งเป็นแหล่งให้ควํามรู้ด้ํานพลังงํานแก่เยําวชนและ ประชําชนทั่วไป
อยํา่ งไรกด็ ปี จั จบุ นั มหี นว่ ยงํานตน้ แบบดํา้ นกํารจดั กํารสํารสนเทศขอ้ มลู ขนําดใหญท่ เี่ ทยี บเคยี งไดก้ บั ศนู ยส์ ํารสนเทศ พลังงํานแหล่งชําติ คือ สถําบันสํารสนเทศทรัพยํากรน้ํา ซึ่งเดิมริเริ่มมําจํากหน่วยงํานรําชกํารด้ํานวิจัยภํายใต้สํานักงํานพัฒนํา วิทยําศําสตร์และเทคโนโลยีแห่งชําติ แต่ปัจจุบันมีสถํานะเป็นองค์กํารมหําชน
1) ข้อเสนอแนะด้ํานโครงสร้ํางองค์กร
จํากกํารทบทวนจะเหน็ ไดว้ ํา่ รปู แบบของศนู ยส์ ํารสนเทศพลงั งํานแหง่ ชําติ ทมี่ คี วํามเปน็ ไปไดม้ อี ยดู่ ว้ ยกนั 3 รปู แบบ คอื 1. เป็นหน่วยรําชกําร ภํายใต้กระทรวงพลังงํานเช่นเดิม โดยกํารขยํายขอบเขตอํานําจ ภํารกิจ หน้ําท่ีของศูนย์
เทคโนโลยสี ํารสนเทศและกํารสอ่ื สําร สํานกั งํานนโยบํายและแผนพลงั งําน หรอื กํารจดั ตง้ั หนว่ ยงํานภํายใน สํานกั งํานนโยบํายและ แผนพลงั งําน ใหม้ ภี ํารกจิ เปน็ ไปตํามศนู ยส์ ํารสนเทศพลงั งํานแหง่ ชําติ เพอื่ ขอเพมิ่ งบประมําณ และอตั รํากําลงั คน ใหส้ อดคลอ้ งกบั ภํารกิจท่ีมีกํารขยํายไปสู่กํารเป็นศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ
2. เป็นหน่วยบริกํารพิเศษ (SDU) ภํายใต้สังกัดกระทรวงพลังงําน ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีนําเสนอโดยคณะกรรมกําร ปฏิรูปพลังงํานแห่งชําติ
3. เป็นองค์กํารมหําชน มีลักษณะองค์กร เช่นเดียวกับ สถําบันสํารสนเทศทรัพยํากรน้ํา (องค์กํารมหําชน) ซึ่งแต่ละรูปแบบขององค์กรจะมีควํามแตกตํา่ งกันในแต่ละประเด็นเปรียบเทียบได้ ดังตาราง 2.1-3
ตํารําง 2.1-3 เปรียบเทียบควํามแตกต่ํางในประเด็นที่มีกํารพิจํารณําของแต่ละรูปแบบ
 ประเด็นกํารพิจํารณํา
ส่วนรําชกําร
หน่วยบริกํารรูปแบบ SDU องค์กํารมหําชน
 ภํารกิจ
 ภํารกิจหลักของหน่วยงํานตําม ที่กฎหมํายกําหนด
 ภํารกิจเกี่ยวกับกํารให้บริกําร เฉพําะด้ํานแก่หน่วยงํานต้น สังกัด ส่วนรําชกํารอื่น องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชําชน ไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหํารํายได้ (กําไร)
 ภํารกิจที่รัฐต้องดําเนินกํารใน กํารจัดบริกํารสําธํารณะแก่ ประชําชนโดยไม่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหํากําไรเป็นหลัก
 สถํานะของหน่วยงําน
  เป็นนิติบุคคลและมีระเบียบ แบบแผนกํารบรหิ ํารและดํา เนนิ กํารตํามระเบียบกลําง
  ไม่เป็นนิติบุคคล หน่วยงํานที่มี อิสระ มีควํามคล่องตัวในกําร บริหํารภํายใต้กํารกํากับของ หน่วยงํานต้นสังกัด
  เปน็ นติ บิ คุ คลหนว่ ยงํานทมี่ อี สิ ระ มคี วํามคลอ่ งตวั ในกํารบรหิ ํารงําน ภํายใต้กํารกํากับของรัฐมนตรี เจํา้ สงั กดั
 ขอบเขตอํานําจ
กําหนดในกฎกระทรวง
กําหนดในระเบียบสํานักนํายก กําหนดในพระรําชกฤษฎีกํา รัฐมนตรี หรือ มติ ครม. จัดต้ัง
 กรอบกํารดําเนินกําร
  มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ กํารตํามที่ได้รับจัดสรรงบ ประมําณเป็นแนวทํางกําร ดําเนินงําน
  มีกรอบกํารดําเนินงํานของ องค์กรที่จะต้องเสนอให้หน่วย งํานเห็นชอบก่อน
  มแี ผนกํารดํา เนนิ งํานขององคก์ ร โดยได้รับควํามเห็นชอบจําก คณะกรรมกําร
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-49


   189   190   191   192   193