Page 190 - NEIC_FINAL REPORT
P. 190

3. มีระบบแรงจูงใจในกํารทํางําน เช่น แรงจูงใจทํางกํารเงิน เพื่อส่งเสริมให้บุคลํากรที่มีควํามเชี่ยวชําญเฉพําะด้ําน แสวงหําเงนิ ทนุ จํากโครงกํารวจิ ยั หรอื โครงกํารทปี่ รกึ ษําทมี่ คี วํามจําเปน็ ตอ้ งใชข้ อ้ มลู และ ควํามเชยี่ วชําญในกํารวเิ ครําะหข์ อ้ มลู ของสถําบัน โดยมีระบบกํารจ่ํายค่ําตอบแทนท่ีเหมําะสมกับขนําดของโครงกํารท่ีหํามําได้ เป็นต้น
4. ภํารกิจกํารรวบรวมข้อมูลจํากหน่วยงํานต่ําง ๆ จําเป็นท่ีจะต้องประสํานควํามร่วมมือด้ํานรูปแบบของข้อมูล เพอ่ื ใหส้ ํามํารถเชอื่ มโยงขอ้ มลู จํากแหลง่ ตํา่ ง ๆ ไดอ้ ยํา่ งรวดเรว็ และมปี ระสทิ ธภิ ําพ ควรมกี ํารกําหนดมําตรฐํานดํา้ นขอ้ มลู รว่ มกนั
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
นวนบุคลํากรในแต่ละส่วนงํานของสถําบันสํารสนเทศทรัพยํากรน้ํา (องค์กํารมหําชน)
รูปท่ี 2.1-25 โครงสร้างองค์กร และ จํานวนบุคลากรในแตล่ ะส่วนงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องค์การมหาชน) 2.1.4.2 งานจัดทาข้อเสนอแนะรูปแบบโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
จํากกํารทบทวนและนําเสนอข้อมูลในด้ํานต่ําง ๆ ข้ํางต้น สรุปได้ว่ํา ปัจจุบันนี้ข้อมูลสํารสนเทศด้ําน
พลังงําน มีหน่วยงํานหลักในกํารรวบรวมข้อมูล คือ ศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารส่ือสําร สํานักงํานนโยบํายและ
2.1-70
รูปที่ 2.1-25 โครงสร้ําง
อ
แ
ะเทศ
ํา
ผน
ง
ค
พ
์ก
ลัง
งา
ร
แ
นขอ
ล
งป
ร
ไท
ะ
จ
ย
แผนพลังงําน ซ่ึงมีรูปแบบองค์กร คือ เป็นส่วนรําชกําร ภํายใต้สังกัดกระทรวงพลังงําน อย่ํางไรก็ดีจํากข้อจํากัด ทํางด้ํานบุคลํากร ประกอบกับปัญหําด้ํานข้อมูลพลังงํานที่ยังไม่มีควํามเป็นเอกภําพและไม่สอดคล้องกัน ระบบข้อมูล ข่ําวสํารภําครําชกํารเก่ียวกับพลังงํานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีประสิทธิภําพในกํารสื่อสํารเพียงพอ ข้อมูลมีจํากัด มําจํากแหล่งท่ีมําหลํากหลําย ทําให้ข้อมูลไม่สอดคล้องเป็นมําตรฐํานเดียวกัน ระบบสํารสนเทศเพื่อกํารบริหํารจัดกํารข้อมูล ด้ํานพลังงํานยังไม่มีควํามทันสมัย สําหรับกํารกํากับกิจกํารพลังงํานให้มีประสิทธิภําพ จึงมีควํามจําเป็นต้องใช้ระบบสํารสนเทศ ในกํารบรหิ ํารจดั กํารขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานทที่ นั สมยั เทํา่ ทนั กบั ควํามผนั ผวนของตลําดโลกในขณะเดยี วกนั กต็ อ้ งเปน็ ขอ้ มลู ทถ่ี กู ตอ้ ง เข้ําถึงได้ด้วยควํามสะดวกและรวดเร็ว มีควํามแม่นยํา ถูกต้อง เข้ําใจง่ําย เช่ือถือได้ เพื่อส่ือสํารทําควํามเข้ําใจกับผู้เกี่ยวข้อง ทุกภําคส่วนได้อย่ํางมีประสิทธิภําพและโปร่งใส
รายงานฉบับสมบูรณ์
   (3 คน) (1 คน)
    (11 คน)
(15 คน)
(12 คน)
  (27 คน)
(32 คน)
(18 คน)
(15 คน)
      2-48
คณะกรรมําธิกํารขับเคล่ือนกํารปฏิรูปด้ํานพลังงําน จึงเสนอใหม้ ีกํารปฏิรูประบบโครงสร้ํางหน่วยงําน บริหํารจัดกําร ข้อมูลด้ํานพลังงํานของประเทศไทย โดยจัดต้ังเป็นหน่วยงํานใหมท่ ่ีเป็น “หน่วยบริกํารรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)” ทีเ่ ป็นหน่วยงํานของรัฐภํายใต้กํารกํากับของกระทรวงพลังงําน แต่มีควํามเป็นอิสระในกํารบริหํารจัดกําร โดยใช้ช่ือว่ํา “ศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ (National Energy Information Center : NEIC)” เพ่ือทําหนํา้ ที่เป็นหน่วยงํานกลํางด้ําน พลังงํานในกํารจัดเก็บ รวบรวม วิเครําะห์คําดกํารณ์อย่ํางเป็นระบบ น่ําเชื่อถือ มีมําตรฐํานระดับสํากล และมีควํามเป็นอิสระ ในกํารเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือตอบสนองควํามต้องกํารของทุกภําคส่วนท่ีต้องกํารใช้ข้อมูลพลังงําน โดยคณะกรรมําธิกํารขับเคลื่อน
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย


   188   189   190   191   192