Page 189 - NEIC_FINAL REPORT
P. 189

1. รวบรวม เชอื่ มโยง บรู ณํากําร และวเิ ครําะหข์ อ้ มลู น้ํา และภมู อิ ํากําศทมี่ ผี ลกระทบตอ่ น้ํา จํากหนว่ ยงํานทเี่ กยี่ วขอ้ ง เพอื่ พฒั นําใหเ้ ปน็ ระบบคลงั ขอ้ มลู น้ําแหง่ ชําติ รวมทง้ั ใหบ้ รกิ ํารขอ้ มลู เพอ่ื สนบั สนนุ กํารพฒั นําและบรหิ ํารจดั กํารน้ําของประเทศ
2. วิจัยและพัฒนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมดํา้ นกํารจัดกํารสํารสนเทศทรัพยํากรน้ํา และระบบบริหํารจัดกํารน้ํา
3. ส่งเสริมควํามร่วมมือท้ังในประเทศและต่ํางประเทศ ในกํารวิจัยและพัฒนําเทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้ํานกํารจัดกํารสํารสนเทศทรัพยํากรน้ํา
4. นําเสนอและถ่ํายทอดผลกํารวิจัยและพัฒนําเพ่ือให้หน่วยงํานต่ําง ๆ นํา ไปใช้ประโยชน์ในกํารเพ่ิมประสิทธิภําพ กํารบริหํารจัดกํารทรัพยํากรน้ํา และให้บริกํารถ่ํายทอดเทคโนโลยีท่ีเป็นผลกํารวิจัย และพัฒนําของสถําบันให้ภําครัฐ ภําคเอกชน ชุมชน และประชําชน ทั้งในประเทศและต่ํางประเทศ นําไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล โดยเรียก เก็บค่ําธรรมเนียมหรือไมก่ ็ได้
5. ดําเนินกํารอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนําระบบคลังข้อมูลน้ําแห่งชําติตํามท่ีกฎหมํายกําหนดหรือคณะรัฐมนตรี มอบหมําย เพื่อประโยชน์ในกํารพัฒนําระบบคลังข้อมูลน้ําแห่งชําติให้มีแนวทํางท่ีสอดคล้องกัน และเป็นระบบเดียวกัน สถําบันอําจเสนอ คณะรัฐมนตรีให้มีมติให้หน่วยงํานของรัฐสนับสนุนกํารดําเนินงํานของสถําบันหรือร่วมดําเนินกํารกับสถําบัน
สถําบนั สํารสนเทศทรพั ยํากรน้ํา (องคก์ ํารมหําชน) หรอื สสน. เปน็ ผรู้ บั ผดิ ชอบในกํารจดั ทํา “ระบบคลงั ขอ้ มลู น้ําและ ภูมิอํากําศแห่งชําติ” (National Hydro informatics and Climate Data Center : NHC) เป็นศูนย์กลํางในกํารรวบรวมข้อมูล ด้ํานทรัพยํากรน้ําของประเทศ ทั้งข้อมูลพื้นที่ ข้อมูลสถํานกํารณ์น้ําปัจจุบันและกํารคําดกํารณ์ในอนําคต และจัดทํางํานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับกํารบริหํารจัดกํารทรัพยํากรน้ําของประเทศ เพ่ือนํามําใช้ในด้ํานกํารบริหํารจัดกํารน้ํา กํารแจ้งเตือนภัย เพ่ือลด ควํามสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สินของประชําชน ปัจจุบัน สสน. ได้ขยํายกํารเช่ือมโยงข้อมูลจํากหน่วยงํานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น เป็น 42 หน่วยงําน มีข้อมูล 419 รํายกําร ปัจจุบันมีข้อมูล ท้ังข้อมูลติดตํามสภําพอํากําศ กํารติดตํามและคําดกํารณ์สภําพอํากําศ จํากแบบจําลองสภําพอํากําศ (WRF Model) และข้อมูลติดตํามสถํานกํารณน์ ้ํา เช่น ข้อมูลฝนตกในพนื้ ที่ ปริมําณและระดับน้ํา ในเข่ือนเส้นทํางและสภําพน้ําแสดงปริมําณกํารปล่อยน้ําออกสู่ลําน้ําเจ้ําพระยําระดับน้ําในแมน่ ้ําและลําน้ําสํายสําคัญสําหรับ ใช้ติดตําม เฝ้ําระวัง วิเครําะห์ และคําดกํารณ์สถํานกํารณ์น้ํา เพ่ือให้เกิดกํารบริหํารจัดกํารน้ําท้ังในภําวะปกติและภําวะวิกฤต อย่ํางมีประสิทธิภําพ
โครงสร้ํางหน่วยงําน สสน. มวี ิสัยทัศน์ คือ “เป็น คลังข้อมูลและคลังควํามรู้ ท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทย เกดิ กํารบรหิ ํารจดั กํารน้ําอยํา่ งมปี ระสทิ ธภิ ําพ และถํา่ ยทอดขยํายผลกํารใชง้ ํานโดยสรํา้ งและพฒั นําเครอื ขํา่ ย ” และมโี ครงสรํา้ ง องค์กรของ สสน. และบุคลํากร ณ วันที่ 1 กันยํายน 2562 มีบุคลํากรท้ังสิ้น 135 คน แบ่งเป็นผู้บริหําร 9 คน (ผู้อํานวยกําร 1 คน และ รองผู้อํานวยกําร 1 คน) ฝ่ํายวิจัยและพัฒนํา 84 คน และฝ่ํายสนับสนุน 42 คน มีภํารกิจแบ่งออกเป็น 7 ฝ่ํายงําน และ หน่วยงํานตรวจสอบภํายใน
แนวทํางกํารพัฒนําบุคลํากร จํากกํารสัมภําษณ์เชิงลึก สรุปได้ว่ํา สสน. มีแนวทํางกํารพัฒนําบุคลํากร โดยเน้นกําร พัฒนําบุคลํากรจํากภํายในองค์กร เน่ืองจํากเน้ืองําน ภํารกิจอําจมีควํามจําเพําะเจําะจง โดยเร่ิมจํากกํารวิเครําะห์ควํามจําเป็น ในกํารฝึกอบรม ทงั้ ในระดับองค์กร และ ในระดับบุคคล เพื่อส่งเสริมสมรรถนะของบุคลํากรให้สอดรับกับเปํา้ หมํายขององค์กร จํากนนั้ จงึ ทํากํารออกแบบหลกั สตู ร เนอื้ หํากํารฝกึ อบรม รวมถงึ กํารจดั หําวทิ ยํากรทมี่ คี วํามรคู้ วํามสํามํารถมําดําเนนิ กํารฝกึ อบรม และกํารประเมนิ ผลกํารฝกึ อบรม กํารจดั กํารองคค์ วํามรเู้ พอื่ ใหส้ ํามํารถถํา่ ยทอดองคค์ วํามรภู้ ํายในองคก์ รไดอ้ ยํา่ งมปี ระสทิ ธภิ ําพ สําหรับประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลํากร สํามํารถสรุปไดด้ ังนี้
1. จําเปน็ ตอ้ งมกี ํารพฒั นําบคุ ลํากรจํากภํายในองคก์ ร เนอื่ งจํากบคุ ลํากรดํา้ นสํารสนเทศทจี่ บกํารศกึ ษําใหมแ่ มว้ ํา่ จะมี ทกั ษะดํา้ นขอ้ มลู สํารสนเทศ แตเ่ นอ้ื งํานอําจจะตอ้ งผสมผสํานควํามรคู้ วํามเขํา้ ใจดํา้ นอนื่ ๆ เชน่ ดํา้ นทรพั ยํากรน้ํา ดํา้ นภมู อิ ํากําศ ซึ่งโดยทั่วไปบุคลํากรมีควํามเชี่ยวชําญเฉพําะ เช่น บุคลํากรทเ่ี ช่ียวชําญด้ํานน้ํา อําจจะไม่มีควํามเชี่ยวชําญด้ํานข้อมูลสํารสนเทศ เปน็ ตน้ จงึ จําเปน็ ทจี่ ะตอ้ งมกี ํารพฒั นําศกั ยภําพบคุ ลํากรทตี่ อ้ งกํารขน้ึ เองในองคก์ ร ซงึ่ กม็ คี วํามเสยี่ งทบี่ คุ ลํากรทไี่ ดร้ บั กํารพฒั นํา ศักยภําพจะมีกํารย้ํายงําน
2. ค่ําตอบแทนของบุคลํากรต้องมีควํามเหมําะสม กับภํารกิจท่ีต้องใช้ทักษะด้ํานข้อมูล ดํา้ นกํารคิดวิเครําะห์ เพื่อดึง บุคลํากรที่มีควํามรู้ควํามสํามํารถด้ํานเทคโนโลยีสํารสนเทศ data scientist ท่ีมีควํามรูค้ วํามสํามํารถให้อยใู่ นหน่วยงํานได้
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-47


   187   188   189   190   191