Page 188 - NEIC_FINAL REPORT
P. 188

 2-46
จ ํา ก ต ํา ร ํา ง เ ป ร ยี บ เ ท ยี บ จ ะ เ ห น็ ไ ด ว้ ํา่ ณ ป จั จ บุ นั จ  ํา น ว น บ คุ ล ํา ก ร ข อ ง ศ นู ย เ์ ท ค โ น โ ล ย สี ํา ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก ํา ร ส อื ่ ส ํา ร ส น พ . ม เี พ ยี ง 15 คน เทียบกับบุคลํากรของ EIA ที่ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 325 คน และ EIA มีงบประมําณสําหรับกํารดําเนินงํานสูงถึง 125 ล้ําน เหรียญสหรัฐฯต่อปี ดังนั้นกํารพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ จําเป็นต้องพิจํารณําภํารกิจหน้ําที่ที่ชัดเจน เพื่อทํากําร กําหนดโครงสร้ํางหน่วยงําน และจํานวนบุคลํากรท่ีเหมําะสม กํารจัดต้ังศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติให้เทียบเท่ํากับ EIA จําเป็นต้องใช้ทรัพยํากรอย่ํางมหําศําล ทั้งในด้ํานงบประมําณและทรัพยํากรบุคคล
4) รูปแบบโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
ทปี่ รกึ ษําไดท้ ํากํารคดั เลอื กหนว่ ยงํานทมี่ คี วํามใกลเ้ คยี งกบั ภํารกจิ ของศนู ยส์ ํารสนเทศพลงั งํานแหง่ ชําตใิ นกํารบรหิ ําร จัดกํารข้อมูลระดับชําติ คือ สถําบันสํารสนเทศทรัพยํากรน้ํา หรือ สสน. ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมําจํากหน่วยงํานวิจัยภํายใต้สํานักงําน พ ั ฒ น ํา ว ิ ท ย ํา ศ ํา ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ห ่ ง ช ํา ต ิ แ ล ะ ใ น ป ั จ จ ุ บ ั น ไ ด ้ พ ั ฒ น ํา ข ึ น้ ม ํา เ ป ็ น ร ู ป แ บ บ อ ง ค ์ ก ํา ร ม ห ํา ช น ซ ง่ ึ ไ ด ้ ม ี ก ํา ร พ ั ฒ น ํา ม ํา เ ป ็ น ลําดับ ดังน้ี
เหตกุ ํารณว์ กิ ฤตน้ําทว่ มใหญใ่ นปี พ.ศ. 2538 ทําใหพ้ บวํา่ ขอ้ มลู น้ําของประเทศไทยขําดกํารบรู ณํากําร พระบําทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหําภมู พิ ลอดลุ ยเดชฯ จงึ ไดม้ พี ระรําชดํา รใิ ห้ Massachusetts Institute of Technology (MIT) รว่ มกบั สํา นกั งําน คณะกรรมกํารพิเศษเพื่อประสํานงํานโครงกํารอันเนื่องมําจํากพระรําชดําริ (สํานักงําน กปร.) สํานักงํานกองทุนสนับสนุน กํารวจิ ยั (สกว.) และสํา นกั งํานพฒั นําวทิ ยําศําสตรแ์ ละเทคโนโลยแี หง่ ชําติ (สวทช.) วํางแผนพฒั นําระบบขอ้ มลู เพอื่ บรหิ ํารจดั กํารนํา้ ของประเทศไทยเกิดเป็น “โครงกํารระบบเครือข่ํายเพื่อกํารจัดกํารทรัพยํากรน้ําแห่งประเทศไทย” และมอบหมํายให้สถําบัน สํารสนเทศทรัพยํากรน้ําและกํารเกษตร หรือ สสนก. ซึ่งในขณะนั้นเป็นเพียงหน่วยงํานวิจัยภํายใต้สํานักงํานพัฒนําวิทยําศําสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชําติ รับผิดชอบดําเนินกํารพัฒนําระบบโดยเริ่มพัฒนําระบบสํารสนเทศเชื่อมต่อและเก็บรวบรวมข้อมูล ทรัพยํากรน้ํา เริ่มจํากพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้ําพระยํา จํากหน่วยงํานที่เกี่ยวข้อง 5 หน่วยงําน ได้แก่ กรมชลประทําน กรมอุตุนิยมวิทยํา กํารไฟฟ้ําฝ่ํายผลิตแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหํานคร และสํานักงํานคณะกรรมกํารทรัพยํากรน้ําแห่งชําติ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2545 และไดใ้ ชข้ อ้ มลู ประกอบกํารตดั สนิ ใจพฒั นําและบรหิ ํารจดั กํารนํา้ นบั เปน็ จดุ เรม่ิ ตน้ ทสี่ ํา คญั ในกํารพฒั นําและนํา เทคโนโลยี สํารสนเทศมําใช้ในกํารบริหํารจัดกํารน้ําของประเทศไทย
ต่อมํา ในปี 2551 พระบําทสมเด็จพระปรมินทรมหําภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณําโปรดเกล้ําฯ ให้ตรํา พระรําชกฤษฎีกําจัดตั้ง สถําบันสํารสนเทศทรัพยํากรน้ําและกํารเกษตร (องค์กํารมหําชน) พ.ศ.2551 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. วิจัยและพัฒนําวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยี รวมท้ังรวบรวมและวิเครําะห์ข้อมูลในด้ํานกํารจัดกํารสํารสนเทศ ทรัพยํากรน้ําและกํารเกษตร
2. นําเสนอผลกํารวิจัยและพัฒนําเพอื่ ให้องค์กรต่ําง ๆ นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกํารเพ่ิมประสิทธิภําพกํารบริหําร จัดกํารทรัพยํากรน้ําและกํารเกษตร
3. ส่งเสริมควํามร่วมมือทั้งในประเทศและต่ํางประเทศในกํารวิจัยและพัฒนําวิทยําศําสตร์และเทคโนโลยีในด้ําน กํารจัดกํารสํารสนเทศทรัพยํากรน้ําและกํารเกษตร
4. บรกิ ํารถํา่ ยทอดเทคโนโลยที เ่ีปน็ ผลจํากกํารวจิ ยั และพฒั นําของสถําบนั ฯใหแ้ กป่ ระชําชนและชมุ ชนนําไปใชป้ ระโยชน์ ได้โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล
ต่อมําในปี 2562 ได้มีกํารปรับปรุงพระรําชกฤษฎีกํา จัดตั้งสถําบันสํารสนเทศทรัพยํากรน้ําและกํารเกษตร (องค์กําร มหําชน)พ.ศ.2551โดยเปลยี่ นชอื่ จํากสถําบนั สํารสนเทศทรพั ยํากรน้ําและกํารเกษตร(องคก์ ํารมหําชน)เปน็ สถําบนั สํารสนเทศ ทรัพยํากรน้ํา (องค์กํารมหําชน) และปรับปรุงวัตถุประสงค์ หน้ําท่ี และอํานําจเพ่ือให้กํารบริหํารงํานและกํารปฏิบัติภํารกิจของ สถําบนั สํารสนเทศทรพั ยํากรน้ํา(องคก์ ํารมหําชน)สอดคลอ้ งกบั กํารพฒั นําระบบกํารบรหิ ํารจดั กํารน้ําของประเทศโดยใหส้ ถําบนั มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   186   187   188   189   190