Page 178 - NEIC_FINAL REPORT
P. 178

(NationalEnergyInformationCenter:NEIC)”โดยมวี ตั ถปุ ระสงคเ์พอื่ ใหเ้กดิ กํารปฏริ ปู ระบบโครงสรํา้ งหนว่ ยงํานบรหิ ํารจดั กํารขอ้ มลู ด้ํานพลังงําน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ (National Energy Information Center : NEIC) เพื่อทําหน้ําที่ เปน็ หนว่ ยงํานกลํางในกํารจดั เกบ็ รวบรวม วเิ ครําะห์ คําดกํารณ์ บรู ณํากํารขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานอยํา่ งเปน็ ระบบ และเผยแพรข่ อ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานทถี่ กู ตอ้ ง นํา่ เชอื่ ถอื มมี ําตรฐํานระดบั สํากล สํามํารถเขํา้ ถงึ ขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานไดโ้ ดยสะดวก รวดเรว็ และเทํา่ เทยี มกนั ซงึ่ เปน็ กลไกทสี่ ํา คญั ของภําครฐั ในกํารสอื่ สํารขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานทถี่ กู ตอ้ งและทนั ตอ่ สถํานกํารณใ์ หแ้ กป่ ระชําชนและทกุ ภําคสว่ น และสํามํารถเช่ือมโยงข้อมูลด้ํานพลังงํานจํากหลํายหน่วยงํานที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยรวม อนั เปน็ ประโยชนต์ อ่ กํารกํา หนดนโยบํายและวํางแผนเตรยี มควํามพรอ้ มดํา้ นพลงั งํานในอนําคตของภําครฐั ซงึ่ กํารพฒั นํา ศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ําว จําเป็นต้องมีกํารออกแบบรูปแบบองค์กร และแนวทํางกําร พัฒนําบุคคลํากรท่ีเหมําะสม ตํามที่จะกล่ําวในส่วนถัดไป
2.1.4.1 งานศึกษาทบทวนและสารวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากรและรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เก่ียวข้องในการพัฒนา ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ทํางที่ปรึกษําได้กําหนดกรอบกํารศึกษําทบทวน รวบรวม และสํารวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกํารพัฒนําบุคลํากร และรูปแบบโครงสร้ํางองค์กรในกํารพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ โดยเริ่มต้นจํากกํารศึกษําหน่วยงํานที่รับผิดชอบใน ปจั จบุ นั ภํายใน สนพ. (ศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ํารสนเทศและกํารสอ่ื สําร สนพ.) รวมทงั้ ผลกํารศกึ ษําทที่ ํางคณะกรรมกํารปฏริ ปู พลงั งําน ไดเ้ คยทํา กํารศกึ ษําไว้ ทงั้ ในสว่ นของรปู แบบโครงสรํา้ งองคก์ ร และแผนกํารพฒั นําบคุ ลํากร นอกจํากนที้ ํางทปี่ รกึ ษําไดด้ ํา เนนิ กําร คดั เลอื กหนว่ ยงํานอน่ื ๆ ทม่ี ลี กั ษณะกํารทํา งําน หนํา้ ท่ี ควํามรบั ผดิ ชอบใกลเ้ คยี งกบั กํารพฒั นําศนู ยส์ ํารสนเทศพลงั งํานแหง่ ชําติ โดยมีรํายละเอียดผลกํารศึกษําดังต่อไปนี้
1) รูปแบบโครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ.
ในปจั จบุ นั กลํา่ วไดว้ ํา่ ภํารกจิ เกยี่ วกบั กํารจดั กํารขอ้ มลู กํารวเิ ครําะห์ และกํารพยํากรณข์ อ้ มลู สถติ แิ ละสํารสนเทศ ด้ํานพลังงําน อยู่ในควํามรับผิดชอบของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ. ซงึ่ มีรูปแบบองค์กรคือ หน่วยรําชกําร โดยมีโครงสร้ํางกํารแบ่งงํานภํายในและหน้ําที่ควํามรับผิดชอบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสํายงําน ดังต่อไปนี้ คือ
1. กลุ่มพัฒนําสํารสนเทศพลังงําน
2. กลุ่มวิเครําะห์และประมําณกํารเศรษฐกิจพลังงําน
3. กลุ่มพัฒนําระบบคอมพิวเตอร์
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื น
รูปท่ี 2.1-23 รูปแบบโครงสร้ํางองค์กร ศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ.
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
                 2-36
รูปที่ 2.1-23 รปู แบบโครงสร้างองค์กร ศูนยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ในส่วนของการพิจารณากระบวนการทํางานทางที่ปรึกษาได้ดําเนินการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่อื ใช้ ่่
ในการพฒนาสถาปตยกรรมองคกร(EnterpriseArchitecture)ทเกยวของกบดานธรกจ(Business)จะตอง


   176   177   178   179   180