Page 179 - NEIC_FINAL REPORT
P. 179

ในส่วนของกํารพิจํารณํากระบวนกํารทํางําน ทํางที่ปรึกษําได้ดําเนินกํารสํารวจและวิเครําะหข์ ้อมูลเพื่อใช้ ในกํารพัฒนํา สถําปตั ยกรรมองคก์ ร (Enterprise Architecture) ทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั ดํา้ นธรุ กจิ (Business) จะตอ้ งดําเนนิ กํารพจิ ํารณํากระบวนกําร ทํางําน (Business Process) ในปัจจุบันของศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ. ทํางที่ปรึกษําได้ใช้เคร่ืองมือ กํารวิเครําะห์ห่วงโซ่คุณค่ํา (Value Chain Analysis) มํากําหนดกระบวนกํารหลัก (Core Process) และกระบวนกํารสนับสนุน (Supporting Process) โดยพจิ ํารณําจํากภําระหนํา้ ทข่ี องศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ํารสนเทศและกํารสอื่ สําร สนพ. โดยมผี ลกํารศกึ ษําดงั น้ี
กระบวนกํารหลกั (Core Process) จะพบวํา่ งํานจดั หํารวบรวมขอ้ มลู พลงั งํานเปน็ จดุ เรมิ่ ตน้ ทสี่ ํา คญั ในกํารดํา เนนิ งํานของ ศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสํารสนพ.โดยปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญท่ ่ีได้รับจํากกํารจัดหํารวบรวมจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิ ขอ้ มลู เชงิ สถติ ิ รปู แบบหรอื ลกั ษณะของขอ้ มลู จะถกู กําหนดมําจํากหนว่ ยงํานตํา่ ง ๆ ทงั้ ภํายในและภํายนอกกระทรวงพลงั งําน ทมี่ ี ควํามร่วมมือในกํารรับส่งข้อมูล ส่งผลให้ทํางศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ. ได้รับข้อมูลที่ไม่ทันสมัย ไม่ตรง ตํามควํามตอ้ งกํารทจี่ ะนํามําใชไ้ ดท้ นั ที ไมส่ อดคลอ้ งเปน็ มําตรฐํานเดยี วกนั ขําดเอกภําพกํารบรหิ ํารจดั กํารขอ้ มลู ใหเ้ กดิ ประสทิ ธภิ ําพ สูงสุด ส่วนงํานวิเครําะห์ ประมวลผลและพัฒนําแบบจําลอง เน่ืองจํากข้อมูลที่ได้รับจํากงํานจัดหํารวบรวมข้อมูลมําเบ้ืองต้น ไมม่ คี วํามพรอ้ มทจ่ี ะนํามําใชใ้ นกํารวเิ ครําะหเ์ ชงิ ลกึ ได้ จงึ นํามําใชไ้ ดแ้ คเ่ พยี งกํารวเิ ครําะหแ์ ละประมวลผลในรปู แบบ Descriptive Analytics คือกํารแสดงผลในรูปแบบท่ีง่ํายในกํารนําเสนอ เช่น กรําฟหรือตํารําง เป็นต้น แต่ไม่มีควํามพร้อมทจ่ี ะนําไปวิเครําะห์ แบบ Predictive Analytics หรือ Prescriptive Analytics ในช่วงเวลําที่มีควํามต้องกํารทันท่วงทีหรือเกิดสถํานกํารณฉ์ ุกเฉิน รวมท้ังส่งผลต่องํานพัฒนําระบบแลกเปลยี่ นเช่ือมโยงและบูรณํากํารข้อมูลอีกด้วย
กระบวนกํารสนับสนุน (Supporting Process) ส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนงํานที่สนับสนุนให้กระบวนงําน หลักทํางํานได้อย่ํางต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันถือว่ําทํางบุคลํากรภํายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสํารสนเทศและกํารสื่อสําร สนพ. สํามํารถบริหํารจัดกํารงํานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ํางดีและเป็นไปตํามมําตรฐํานท่ีทํางภําครัฐกําหนดได้ แต่อําจจะได้ รับงบประมําณท่ีจํากัดและไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้กํารพัฒนํางํานในหลํายส่วนอําจจะไม่ตรงตํามแผนงํานที่วํางไว้ เช่น กํารจัดหําอุปกรณ์ กํารพัฒนําเคร่ืองมือ (Tools) ท่ีจะใช้ในกํารบริหํารงํานเทคโนโลยีสํารสนเทศได้เพียงบํางส่วน กํารพัฒนํา บุคลํากร ฝึกอบรมด้ํานเทคโนโลยีสํารสนเทศให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องสํามํารถเรียนรู้ในกํารเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่ํางรวดเร็วยังไม่ สํามํารถดําเนินกํารได้อย่ํางเป็นรูปธรรม เป็นต้น
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-37

   177   178   179   180   181