Page 180 - NEIC_FINAL REPORT
P. 180

โดยแต่ละกลุ่มงําน มีหน้ําที่ ควํามรับผิดชอบ และ จํานวนบุคลํากร สรุปได้ตํามตํารําง ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มพัฒนําสํารสนเทศพลังงําน ภําระหน้ําที่
ตําแหน่ง
      1. จัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลพลังงํานเชิงปริมําณ ทั้งในภําพ รวมและรํายสําขําในด้ํานกํารผลิตกํารใช้ กํารนําเข้ํา กํารส่งออก มูลค่ํา พลังงําน ค่ําภําคหลวง ปริมําณสํารองพลังงําน และข้อมูลด้ํานกํารลดก๊ําซ เรือนกระจก ฯลฯ
2. จัดทํากํารสํารวจกํารใช้พลังงําน และ จัดทําบัญชีก๊ําซเรือนกระจกจําก ภําคพลังงํานของประเทศ
3. จัดทําตํารํางวิเครําะห์พลังงํานของไทยและของโลก
4. จดั ทํา รํายงํานสถํานกํารณพ์ ลงั งํานของไทย เปน็ รํายเดอื น รํายไตรมําสและ
รํายปี และรํายงํานสรุปสําหรับผู้บริหําร ฯลฯ
5. จดั ทํา ขอ้ มลู ดชั นชี วี้ ดั ดํา้ นพลงั งําน เศรษฐกจิ และสงิ่ แวดลอ้ มของประเทศ
6. จัดทําและพัฒนําระบบสํารสนเทศ MIS (Management information
System) เพอื่ นํา เสนอขอ้ มลู สํารสนเทศดํา้ นพลงั งําน และผลกํารวเิ ครําะห์
ให้กับผู้บริหําร และผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปประยุกต์ใช้
7. เผยแพร่ข้อมูลพลังงําน และข้อมูลด้ํานสิ่งแวดล้อมผ่ํานสื่อต่ําง ๆ อําทิ
Internet Intranet DOC ของ สนพ. MOC ของกระทรวงฯ วํารสํารนโยบําย พลังงําน ระบบฐํานข้อมูล สนพ. รํายงํานด้ํานกํารเปลี่ยนแปลงสภําพ ภูมิอํากําศแห่งชําติ รํายงํานด้ํานเศรษฐกิจพลังงําน และอื่น ๆ
8. เปน็ ศนู ยป์ ระสํานขอ้ มลู พลงั งําน (Focal Point) ภํายใตก้ รอบควํามรว่ มมอื พหุภําคี ได้แก่ กลุ่มประเทศ อําเซียน APEC Joint Organizations Data Initiative (JODI) และ IEA
9. เป็นศูนย์ประสํานข้อมูลกลํางด้ํานพลังงํานของประเทศ 10.ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมําย
    1. นักวิเครําะห์นโยบํายและแผน
1.1 ระดับชํานําญกํารพิเศษ 1 ตําแหน่ง 1.2 ระดับชํานําญกําร/ปฏิบัติกําร 1
ตําแหน่ง
  2-38
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   178   179   180   181   182