Page 176 - NEIC_FINAL REPORT
P. 176

 2-34
3. ข้อมูลบํางอย่ํางที่ต้องกํารและร้องขอควํามร่วมมือไปยังหน่วยงํานภํายนอกอื่น ๆ ยังไม่ได้รับควํามร่วมมือเท่ําที่ควร เนื่องจํากไม่ได้มีกฎหมํายบังคับ (Identification)
4. ยังมีรํายละเอียดข้อมูลและชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้เก็บเข้ําในระบบของ สนพ. เนื่องจํากระบบภํายในยังไม่ได้พัฒนํา เพื่อรองรับข้อมูลเพมิ่ เติม (identification)
5. กํารทํา งํานยงั ขนึ้ อยกู่ บั บคุ คลทํา งํานหลกั ดงั นนั้ ไมม่ วี ธิ หี รอื กระบวนกํารทชี่ ดั เจนในกํารถํา่ ยทอดหรอื ทํา งํานทดแทนกนั อย่ํางเป็นระบบ (process)
6. ขอ้ มลู ทไี่ ดม้ ํามคี วํามลํา่ ชํา้ และเวลําทไ่ี ดข้ อ้ มลู นนั้ ไมพ่ รอ้ มกนั บํางครงั้ จงึ ตอ้ งประมําณกํารขอ้ มลู เพอ่ื นํา ไปใชก้ อ่ น (process)
7. ข้อมูลยังต้องใช้กําร key-in ในกํารนําเข้ําข้อมูลเข้ําเป็นส่วนมําก (process) ขําดกระบวนกํารติดตํามในบํางโครงกําร เช่น โครงกํารสําธิตต่ําง ๆ ที่ใช้เงินจํากกองทุนเพื่อส่งเสริมกํารอนุรักษ์พลังงําน หรือ ข้อมูลด้ํานกํารวิจัย พลังงํานทดแทน เช่น กํารส่งเสริม B10 ไม่มีระบบติดตํามควํามก้ําวหน้ํางํานวิจัย (process)
8. ไมม่ กี ํารตงั้ ชอื่ ไฟลใ์ หเ้ ปน็ มําตรฐํานเดยี วกนั ทํา ใหย้ ํากและสบั สนในกํารจดั เกบ็ หรอื จดั เกบ็ ในสอื่ หลําย ๆ รปู แบบ เชน่ ฐํานข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ CD เป็นต้น (Identification and standard)
9. ขําดกํารบูรณํากํารข้อมูลในแต่ละส่วนงําน ซึ่งต้องอําศัย data structure ที่เป็นมําตรฐําน และต้องมีกระบวนกําร นําเข้ําข้อมูลท่ีชัดเจน (process and standard)
10.ขอ้ มลู ทยี่ งั ไมไ่ ดจ้ ํากแหลง่ ขอ้ มลู ซงึ่ ในหลําย ๆ ครงั้ จะใชก้ ํารประมําณกําร หรอื ใชข้ อ้ มลู ยอ้ นหลงั ลํา่ สดุ เชน่ รําคําไฟฟํา้ ซึ่งยังไม่มีระบบหรือมําตรฐํานในกํารรองรับให้ชัดเจนในกํารระบุข้อมูลประมําณกํารหรือข้อมูลจริง (process and standard)
11.กํารนําเข้ําข้อมูลควรมีกํารสร้ํางมําตรฐํานและกํารควบคุม version และมีกํารตรวจสอบเมื่อมีกํารแก้ไขข้อมูล ย้อนหลัง (standard)
12.ถ้ําไฟล์ข้อมูล เช่น ในรูปแบบ Excel ที่ส่งข้อมูลส่งมําจํากภํายนอกมีกํารเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จะส่งผลให้ กํารนําเข้ําข้อมูลมีปัญหําเน่ืองจํากโครงสร้ํางเก่ําไม่รองรับส่งผลให้ต้องมีกํารupdateระบบอยเู่สมอเนื่องจํากไฟล์inputs มีกํารเปล่ียนแปลงตลอด (standard)
13.ข้อมูลบําง field ไม่มีควํามสอดคล้องกัน ทําให้ต้องมีกําร map กับชื่อภํายในของ สนพ. (standard)
14. ขอ้ มลู บํางสว่ น เชน่ ขอ้ มลู จงั หวดั ทนี่ ํา เขํา้ ไฟฟํา้ จํากตํา่ งประเทศ ยงั ตอ้ งใชบ้ คุ ลํากร สนพ. ในกํารหําขอ้ มลู เอง ซงึ่ จรงิ ๆ แล้วข้อมูลควรจะได้จํากแหล่งต้นทําง เช่น กฟผ. (standard)
15.ขอ้ มลู ชนดิ เดยี วกนั ทไี่ ดจ้ ํากแตล่ ะแหลง่ เชน่ รหสั จงั หวดั ทไี่ ดจ้ ําก กฟน. และ กฟภ. มกี ํารใชร้ หสั ไมเ่ หมอื นกนั ประเภท ไม่ตรงกัน หรือกํารรํายงํานกํารใช้ไฟฟ้ําฟรีมีกํารรํายงํานเฉพําะจําก กฟภ. ส่วน กฟน. ไม่มีกํารรํายงําน (standard)
16.กํารเก็บข้อมูลภํายใน ยังไม่มีควํามสม่ําเสมอ มีหลําย ๆ ส่วนท่ีไม่ได้รับกํารปรับปรุงให้ทันสมัย (standard)
17.กํารเก็บข้อมูลบํางส่วนไม่สํามํารถทําได้ เนื่องจํากข้อจํากัดทํางด้ํานงบประมําณและเทคโนโลยี เช่น กํารใช้พลังงําน จํากชีวมวลใน boiler รวมถึงกํารใช้ชีวมวลในกรณีอื่น ๆ ทําให้ผลกํารประหยัด ที่ดําเนินกํารจะไม่สํามํารถเก็บข้อมูลได้ (อื่น ๆ)
2.1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างองค์กร
กํารปรับเปลี่ยนภําครัฐเป็นรัฐบําลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศําสตร์สําคัญของรัฐบําล เพื่อเพิ่มศักยภําพทํางกํารแข่งขัน และเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบํายท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมได้นํามํากําหนดเป็นหนึ่งใน 6 ยุทธศําสตร์ของกํารขับเคลื่อนแผนพัฒนําดจิ ิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ระยะ 20 ปี ซึ่งได้รับควํามเห็นชอบจํากคณะรัฐมนตรี ในกํารประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษํายน 2559 ภํายใต้วิสัยทัศน์กํารพัฒนําประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทย ที่สํามํารถสร้ํางสรรค์และใช้ประโยชน์จํากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่ํางเต็มศักยภําพในกํารพัฒนําโครงสร้ํางพ้ืนฐําน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยํากรอื่นใด เพ่ือขับเคล่ือนกํารพัฒนําเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ควํามมนั่ คง มง่ั คั่ง และยัง่ ยืน
ในปัจจุบันเมื่อพิจํารณําถึงโครงสร้ํางบุคลํากรภําครัฐ พบว่ํา ผู้ปฏิบัติงํานด้ํานเทคโนโลยีดิจิทัลในฝ่ํายข้ํารําชกํารพลเรือน (ตําแหน่งนักวิชํากํารคอมพิวเตอร์ และตําแหน่งเจ้ําหน้ําท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีจํานวนน้อยมํากมีเพียง 2,334 ตําแหน่ง หรือ รอ้ ยละ 0.58 ของจํานวนตําแหนง่ ขํา้ รําชกํารพลเรอื นสํามญั ทงั้ หมด และเมอื่ พจิ ํารณํากํารกระจํายตวั ของบคุ ลํากรในระดบั องคก์ ร
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   174   175   176   177   178