Page 177 - NEIC_FINAL REPORT
P. 177

พบว่ํา ส่วนรําชกําร (กรม) หน่ึงๆ จะมผี ู้ปฏิบัติงํานด้ํานเทคโนโลยีดิจิทัล ประมําณ 1-15 คน และเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงํานสนับสนุน ภํารกิจหลักของส่วนรําชกํารเท่ําน้ัน อีกท้ังเมื่อพิจํารณําศักยภําพและขีดควํามสํามํารถของผู้ปฏิบัติงํานกลุ่มน้ี พบว่ํายังขําด องคค์ วํามรเู้ กยี่ วกบั แนวโนม้ ดํา้ นเทคโนโลยี และขําดทกั ษะในกํารเลอื กใชเ้ ทคโนโลยที เี่ หมําะสมเพอ่ื สนบั สนนุ กํารนําเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั มําปรับเปลี่ยนกระบวนกํารทํางํานและกํารให้บริกํารประชําชน
เพอื่ ใหเ้ กดิ กํารขบั เคลอ่ื น ดจิ ทิ ลั ไทยแลนด์ คณะรฐั มนตรี ไดเ้ หน็ ชอบแผนพฒั นําดจิ ทิ ลั เพอื่ เศรษฐกจิ และสงั คม ไดก้ ํา หนด ยุทธศําสตร์กํารพัฒนําไว้ 6 ด้ําน ได้แก่
• ยุทธศําสตร์ท่ี 1 พัฒนําโครงสร้ํางพื้นฐํานดิจิทัลประสิทธิภําพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
• ยุทธศําสตร์ท่ี 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
• ยุทธศําสตร์ที่ 3 สร้ํางสังคมคุณภําพที่ทั่วถึงเท่ําเทียม ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
• ยุทธศําสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภําครัฐสู่กํารเป็นรัฐบําลดิจิทัล
• ยุทธศําสตร์ที่ 5 พัฒนํากําลังคนให้พร้อมเข้ําสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ
• ยุทธศําสตร์ที่ 6 สร้ํางควํามเชื่อม่ันในกํารใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
แผนพฒั นําดจิ ทิ ลั เพอ่ื เศรษฐกจิ และสงั คม ไดก้ ลํา่ วถงึ กํารดํา เนนิ งํานทง้ั ในสว่ นของกํารปรบั เปลย่ี นองคก์ รของรฐั และ กํารพัฒนํา “กําลังคน” ให้มีควํามพร้อมไว้ใน 2 ยุทธศําสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ดังนี้
ด้ํานกํารพัฒนําองค์กร
ยุทธศําสตร์ที่ 4 กํารปรับเปล่ียนภําครัฐเป็นรัฐบําลดิจิทัล กําหนดแผนงํานหลักไว้ 4 เรื่อง ได้แก่
1) จดั ใหม้ กี ํารบรกิ ํารอจั ฉรยิ ะ(SmartService)ทข่ี บั เคลอ่ื นโดยควํามตอ้ งกํารของประชําชนหรอื ผใู้ชบ้ รกิ ําร(citizen
driven)
2) ปรับเปลี่ยนกํารทํางํานภําครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภําพและธรรมําภิบําล
3) สนบั สนนุ ใหม้ กี ํารเปดิ เผยขอ้ มลู ทเ่ี ปน็ ประโยชน์ (Open data) และใหป้ ระชําชนมสี ว่ นรว่ มกบั กระบวนกํารทํา งําน
ของรัฐ เพ่ือนําไปสู่กํารเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
4) พัฒนําแพลตฟอร์มบริกํารพ้ืนฐํานภําครัฐ เพ่ือรองรับกํารพัฒนํา Application หรือกํารบริกํารรูปแบบใหม่ที่เป็น
บริกํารพื้นฐํานของทุกหน่วยงํานภําครัฐ
ด้ํานกํารพัฒนําบุคลํากร
ยทุ ธศําสตรท์ ่ี 5 กํารพฒั นํากํา ลงั คนใหพ้ รอ้ มเขํา้ สยู่ คุ เศรษฐกจิ และสงั คมดจิ ทิ ลั กํา หนดแผนงํานทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั กํารพฒั นํา
รัฐบําลดิจิทัลในส่วนที่เก่ียวข้องกับกํารพัฒนํากําลังคน 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กํารพัฒนําทักษะด้ํานดิจิทัลให้แก่บุคลํากรในตลําดแรงงํานรวมถึงบุคลํากรภําครัฐ ให้มีควํามสํามํารถ สร้ํางสรรค์
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่ํางชําญฉลําดในกํารประกอบอําชีพ ซ่ึงจะนําไปสู่กํารสร้ํางคุณค่ําสินค้ําและบริกํารได้เท่ําทัน ควํามต้องกํารของผู้รับประโยชน์
2) กํารพัฒนําทักษะควํามเชี่ยวชําญเฉพําะด้ํานที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนําคตให้กับบุคลํากรในสํายวิชําชีพด้ําน เทคโนโลยีดิจิทัล
3) กํารพัฒนําผู้บริหํารระดับสูงของรัฐ ให้มีควํามเข้ําใจและสํามํารถวํางแผนยุทธศําสตร์ กํารนําเทคโนโลยีดิจิทัล ไปพัฒนําภํารกิจขององค์กรที่สอดคล้องกับสถําปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงําน ตลอดจนสํามํารถสร้ํางคุณค่ําจํากข้อมูลของ องค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ํางหน่วยงํานของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสําธํารณะ
ยทุ ธศําสตรก์ ํารปรบั เปลยี่ นภําครฐั เปน็ รฐั บําลดจิ ทิ ลั และแผนกํารพฒั นําองคก์ รและบคุ คลํากรเพอ่ื กํารปรบั เปลยี่ นเปน็ รฐั บําลดจิ ทิ ลั ดงั กลํา่ วขํา้ งตน้ สอดรบั และชว่ ยสนบั สนนุ แนวควํามคดิ ของทปี่ ระชมุ สภําขบั เคลอ่ื นกํารปฏริ ปู ประเทศทไี่ ดม้ มี ติ ตงั้ คณะกรรมําธิกํารขับเคล่ือนกํารปฏิรูปด้ํานพลังงํานขึ้น เพ่ือดําเนินกําร เรื่อง “กํารพัฒนําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ
   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-35


   175   176   177   178   179