Page 175 - NEIC_FINAL REPORT
P. 175

• ข้อมูลศักยภําพและพลังงํานทํางเลือกจําก พพ.
• ข้อมูล peak ที่มีรํายละเอียดของทั้งประเทศและรํายภําค
• ข้อมูลแผนกําลังผลิตไฟฟ้ําจําก กฟผ.
• ข้อมูล transmission loss ที่เกิดข้ึนจํากกํารส่งไฟฟ้ําจําก กฟผ. ไปที่ กฟน. หรือ กฟภ.
• โดยอย่ํางน้อยข้อมูลที่ สนพ. ได้รับควรได้ไม่น้อยกว่ํา กกพ.
- ข้อมูลต้องกํารควํามทันสมัยมํากข้ึน หรือได้รับในควํามถ่ีที่เร็วข้ึน เช่น ข้อมูลจําก กฟผ. เช่น เล่ม FT จะได้รํายไตรมําส ทําให้กํารวิเครําะห์หรือกํารออกนโยบํายไม่มีประสิทธิภําพเท่ําท่ีควร
- กํารแชรข์ อ้ มลู มกี ํารแชรก์ นั ระหวํา่ งกลมุ่ แตย่ งั ไมม่ กี ํารแชรก์ นั ระหวํา่ งกองมํากนกั เชน่ ยงั ไมท่ รําบแนช่ ดั วํา่ ศท. เก็บข้อมูลอะไรบ้ํางท่ีมีผลต่อกํารวิเครําะห์นโยบํายไฟฟ้ํา
- ต้องกํารข้อมูลอื่น ๆ มํากขึ้นเพื่อกํารกําหนดและวิเครําะห์นโยบํายให้มีประสิทธิภําพมํากข้ึน เช่น load profile ข้อมูลโครงสร้ํางพื้นฐําน แผนที่ศักยภําพ ท่ีเป็นภําพรวมของประเทศ เป็นต้น
- ข้อมูลประเภทเดียวกันที่ได้รับมีรูปแบบไม่ตรงกันทําให้เสียเวลําในกํารจัดรูปแบบ เช่น ข้อมูลที่ได้รับจําก กฟน. กฟผ. กฟภ. และ กกพ.
- ขอ้ มลู บํางประเภทกํา หนดไมต่ รงกนั เชน่ ขอ้ มลู จงั หวดั ทไี่ ดจ้ ํากกรมกํารปกครองเทยี บกบั ขอ้ มลู รํายจงั หวดั ที่กําหนดโดย กฟภ. หรือ กฟน.
- ข้อมูลที่ได้บํางครั้งไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกัน เช่น ข้อมูลที่ได้จําก กกพ. บํางทีไม่ update เม่ือเทียบกับ ข้อมูลที่ได้จําก 3 กํารไฟฟ้ํา
- ข้อมูลบํางคร้ังขอควํามร่วมมือและไม่ได้รับควํามร่วมมือเท่ําที่ควร หรือต้องใช้ควํามสัมพันธ์ส่วนตัว ในกํารขอขอ้ มลู เชน่ ขอ้ มลู ทขี่ อควํามรว่ มมอื จําก กกพ. หรอื ขอ้ มลู ซอื้ กํารไฟฟํา้ จําก IPP ทตี่ อ้ งดําเนนิ กําร ร้องขอข้อมูลในรูปแบบ Excel เป็นรํายครัง้
- เนื่องจํากข้อมูลมีหลํายแหล่ง ทําให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกันเรื่องเวลํา ควํามถ่ี เป็นต้น
- ข้อมูลที่ได้รับบํางคร้ังไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลกําร COD ของโรงไฟฟ้ํา จึงจําเป็นต้องทํากํารตรวจสอบ และข้อมูลประกอบท่ีใช้ในกํารติดตํามย้อนกลับไปที่ต้นทําง เพ่ือระบุแหล่งข้อมูลท่ีได้ข้อมูลผิดพลําด
ยังไม่สํามํารถทําได้ในปัจจบุ ัน
- ข้อมูลบํางประเภทต้องกํารกํารประมวลผล โดยใช้ระบบ manualในกํารนําข้อมูลลงไฟล์ Excel เช่น
ข้อมูลท่ีเป็นรูปแบบ PDF
- ข้อมูลบํางส่วนที่จัดเก็บมีควํามซ้ําซ้อนกับ ศท.
- กํารวิเครําะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวกับนโยบํายไฟฟ้ํายังต้องใช้ควํามสํามํารถส่วนบุคคล
- ข้อมูลสถํานกํารณ์พลังงํานโลก ที่เคยซื้อข้อมูล Bloomberg แต่ในปัจจุบันไม่ได้จัดซื้อเน่ืองจํากรําคําสูง
- กํารหําแหล่งข้อมูลทําได้ยําก เช่น ข้อมูล IPS ท่ีได้จําก กกพ. ซ่ึง กกพ. ไม่ได้ประกําศไว้บนเว็บไซต์
- ข้อมูลต้นทํางมีกํารเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ทําให้ข้อมูลบํางส่วนที่ใช้งํานขําดหํายไป เช่น ข้อมูลโรงไฟฟ้ํา
โรงไฟฟ้ํา rooftop ซ่ึงปัจจุบันข้อมูลส่วนน้ีไม่ได้รับ
2.1.3 สรุปปัญหาท่ีพบจากการสารวจกระบวนการทางานภายใน สนพ.
โดยภําพรวมปัญหําที่พบในกระบวนกํารทํางํานสํามํารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ กํารระบุแหล่งที่มําของข้อมูล (identification) ข้ันตอนกระบวนกํารกํารทํางําน (process) และมําตรฐํานในกํารทํางําน (standard)
1. ขอ้ มลู ชนดิ เดยี วกนั ไดม้ ําจํากหลํายหลํายแหลง่ ทมี่ ํา บํางครงั้ มคี วํามซํา้ ซอ้ นของขอ้ มลู หรอื ขอ้ มลู มคี ํา่ ไมส่ อดคลอ้ งกนั ข้อมูลบํางคร้ังไม่ตรงกัน เช่น กํารรํายงํานปริมําณกํารใช้ไฟฟ้ําของ กฟผ. รํายเดือน และจํากเล่ม FT (Identification)
2. ขอ้ มลู บํางสว่ นตอ้ งกํารแบบ near real-time หรอื ตอ้ งกํารควํามถที่ ม่ี ํากขนึ้ เชน่ จํา นวนรถ NGV รถจดทะเบยี นสะสม และต่อทะเบียนประจําปี จํานวนสถํานีบริกําร เพ่ือมําวิเครําะห์ demand supply growth (identification)
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-33

   173   174   175   176   177