Page 174 - NEIC_FINAL REPORT
P. 174

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย แผนพลังงานของประเทศไทย
รูปที่ 2.1-21 กระบวนกํารไหลของข้อมูล (data flow) ของงกองนโยบํายไฟฟ้ํา – กํารพิจํารณําร้องเรียน
 รูปท่ี 2.1-21 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของงกองนโยบายไฟฟ้า – การพจิ ารณารอ้ งเรียน รูปที่ 2.1-21 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของงกองนโยบายไฟฟ้า – การพจิ ารณารอ้ งเรียน
รูปท่ี 2.1-22 กระบวนกํารไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบํายไฟฟ้ํา - กํารจัดทํานโยบําย
 รูปท่ี2.1-22กระบวนการไหลของข้อมูล(dataflow)ของกองนโยบายไฟฟา้ -การจัดทํานโยบาย รูปท่ี2.1-22กระบวนการไหลของข้อมูล(dataflow)ของกองนโยบายไฟฟา้ -การจัดทํานโยบาย
ปัญหําท่ีพบ กํารต่อยอดและกํารปรับปรุงพัฒนําสําหรับกองนโยบํายไฟฟ้ํา
- ยังมีข้อมูลบํางส่วนที่สําคัญยังไม่ได้รับครบถ้วนในกํารวิเครําะห์นโยบํายท่ีมีประสิทธิภําพ เช่น
ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาสําหรับกองนโยบายไฟฟ้า ปัญหาที่พบ การต่อยอดและการปรับปรุงพัฒนาสําหรับกองนโยบายไฟฟ้า
• ขอ้ มลู ในเลม่ FT ไมม่ ตี น้ ทนุ เชอ้ื เพลงิ ในกํารผลติ ไฟฟํา้ และไมไ่ ดใ้ หร้ ํายละเอยี ดเรอื่ ง capacity สํายสง่ ไฟฟํา้
- ยังมีข้อมูลบางส่วนที่สําคัญยังไม่ได้รับครบถ้วนในการวิเคราะห์นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น
- ยังมีข้อมูลบางส่วนที่สําคัญยังไม่ได้รับครบถ้วนในการวิเคราะห์นโยบายที่มีประสิทธิภาพ เช่น
• ข้อมูล VSPP ยังไม่ได้รับจําก กฟน. และ กฟภ.
• ข้อมูลในเล่มFTไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลติ ไฟฟ้าและไม่ได้ให้รายละเอียด • ข้อมูลกํารผลิตไฟฟ้ําและข้อมูลโรงไฟฟ้ําท่ีทําสัญญํากับ กฟผ.
• ข้อมูลในเล่มFTไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลติ ไฟฟ้าและไม่ได้ให้รายละเอียด • ข้อมูลเร่ืองจํานวเนรร่ือถงไcฟaฟp้ําacจiําtกyกสรามยขสน่งสไ่งฟทฟํา้างบก
• ข้อมูลทํางสังคมและเศรษฐกิจ
• ข้อมูล IPS จําก กกพ.
เร่ือง capacity สายส่งไฟฟ้า
• ข้อมูลVSPPยังไม่ได้รับจากกฟน.และกฟภ.
• ข้อมูลVSPPยังไม่ได้รับจากกฟน.และกฟภ.
• ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและข้อมูลโรงไฟฟ้าที่ทําสัญญากับกฟผ.
• ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและข้อมูลโรงไฟฟ้าท่ีทําสัญญากับกฟผ.
• ข้อมูลกํารใช้ไฟฟ้ําตรงในนิคมอุตสําหกรรม
• ข้อมูลสถําน•ะกําขรผ้อลมิตูลไเฟรื่อฟง้ําจเําชน่นวนCรOถDไฟหฟรือ้า จPาPกAก(รPมoขwนeสr่งPทuาrงcบhกase Agreement)
 2-32
2.1-46 2.1-46
• ข้อมูลเรื่องจํานวนรถไฟฟ้าจากกรมขนส่งทางบก
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย

   172   173   174   175   176