Page 173 - NEIC_FINAL REPORT
P. 173

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื น
รูปที่ 2.1-20 กระบวนการไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบายไฟฟา้ – การจัดเกบ็ ข้อมลู ปรบั ปรงุ จัดเกบ็
แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
รูปที่ 2.1-20 กระบวนกํารไหลของข้อมูล (data flow) ของกองนโยบํายไฟฟ้ํา – กํารจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง จัดเก็บ
 2.1-45
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-31
 
   171   172   173   174   175