Page 169 - NEIC_FINAL REPORT
P. 169

- ข้อมูลต้องใช้กําร key in จํากเอกสํารหรือนําข้อมูลจํากเว็บไซต์เข้ําสู่ไฟล์ Excel ในปัจจุบันมีกํารทําสูตร เบื้องต้นภํายใน Excel มําช่วยในกํารคํานวณข้อมูล และข้อมูลบํางส่วนสํามํารถคัดลอกเข้ําสู่ไฟล์ Excel และทํากําร transfer เข้ําสู่ฐํานข้อมูลต่อไป
- ขําดกํารวิเครําะห์ที่เช่ือมโยงข้อมูลเชิงรําคํากับเชิงปริมําณ ท่ีมีผลต่อรําคําน้ํามัน โดยปกติเมื่อมีโจทย์ที่ ตอ้ งกํารคํา ตอบจะทํา เปน็ รํายครงั้ ซงึ่ ตอ้ งใชท้ กั ษะสว่ นตวั เปน็ หลกั ในกํารวเิ ครําะห์ โดยจดั ทํา เปน็ scenario โดยปัจจุบันไม่มีซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมสําหรับกํารวิเครําะห์ข้อมูล
- ตอ้ งกํารขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ ทจ่ี ํา เปน็ ตอ่ กํารวเิ ครําะห์ เชน่ ถํา้ รําคําเปลยี่ นแปลงจะเกดิ ผลกระทบอะไรบํา้ ง หรอื กํารวิเครําะห์เชิงลึกกว่ํานั้น เช่น วิเครําะห์ค่ํากํารตลําด ที่เกี่ยวกับรําคําขํายปลีก เป็นต้น
- ต้องกํารข้อมูลและกํารวิเครําะห์ตลอด value chain กํารคิดรําคํา โดยมีผู้รับผิดชอบหลํายคน ซ่ึงยังขําด องค์ควํามรู้องค์รวม
- ขอ้ มลู หลําย ๆ สว่ นทจี่ ํา เปน็ ตอ่ กํารเสนอนโยบํายยงั ไมไ่ ดร้ บั ควํามรว่ มมอื เทํา่ ทคี่ วร เชน่ ปจั จบุ นั ไมไ่ ดข้ อ้ มลู หนํา้ โรงกลน่ั เนอ่ื งจํากขอควํามรว่ มมอื แลว้ ไมไ่ ดร้ บั ควํามรว่ มมอื ขอ้ มลู ทเ่ี กยี่ วกบั ปโิ ตรเคมี หรอื ขอ้ มลู NG ยังพึ่งพําข้อมูลจําก ปตท. ซึ่งยังมีข้อมูลหลํายๆส่วนท่ีต้องกํารเพิ่ม เช่น โครงสร้ําง ค่ําควํามร้อน เป็นต้น โดย ปตท. จะจัดส่งข้อมูลเฉพําะที่มีกฎหมํายควบคุม
- ข้อมูลหลํายๆส่วนไม่มีควํามทันสมัย เช่น ข้อมูลปริมําณจํากกรมธุรกิจกํารค้ํา ข้อมูลผลผลิต มันสําปะหลัง ออ้ ย ปําลม์ จํา เปน็ ตอ้ งไดข้ อ้ มลู ทถ่ี กู ตอ้ ง และทนั เวลํามํากกวํา่ ทขี่ อ้ มลู ทเ่ี ผยแพรใ่ นเวบ็ ไซต์ ซงึ่ ควํามทนั สมยั ของข้อมูลเป็นตัวกําหนดประสิทธิภําพในกํารวิเครําะห์
- มีปัญหําในกํารขอควํามร่วมมือจํากหน่วยงํานภํายนอก เช่น ข้อมูลปริมําณและโครงสร้ํางพื้นฐําน ต้องใช้ ข้อมูลจําก ปตท. เท่ําน้ัน (โดย กกพ. ได้รับข้อมูลจําก ปตท. เช่นเดียวกัน)
- ข้อมูลบํางส่วนต้องกํารแบบ near real-time หรือต้องกํารควํามถี่ที่ได้รับข้อมูลมํากขึ้น เช่น จํานวนรถ NGV รถจดทะเบียนสะสมและต่อทะเบียนประจําปี จํานวนสถํานีบริกําร เพื่อนํามําวิเครําะห์ demand supply และ growth
- ปัญหํากํารใช้หน่วยข้อมูลไม่ตรงกัน เช่น กํารใช้พลังงํานภําคอุตสําหกรรมโดย พพ. จะเก็บค่ําใช้พลังงําน เป็นหน่วย ktoe ต้องมีวิธีกํารแปลงหน่วยเป็นสูตรมําตรฐําน
- ขําดกํารส่ือสํารท่ีดีระหว่ํางหน่วยงํานใน สนพ. เช่น ข้อมูลที่จัดเก็บโดยศูนย์สํารสนเทศมีกํารเก็บข้อมูล ที่เก่ียวกับปิโตรเลียมอะไรบ้ําง
- ควรมีกํารจัดทําเอกสํารคู่มือสําหรับกํารทํางําน
- กํารวิเครําะห์ข้อมูลวัตถุดิบในกํารผลิตเชื้อเพลิงชีวภําพ มีควํามซับซ้อน เช่น จะมีกํารส่งออกมําก ถ้ํารําคํา
ส่งออกดีกว่ํารําคําในประเทศ ทําให้กํารพยํากรณ์กํารผลิตเชื้อเพลิงชีวภําพมีควํามคลําดเคล่ือนสูง
- กํารวิเครําะห์ เช่น กํารประเมินสถํานกํารณ์เช้ือเพลิงประจําสัปดําห์ยังเป็นแบบ manual
2.1.2.4 กองนโยบายไฟฟ้า
กองนโยบํายไฟฟํา้ แบง่ เปน็ 3 กลมุ่ งํานหลกั โดยมภี ํารกจิ เฉพําะ ประกอบดว้ ย กลมุ่ สง่ เสรมิ กจิ กํารไฟฟํา้ กลมุ่ รําคําไฟฟํา้ และคุณภําพบริกําร และกลุ่มจัดหําพลังงํานไฟฟ้ํา
โดยไดข้ อ้ มลู หลกั จํากเลม่ FT ทจี่ ดั ทําโดย กฟผ. ซงึ่ รอบควํามถขี่ องเลม่ FT จะจดั ทํารํายไตรมําส โดย กฟผ. จะจดั สง่ เลม่ FT ให้กับ สนพ. เป็นรูปแบบเอกสําร หรือ hardcopy ซ่ึงข้อมูลหลักที่ใช้งํานประกอบด้วย จํานวนโรงไฟฟ้ํา เช้ือเพลิงที่ใช้ในกําร ผลิตไฟฟ้ํา รําคําเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้ํา โดยข้อมูลเชื้อเพลิงจะได้ข้อมูลเป็นรํายเดือน ซ่ึงมีควํามถ่ีมํากกว่ําเล่ม FT ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีต้องกํารจําก กฟผ. ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้รับควํามร่วมมือเท่ําท่ีควร เช่น ต้นทุนเช้ือเพลิงซ่ึงจะมําคํานวณเป็นต้นทุนกํารผลิต ไฟฟ้ํา แผนกํารผลิตไฟฟ้ํารํายเดือน ข้อมูลแผนกํารลงทุน ส่วนข้อมูลที่ต้องกํารนอกเหนือจํากข้อมูลท่ีได้รับจําก กฟผ. เช่น ข้อมูล VSPP จําก กฟน. และ กฟภ. ซง่ึ ยังไม่ไดร้ ับควํามร่วมมือเท่ําท่ีควร โดยเมอื่ ทํางกลุม่ รําคําไฟฟ้ําได้ข้อมูลจะทํากํารแชร์ข้อมูลเล่ม
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-27   167   168   169   170   171