Page 171 - NEIC_FINAL REPORT
P. 171

5. ศึกษํา จัดทําข้อเสนอแนะในกํารเพิ่มสัดส่วนกํารผลิตไฟฟ้ําจํากภําคเอกชนในแผนพัฒนํากําลังผลิตไฟฟ้ํา ของประเทศ (PDP) และแผนพัฒนําพลังงํานทดแทนและพลังงํานทํางเลือก (AEDP)
6. ศกึ ษํา วเิ ครําะห์ จดั ทํา ขอ้ เสนอแนะ เปรยี บเทยี บขอ้ ดแี ละขอ้ เสยี กํารตอ่ อํายสุ ญั ญําโครงกํารโรงไฟฟํา้ เอกชน (IPP, SPP) ภํายหลังสิ้นสุดสัญญํา
7. ให้คําปรึกษํา และแนะนําผู้ประกอบกํารภําคเอกชนท่ีสนใจเข้ํามําผลิตไฟฟ้ํา
8. พิจํารณําข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบํายกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ํา
9. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมําย
3) กลุ่มจัดหําพลังงํานไฟฟ้ํา
1. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์และเสนอแนะนโยบํายและแผนพัฒนําพลังงํานด้ํานไฟฟ้ําของประเทศ
2. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์และเสนอแนะนโยบํายกํารจัดหําพลังงํานไฟฟ้ํา นโยบํายกํารรับซื้อไฟฟ้ําจํากประเทศ
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
เพอื่ นบํา้ น นโยบํายกํารกระจํายแหลง่ และชนดิ เชอื้ เพลงิ ในกํารผลติ ไฟฟํา้ และนโยบํายในกํารปอ้ งกนั และแกไ้ ขกํารขําดแคลนพลงั งําน
แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
เพ่ือให้กํารจัดหําไฟฟ้ํามีประสิทธิภําพ มีควํามม่ันคง มีกํารให้บริกํารไฟฟ้ําอย่ํางทั่วถึง และเพียงพอต่อควํามต้องกํารไฟฟ้ํา
3. พิจํารณําเสนอควํามเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนํากําลังผลิตไฟฟ้ํา แผนกํารขยํายระบบโครงข่ํายไฟฟ้ําและแผนกําร
3. พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าแผนการขยายระบบโครงข่าย
ลงทุนในกิจกํารไฟฟ้ํา รวมท้ังแผนแม่บทกํารพัฒนําระบบโครงข่ําย smart grid ของประเทศไทย
ไฟฟ้าและแผนการลงทนุ ในกิจการไฟฟ้ารวมท้ังแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายsmart
4. ศึกษํา และวิเครําะห์ สถํานกํารณ์พลังงําน เพ่ือใช้ในกํารวํางแผนกํารจัดหําไฟฟ้ําของประเทศให้มีกํารให้บริกําร
ไฟฟ้ําอย่ํางทั่วถึง และเพียงพอต่อควํามต้องกํารในประเทศ
grid ของประเทศไทย
4. ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์พลังงานเพ่อื ใช้ในการวางแผนการจดั หาไฟฟ้าของประเทศ
5. ติดตําม ประเมินผล และรํายงํานผลกํารกํากับดูแลตํามนโยบํายกํารจัดหําพลังงํานไฟฟ้ํา
ให้มีการให้บริการไฟฟ้าอย่างท่ัวถึง และเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ
6. พิจํารณําข้อร้องเรียนเก่ียวกับนโยบํายกํารจัดหําพลังงํานไฟฟ้ําของประเทศ
5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการกํากับดูแลตามนโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
7. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมําย
6. พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการจัดหาพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
รูปที่ 2.1-17 Use Case Diagram กองนโยบํายไฟฟ้ํา - กลุ่มรําคําไฟฟ้ําและคุณภําพบริกําร
มอบหมาย
 รูปท่ี 2.1-17 Use Case Diagram กองนโยบายไฟฟ้า - กลมุ่ ราคาไฟฟ้าและคุณภาพบรกิ าร
Final Report
2-29
 รายงานฉบับสมบูรณ์

   169   170   171   172   173