Page 167 - NEIC_FINAL REPORT
P. 167

ึ์์
โครงการศกษาการจดทําแผนยุทธศาสตรและออกแบบการพฒนาศูนยสารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื น แผนพลังงานของประเทศไทย
รูปที่ 2.1-14 Use Case Diagram สําหรับกองนโยบํายปิโตรเลียม
รายงานฉบับสมบูรณ์
 โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น
รายงานฉบับสมบูรณ์
แผนพลังงานของประเทศไทย
รูปที่ 2.1-14 Use Case Diagram สําหรับกองนโยบายปิโตรเลียม
รูปท่ี 2.1-15 กระบวนกํารทํางํานของกองนโยบํายปิโตรเลียม
 รูปที่ 2.1-15 กระบวนการทํางานของกองนโยบายปโิ ตรเลียม 2.1-36
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-25

   165   166   167   168   169