Page 170 - NEIC_FINAL REPORT
P. 170

 2-28
FT ให้ใช้ได้ระหว่ํางกลุ่มในกองนโยบํายไฟฟ้ํา มีกํารทํา MOU กับกรมธุรกิจกํารค้ํา โดยกรมธุรกิจกํารค้ําได้ข้อมูล real-time แต่ที่ส่งให้กับ สนพ. จะเป็นข้อมูลรํายเดือน ซึ่งสํามํารถขอควํามร่วมมือใหส้ ่งข้อมูลถี่ขนึ้ ได้
สําหรับกลมุ่ ส่งเสริมกิจกํารไฟฟํา้ จะมีกองทุนเพื่อใช้ในกํารส่งเสริมไฟฟ้ํา โดยกระบวนกํารทํางํานในปัจจบุ ัน ยังมีปัญหํา ในเรื่องกํารดําเนินกํารที่ให้กํารส่งเสริมซ้ําซ้อนจํากหน่วยงํานภํายใต้กระทรวงพลังงํานหรือหน่วยงํานอื่น ๆ ปัญหํากํารส่งเสริม ไฟฟ้ําในชุมชนที่อยู่บนพื้นที่บุกรุกป่ํา สืบเนื่องจํากได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้รับข้อมูลจํากกรมป่ําไม้ ซึ่งในปัจจุบัน เปน็ กํารยํากที่จะหําคําตอบวํา่ ทําไมกํารบรกิ ํารไฟฟํา้ จงึ ไมค่ รอบคลมุ ทกุ พนื้ ที่ หรอื ตอบคําถํามไมไ่ ดว้ ํา่ ทําไมโครงกํารจงึ ไมเ่ รม่ิ ตน้ ดําเนินกําร สําหรับกํารจัดหําพลังงํานไฟฟ้ํา ปัจจุบันไดข้ ้อมูลแผนกํารผลิต กํารนําเข้ํา กํารส่งออก ข้อมูลสถํานะสํารองเช้ือเพลิง ในกํารผลิตไฟฟ้ํา กํารซื้อขํายไฟฟ้ําตํามชํายแดนที่ได้จําก กฟภ. นอกเหนือจํากนี้กองนโยบํายไฟฟ้ํามีภํารกิจพิเศษในกํารจัดทํา โครงกํารเพื่อสนับสนุนแผน PDP โดยข้อมูลรํายละเอียดแผน PDP จะได้จํากกํารประชุมเป็นรํายครัง้
โดยภํารกจิ ของกองนโยบํายไฟฟํา้ มรี ํายละเอยี ดดงั นี้ โดยจดั ทํา เปน็ use case diagram แสดงรปู ที่ 2.1-17 กระบวนกําร กํารทํางํานแสดงดังรูปที่ 2.1-18 และกระบวนกํารไหลของข้อมูลรูปท่ี 2.1-19 ถึง รูปที่ 2.1-22
1) กลุ่มรําคําไฟฟ้ําและคุณภําพบริกําร
1. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายและแนวทํางกํารกําหนดโครงสร้ํางอัตรําคํา่ ไฟฟ้ํา สูตรกํารปรับ
อัตรําค่ําไฟฟ้ําอัตโนมัติ (FT) แนวทํางกํารชดเชยรํายได้ระหว่ํางกํารไฟฟ้ํา และกํารปรับปรุงประสิทธิภําพในกิจกํารไฟฟ้ํา ให้สอดคล้องกับนโยบํายและแผนกํารบริหํารและพัฒนําพลังงํานด้ํานไฟฟ้ํา
2. ศึกษํา วิเครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายมําตรฐํานคุณภําพบริกําร
3. ศึกษํา วิเครําะห์ และเสนอแนะแผนและมําตรกํารรองรับสภําวะวิกฤตด้ํานพลังงํานไฟฟ้ํา และนโยบํายลด ควํามต้องกํารไฟฟ้ําสูงสุด (Peak Cut)
4. ศกึ ษํา วเิ ครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายกํารพฒั นําระบบไฟฟํา้ ของประเทศ เพอื่ รองรบั กํารเขํา้ สปู่ ระชําคมเศรษฐกจิ
อําเซียน
5. ศึกษํา วิเครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายกํารจัดให้มีบริกํารพลังงํานอย่ํางทั่วถึงและให้มีบริกํารพลังงํานสําหรับ
ผู้ด้อยโอกําส
6. วิเครําะห์ และเสนอแนะควํามเห็นต่อกํารจัดทํางบประมําณประจําปี กํารเบิกจ่ํายงบประมําณ และแผนบริหําร
หนี้ของรัฐวิสําหกิจไฟฟ้ําภํายใต้กระทรวงพลังงําน
7. ติดตําม ประเมินผล และรํายงํานผลกํารกํากับดูแลรําคําไฟฟ้ําและคุณภําพบริกํารให้สอดคล้องกับนโยบํายและ
แนวทํางกํารกําหนดรําคําไฟฟ้ํา และมําตรฐํานคุณภําพบริกําร
8. พิจํารณําข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบํายรําคําไฟฟ้ําและคุณภําพบริกําร
9. ปฏิบัติงํานร่วมกับ หรือสนับสนุนกํารปฏิบัติงํานของหน่วยงํานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมําย
2) กลุ่มส่งเสริมกิจกํารไฟฟ้ํา
1. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์เสนอแนะนโยบํายเก่ียวกับโครงสร้ํางกิจกํารไฟฟ้ําให้สอดคล้องกับสถํานกํารณ์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
2. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายกํารส่งเสริมบทบําทกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ําของภําครัฐและ
ภําคเอกชน (IPP, SPP, VSPP) และกํารสง่ เสรมิ กํารผลติ ไฟฟํา้ จํากพลงั งํานหมนุ เวยี น ใหส้ อดคลอ้ งกบั สถํานกํารณแ์ ละเทคโนโลยี
ในปัจจุบัน
3. ศกึ ษํา รวบรวม วเิ ครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายกํารสง่ เสรมิ กํารประกอบกจิ กํารไฟฟํา้ ทเี่ กยี่ วกบั เทคโนโลยพี ลกิ โฉม
(Disruptive Technology)
4. ศึกษํา รวบรวม วิเครําะห์ และเสนอแนะนโยบํายกํารส่งเสริมบทบําทของโรงไฟฟ้ําชุมชนประชํารัฐให้มีส่วนร่วม
ในกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ําเพื่อควํามมั่นคงของระบบไฟฟ้ําแบบกระจํายศูนย์
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   168   169   170   171   172